Nowinka, 02.03.2015 r.

 

Znak: AD.IV.061.1.2014

 

 

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu

PROGRAMU ROZWOJU

„STRATEGIA ROZWOJU GMINY NOWINKA NA LATA 2014 – 2020”


Na podstawie Zarządzenia Nr 12/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 2 marca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu programu rozwoju „Strategia Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2014 – 2020” na terenie Gminy Nowinka

Wójt Gminy Nowinka podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z

Projektem programu rozwoju „Strategia Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2014 – 2020”

Projekt Programu jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie  Urzędu Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka,  pokój nr 2 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00, tel. 87 643 80 41).
Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowinka www.gminanowinka.pl .

Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać pisemnie w terminie od 3 marca do 24 marca 2015 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone
po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko
i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku. Organem właściwym
do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowinka.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2015-03-03

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2015-03-03

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2015-03-13

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2015-03-03