Nowinka, dnia 28.01.2013 r.

 

AD.II.6720.1.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta    Gminy    Nowinka

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr  98, poz. 1071, z późn. zm.), Wójt Gminy Nowinka w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budynku stacji kontroli pojazdów wraz z infrastrukturą techniczną tj. przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne” na działkach o numerach geodezyjnych 166 i 167/1 w miejscowości Nowinka, gmina Nowinka

i jednocześnie w oparciu o:

- pismo nr NZ-4600/02/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 21.01.2013 r.

- pismo znak WSTI.4240.10.2013.AN Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24.01.2013 r.

-   postanowienie Wójta Gminy Nowinka z dnia 28.01.2013 r. nr AD.II.6720.1.2013 r.

nie nałożył obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym został zebrany pełen materiał dowodowy.

Z ww. postanowieniami oraz całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka pokój 2, telefon (087) 6438041 w godz. 700 – 1300.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. przedsięwzięcia można zgłaszać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, ustnie do protokółu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W Ó J T

-„-

Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2013-02-05

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2013-02-05

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2013-02-05

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2013-02-05