URZĄD GMINY NOWINKA

       16-304 NOWINKA

          woj. Podlaskie                                                                                                                                                                                                                           

Nowinka, dnia 19.03.2012 r.

AD.II.6730.26.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 90-92 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. Nr.9 z 1980 z późn. zm. w związku z art. 53 ust 1 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami)

                                                                                                                    

zawiadamiam

że w dniu  16.03.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A., siedziba 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działkach o numerach ewidencyjnych: 31, 32/1, 33, 34/2, 34/3, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 52, 53, 144, 146/1, 146/2, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, 173, 174, 177, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 167, 147, 148, 166, 165, 164/3, 164/2, 164/1, 163, 162, 213, 214, 215, 202, 216/4, 216/7, 216/2, 220, 216/8, 216/3, 216/5, 216/6, 201/6, 201/5, 201/3 położonych w obrębie geodezyjnym Krusznik, gmina Nowinka,

 

dla inwestycji obejmującej:

Inwestycję liniową sieci energetycznej:

a) Budowa linii napowietrznej i kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz złączami napowietrzno-pomiarowymi i kablowo -pomiarowymi;

b)     Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nN-0,4kV

 

 W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Nowince i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszeń żądań.

Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń.

Z up. WÓJTA

-,,-

inż. Jan Jerzy Grudziński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2012-03-20

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2012-03-21

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2012-03-21

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2012-03-21