Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince

Nowinka 33

16-304 Nowinka

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

stanowisko: Pracownik Socjalny– pełny etat 

I.                   Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie co najmniej średnie,

- nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- nieposzlakowana opinia,

- wiedza w zakresie przepisów prawa stosowanych na przedmiotowym stanowisku, w szczególności przepisów kpa, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie gminnym,

- wysoka kultura osobista.

Ponadto kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyć studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyć studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.
 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office i urządzeń biurowych,
 2. znajomość obsługi programu Helios,
 3. umiejętność pracy z klientem oraz pracy w zespole,
 4. komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność, dyspozycyjność.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym  przeprowadzanie wywiadów    środowiskowych;
 2. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;
 3. współudział  w opracowaniu  i wdrażaniu  programów  za zakresu pomocy  społecznej  realizowanych przez GOPS i wynikających z gminnej strategii  rozwiązywania  problemów społecznych;
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 6. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 7. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 8. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 9. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 10. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 11. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

IV. Wymagane dokumenty:

 • życiorys lub CV;
 • list motywacyjny;
 • kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie /świadectwo, dyplom, zaświadczenie o nauce/;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowince/;
 • oświadczenia:

- o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia, iż pozwala na podjęcie pracy na stanowisku pracownika socjalnego;

 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince, Nowinka 33 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince, Nowinka 33, 16-304 Nowinka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika socjalnego

Termin składania dokumentów (wpływ do GOPS): do dnia 22 listopada 2011r. włącznie.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys lub CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z poźn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”

Dodatkowe informacje można uzyskać: p. Ewa Korzun tel.: 87 643 80 31

 

 

                                                                                              Kierownik

                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince

                                                                                              Ewa Korzun

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2011-11-08

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2011-11-08

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2011-11-10

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2011-11-08