Nowinka, dnia 20.07.2012 r.

BUD.6720.1.5.2011/2012

 

OGŁOSZENIE

 

Wójta Gminy Nowinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwa­runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowinka


Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z unia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo­darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w wykonaniu uchwały Nr N/l/41/11 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze­strzennego Gminy Nowinka, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń­stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziały­wania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowinka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 do 24 sierpnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka, pok. 2 w godzinach 7°° - 13°°

Projekt zmiany Studium opublikowany zostanie również na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowinka.

Zmiana Studium dotyczy ustaleń tekstowych dotyczących obszaru oznaczonego w Studium symbolem UT1, wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowa­nia terenów oraz kierunków rozwoju zagospodarowania turystycznego, zawartych w części III Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowinka - tekst Kierunki.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 sierpnia (czwartek) 2012 r. o godzinie 17°° w siedzibie Gmin­nym Ośrodku Kultury w Nowince.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Stu­dium.

Uwagi należy kierować na piśmie do Wójta Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, w terminie do dnia 14 września 2012 r. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, na­zwę i adres wnoszącego uwagę, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt

mgr Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2012-07-19

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2012-07-19

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2012-07-19

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2012-07-19