Nabór na stanowiska opiekun/opiekunka w punkcie przedszkolnym

Wójt Gminy Nowinka ogłasza nabór na stanowiska opiekun/opiekunka w punkcie przedszkolnym w pełnym wymiarze czasu pracy. Wybrane osoby zostaną zatrudnione
w ramach projektu "Akademia Przedszkolaka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba wolnych miejsc pracy: 2

1. Przedmiot naboru:

a)      Stanowisko: opiekun/opiekunka w punkcie przedszkolnym;

b)     Miejsce wykonywania pracy: punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Olszance;

c)      Wynagrodzenie współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

d)     Okres zatrudnienia: od 1 listopada 2011 do 31 sierpnia 2013;

e)      Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

 

2. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):

a)      Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wykształcenie zbliżone do wykształcenia pedagogicznego lub kontynuacja nauki w szkole wyższej o kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne lub zbliżonym;

b)     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekun/opiekunka
w punkcie przedszkolnym;

c)      Doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

3. Wymagania dodatkowe:

a)      Umiejętność pracy w zespole;

b)     Umiejętność pracy z dziećmi

c)      Wysokie umiejętności komunikacyjne;

d)     Odporność na stres;

e)      Obowiązkowość, rzetelność;

f)      Znajomość zasad zdrowego żywienia;

g)     Znajomość zasad postępowania w sytuacjach wymagających interwencji służb medycznych;

h)     Umiejętność prowadzenia pogadanek tematycznych.

 

4. Zakres wykonywanych zadań w projekcie:

a)      Pomoc nauczycielowi wychowania przedszkolnego;

b)     Sprawowanie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci w trakcie zajęć, spacerów, wycieczek;

c)      Otwieranie i zamykanie punktu przedszkolnego;

d)     Czynności porządkowe;

e)      Wydawanie posiłków.

 

5. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)     list motywacyjny,

c)      kwestionariusz osobowy,

d)     dyplomy ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,

e)      inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje
i umiejętności,

f)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku nauczyciela,

g)     informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

h)     oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko nauczycielowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

 

 

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowince lub przesłać na adres: „Urząd Gminy, Nowinka 33, 16-304 Nowinka: „Nabór na stanowisko opiekuna/opiekunki wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn. „Akademia Przedszkolaka” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w terminie do dnia 15.10.2011r.

 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gminanowinka.pl

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą
z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).


 

Wójt Gminy Nowinka

 

     Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2011-09-29

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2011-09-29