Nabór na stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego

Wójt Gminy Nowinka ogłasza nabór na stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wybrane osoby zostaną zatrudnione
w ramach projektu "Akademia Przedszkolaka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba wolnych miejsc pracy: 2

1. Przedmiot naboru:

a)      Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego;

b)     Miejsce wykonywania pracy: punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Olszance;

c)      Wynagrodzenie współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

d)     Okres zatrudnienia: od 1 listopada 2011 do 31 sierpnia 2013;

e)      Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

 

2. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):

a)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,

b)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

c)      nie toczy się przeciwko nauczycielowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

d)     wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 marca  2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) dla nauczycieli przedszkoli,

e)      przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,

f)       spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,

g)      kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,

h)      zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,

i)        poczucie odpowiedzialności,

a)      znajomość i obsługa programów komputerowych: pakietu MS Office, umiejętność korzystania z poczty elektronicznej, Internetu,

b)      wysoka kultura osobista i  komunikatywność,

c)      umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      tworzenia warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,

b)     rozpoznawania potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków,

c)      dokumentowania wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka)

d)     współdziałanie i informowania rodziców o postępach dzieci,

e)      systematycznego planowania i realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczo -opiekuńczych bezpośrednio z dziećmi,

f)      realizowania zasad i czynności wynikających ze statutu szkoły lub przedszkola,

g)     prowadzenie dokumentacji projektowej nauczyciela zgodnie z wytycznymi koordynatora projektu.

 

3. Wymagane dokumenty:

a)                        życiorys (CV),

b)                        list motywacyjny,

c)                        kwestionariusz osobowy,

d)                       dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,

e)                        inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje
i umiejętności,

f)                         zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku nauczyciela,

g)                        informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

h)                        oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko nauczycielowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowince lub przesłać na adres: „Urząd Gminy, Nowinka 33, 16-304 Nowinka: „Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego
w ramach projektu pn.
„Akademia Przedszkolaka” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w terminie do dnia 15.10.2011r.

 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gminanowinka.pl

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą
z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).


 

Wójt Gminy Nowinka

 

     Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2011-09-29

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2011-09-29