URZĄD GMINY NOWINKA

       16-304 NOWINKA

         woj. podlaskie

 

Nowinka, dnia 21.08.2012 r.

AD.II.6720.3.2012

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61, § 4 KPA, oraz art. 59, art. 71, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam, iż w dniu 10.08.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Marty Kamińskiej-Kędrej oraz Katarzyny Marcińczyk, zam. Bakaniuk 3, 16-420 Raczki w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego stodoły wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na budynek usługowy o funkcji gastronomicznej pod potrzeby pensjonatowena działkach o numerach ewidencyjnych 97/18, 97/29 i 97/34 położonych w miejscowości Bryzgiel, gmina Nowinka.

W związku z powyższym informuję, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma można zapoznać się z materiałami do sprawy oraz złożyć ewentualne wyjaśnienia i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania w Urzędzie Gminy Nowinka (pokój nr 2).

 

Z up. WÓJTA

-„-

inż. Bartosz Cichy

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2012-08-21

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2012-08-21

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2012-08-21

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2012-08-21