URZĄD GMINY NOWINKA

     16-304 NOWINKA

        woj. podlaskie

Nowinka, dnia 04.02.2013 r.

AD.II.6730.08.2013

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 90-92 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. Nr.9 z 1980 z późn. zm. w związku z art. 53 ust 1 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami)

zawiadamiam

           że w dniu 01.02.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie 20-430, ul. Garbarska 21a, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddziała Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działkach o numerach ewidencyjnych 71, 2/6, 2/8, 2/7, 3/3 położonych w obrębie geodezyjnym Danowskie,  gmina Nowinka,

dla inwestycji obejmującej:

Budowa linii kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami kablowymi i złączami kablowo-pomiarowymi

            W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Nowince i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszeń żądań.

Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń.                                    

Z up. WÓJTA

-„-

Bartosz Cichy

młodszy referent

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2013-02-04

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2013-02-04

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2013-02-04

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2013-02-04