URZĄD GMINY NOWINKA

     16-304 NOWINKA

        woj. podlaskie

 

Nowinka, dnia  3.11.2011 r.

BUD.6730.59.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

            Na podstawie art. 61 § 4 i art. 90-92 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. Nr.9 z 1980 z późn. zm. w związku z art. 53 ust 1 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami)

                                                                                                                    

zawiadamiam

 

           że w dniu  2.11.2011 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21 a,  w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, Zakład Sieci Suwałki, ul. Piaskowa 1, 16-400 Suwałki w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy w miejscowości  Danowskie,  gmina Nowinka na działkach o numerach ewidencyjnych:

- jednostka ewidencyjna 200105_2 Nowinka obręb geodezyjny Danowskie dz. nr  10/4, 73, 101, 105, 106, 10/75, 98, 10/125, 10/124, 6/11, 6/10, 6/9, 6/8, 6/7, 6/13, 6/12, 71, 6/5, 6/4, 1/3, 1/5

- jednostka ewidencyjna 200902_2 Giby dz. nr 53/3, 54/6, 54/5, 236/1, 54/8, 54/7

dla inwestycji obejmującej: sieć elektroenergetyczną

budowę linii kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami kablowymi i złączami kablowo-pomiarowymi

           

            W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Nowince i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń.

 

Z up. WÓJTA

-„-

inż. Jan Jerzy Grudziński

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2011-11-07

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2011-11-07

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2011-11-07