URZĄD GMINY NOWINKA
   1
6-304 NOWINKA

    woj. podlaskie

Nowinka, dnia 06.03.2012 r.

AD.II.6720.1.2012

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61, § 4 KPA, oraz art. 59, art. 71, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam, iż w dniu 06.03.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Marka Łazarskiego, zam. Nowinka 16 A, 16-304 Nowinka w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa podstawowej stacji kontroli pojazdów w Nowince” na działce o numerze ewidencyjnym 166 położonej w miejscowości Nowinka.

W związku z powyższym informuję, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma można zapoznać się z materiałami do sprawy oraz złożyć ewentualne wyjaśnienia i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania w Urzędzie Gminy Nowinka (pokój nr 2).

Otrzymują:

wg rozdzielnika

Z up. WÓJTA

-„-

inż. Jan Jerzy Grudziński

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2012-03-06

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2012-03-06

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2012-03-06

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2012-03-06