Nowinka,14 lutego 2011 roku
Znak: BUD.6721.1/11

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY NOWINKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Nowinka, położonych w ciągu projektowanej drogi Nr S19” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/170/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Nowinka, położonych w ciągu projektowanej drogi Nr S19 oraz uchwały Nr XXX/178/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/170/10 z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Nowinka, położonych w ciągu projektowanej drogi Nr S19

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Nowinka, położonych w ciągu projektowanej drogi Nr S19” (obecnie droga krajowa Nr S8 klasy GP – główna ruchu przyśpieszonego: granica województwa – Zambrów – Białystok – Korycin – Augustów – Suwałki – Budzisko – granica państwa) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 lutego 2011 roku do 24 marca 2011 roku (włącznie) w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka w godzinach od 800 do 1500 w pokoju Nr 2.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 marca 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka, o godz. 1000 w sali nr 13.
Zgodnie z art. 18 pkt. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowinka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2011 roku (włącznie).
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3; art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, Nr 227 poz. 1505) istnieje możliwość składania uwag i wniosków do Prognozy oddziaływania na środowisko w/wym. projektu zmiany planu.
Zgodnie z art. 40 cyt. wyżej ustawy uwagi i wnioski do Prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym na adres: bud-rol@gminanowinka.pl
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy j.w. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informację o przedmiotowym projekcie planu i o prognozie oddziaływania na środowisko.

(-) WÓJT GMINY NOWINKA

 

 


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY NOWINKA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Gminy Nowinka uchwały Nr XXIX/170/10 z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Nowinka, położonych w ciągu projektowanej drogi Nr S19 i uchwały Nr XXX/178/10 dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/170/10 z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Nowinka, położonych w ciągu projektowanej drogi Nr S19 - obecnie droga krajowa Nr S8 klasy GP –granica województwa – Zambrów – Białystok – Korycin – Augustów – Suwałki – Budzisko – granica państwa).
Przedmiotem zmiany planu będzie wyznaczenie terenów infrastruktury technicznej wraz z obsługą komunikacyjną oraz określenie zasad i warunków zagospodarowania terenu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski do zmiany planu miejscowego mogą być składane na piśmie w siedzibie URZĘDU GMINY NOWINKA, 16-304 Nowinka w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego Ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego, do której przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXIX/170/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów gminy Nowinka, położonych w ciągu projektowanej drogi Nr S19 i zmiany uchwały Nr XXX/178/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka 16-304 Nowinka oraz złożyć wnioski, które zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres ugnowinka@poczta.onet.pl w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego Ogłoszenia. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Nowinka.

WÓJT GMINY NOWINKA”

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWINKA


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentacji sporządzanej przez Wójta Gminy NOWINKA


Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11a, b, c; art. 39 ust.1, pkt 1; art. 40; art. 42; art. 46 pkt. 1 art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227, Nr 227, poz. 1505)

zawiadamiam


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach określonych w uchwale Nr XVI/94/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Ateny, Walne, Danowskie, Kopanica i Tobołowo, w gminie Nowinka.
Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie 30 dni, licząc od dnia ukazania niniejszego ogłoszenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:
Wójt Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka
email:ugnowinka@poczta.onet.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Nowinka.

(-) WÓJT GMINY NOWINKA


OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NOWINKA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami )
z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Gminy Nowinka uchwały Nr XVI/94/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne w gminie Nowinka.
Przedmiotem planu będzie wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, rekreacji indywidualnej, zabudowę usługowa, usług, turystycznych, niezbędnej infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej, zieleni oraz określenie zasad zagospodarowania terenów minimalizujących skutki wpływu ustaleń planu na środowisko.
Plan obejmuje tereny położone w następujących miejscowościach: Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne, w gminie Nowinka.

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane na piśmie w siedzibie URZĘDU GMINY NOWINKA, 16-304 Nowinka w terminie jednego miesiąca od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

WÓJT GMINY NOWINKA

 

 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWINKA 

( PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2005-03-17

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2011-02-14

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2005-03-17