URZĄD GMINY NOWINKA

       16-304 NOWINKA

         woj. Podlaskie    

                                                                             
Nowinka, dnia 12.09.2012 r.

 

AD.II.6720.3.2012

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowinka

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr  98, poz. 1071, z późn. zm.), Wójt Gminy Nowinka w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku gospodarczego stodoły wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na budynek usługowy o funkcji gastronomicznej pod potrzeby pensjonatowe” na działkach o numerze ewidencyjnym 97/18, 97/29 i 97/34 położonych w miejscowości Bryzgiel, gmina Nowinka i jednocześnie w oparciu o:

- opinię nr 37/O/NZ/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie z dnia 06.09.2012 r.

- pismo znak WSTI.4240.86.2012.AN Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24.08.2011 r.

- postanowienie Wójta Gminy Nowinka z dnia 12.09.2012 r. nr AD.II.6720.3.2012 r.

nie nałożył obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym został zebrany pełen materiał dowodowy.

Z w/w postanowieniami oraz całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka pokój 2, telefon (087) 6438041 w godz. 700 – 1300.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w przedsięwzięcia można zgłaszać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, ustnie do protokółu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

       W Ó J T

      -„-

                                                                       Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2012-09-12

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2012-09-12

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2012-09-12

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2012-09-12