W związku z realizacją projektu „Akademia przedszkolaka”

Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

edukacji przedszkolnej”

Wójt Gminy Nowinka ogłasza nabór na stanowisko:

logopedy

na poniżej określonych warunkach:

 

1.Umowa zlecenie – 96 godziny

2.Umowa  zlecenie  zawarta  na  czas  określony:

od 01  listopada 2011 roku  do  31  sierpnia  2013 roku.

  • Wymagania niezbędne na stanowisko logopedy:

   - obywatelstwo polskie (kserokopia dowodu osobistego),

   - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do prowadzenia logoterapii,

   - kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,

   - zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,

   - poczucie odpowiedzialności,

   - aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

  • Zakres obowiązków:

  - opracowanie diagnozy i programu logoterapii  dla dzieci z  grupy 3-4 latków, 

  - prowadzenie zajęć logoterapeutycznych  dostosowanych do indywidualnych potrzeb  odbiorców,

  - bieżąca współpraca z rodzicami dzieci,

  - prowadzenie dokumentacji pracy.

·     Wymagane dokumenty:

           - list motywacyjny,

           - curriculum vitae,

           - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  - zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia (kserokopia aktualnej książeczki zdrowia),

           - oświadczenie , że kandydat/ka nie był/a  karany/a za umyślne przestępstwo.

 Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2011r. w:

Urzędzie Gminy Nowinka

Nowinka 33, 16-304 Nowinka:

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko logopedy – w ramach projektu POKL „Akademia przedszkolaka”.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

 

  Data .                                                                                      Wójt Gminz Nowinka

                                                                                                   Dorota Winiewicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2011-10-05

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2011-10-05

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2011-10-05