WÓJT GMINY NOWINKA

    16-304 NOWINKA

      woj. podlaskie

Nowinka, dnia       15.12.2011

BUD.6220.10.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta    Gminy    Nowinka

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr  98, poz. 1071, z późn. zm.) , Wójt Gminy Nowinka w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowinka w województwie podlaskim wraz z budową wodociągu zaopatrującego w wodę oczyszczalnię, budową kanału odpływowego z oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego i renowacją rowu melioracyjnego stanowiącego odbiornik ścieków, przyłączem elektroenergetycznym SN

i jednocześnie w oparciu o:

-   opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie:  brak opinii – dostarczenie wniosku skuteczne.

-   postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 października 2011 r. nr WSTI.4240.87.22011.AN

-   postanowienie Wójta Gminy Nowinka z dnia 28.11.2011 r. nr. BUD.6220.10.2011  

 

nie nałożył obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym został zebrany pełen materiał dowodowy.

 

Z w/w postanowieniami oraz całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka pokój 2, telefon (087) 6438041 w godz. 700 – 1500.

 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w przedsięwzięcia można zgłaszać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, ustnie do protokółu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W Ó J T

-„-

Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2011-12-15

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2011-12-15

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2011-12-15

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2011-12-15