WÓJT GMINY NOWINKA

      16-304 NOWINKA

         woj. podlaskie

Nowinka, dnia 24 października 2011 r.

BUD.6720.2.1.11


 OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWINKA

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn.  zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Gminy Nowinka uchwały Nr VII/55/11 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Nowinka, położonych w ciągu projektowanej drogi Nr S19” przyjętego uchwałą Nr IX/62/99 Rady Gminy w Nowince z dnia  29 czerwca 1999 roku  (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 26 z dnia 16 sierpnia 1999 roku, poz. 414) w odniesieniu do  terenów położonych po prawej stronie  drogi krajowej Nr S8 z kierunku: granica województwa – Zambrów – Białystok – Korycin – Augustów – Suwałki – Budzisko – granica państwa,  w miejscowości Gatne Drugie, w gminie Nowinka. 

Przedmiotem zmiany planu będzie wyznaczenie terenów pod zabudowę jednorodzinną, jednorodzinną z usługami i usługową oraz infrastruktury technicznej wraz z obsługą komunikacyjną oraz określenie zasad i warunków zagospodarowania terenu minimalizujących skutki wpływu ustaleń planu na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski do zmiany planu miejscowego mogą być składane na piśmie w siedzibie URZĘDU  GMINY NOWINKA, 16-304 Nowinka w terminie jednego miesiąca od ukazania się niniejszego Ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego, do której przystąpiono na podstawie uchwały Rady Gminy Nowinka Nr VII/55/11 dnia 15 września 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Nowinka, położonych w ciągu projektowanej drogi Nr S19.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka 16-304 Nowinka oraz złożyć wnioski, które zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres ugnowinka@poczta.onet.pl w terminie jednego miesiąca od ukazania się niniejszego Ogłoszenia. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Nowinka.

 

 

W Ó J T

-„-

Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2011-10-24

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2011-10-25

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2011-10-25

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2011-10-25