URZĄD GMINY NOWINKA

       16-304 NOWINKA

          woj. Podlaskie                                                                                           

Nowinka, dnia 11.06.2012 r.

AD.II.6730.43.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

                        Na podstawie art. 61 § 4 i art. 90-92 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. Nr.9 z 1980 z późn. zm. w związku z art. 53 ust 1 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami)

                                                                                                                    

zawiadamiam

           że w dniu  11.06.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A., siedziba 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działkach o numerach ewidencyjnych:

- obręb geodezyjny Szczebra; 123/11, 123/12, 123/3, 123/6, 125/1, 41, 43, 125/3, 519, 127, 44, 520, 45, 46/1, 475, 101, 99/1, 93/1, 89/1, 102, 104/1, 103/1, 482, 114/1, 530, 104/2, 475, 136/8, 137/10, 662, 137/2, 138/2, 139/2, 139/3, 139/7, 554, 150/1, 150/2, 132/1, 280/2, 152/2, 153, 170/1, 170/2, 177/1, 154/1, 533, 156, 157, 158, 159, 160, 535, 178, 179, 180, 181

- obręb geodezyjny Strękowizna: 456 

 

dla inwestycji obejmującej:

Rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznej

 

            W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Nowince i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszeń żądań.

Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń.

Z up. WÓJTA

-,,-

inż. Jan Jerzy Grudziński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2012-06-13

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2012-06-14

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2012-06-14

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2012-06-14