INFORMACJA

O WOLNYM STANOWISKU PRACY(UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

NA STANOWISKU

DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, DRÓG, OCHRONY ŚRODOWISKA I TURYSTYKI.

Wójt Gminy Nowinka poszukuje kompetentnej osoby na stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej, dróg, ochrony środowiska i turystyki

Jednostka

Urząd Gminy Nowinka
Nowinka 33

16-304 Nowinka

Wymiar czasu pracy

1 etat

Termin

składania

dokumentów

12.03.2014r. (liczy się data wpływu do Urzędu)

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Rodzaj pracy: praca biurowa z obsługą komputera,
 • Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo na czas określony
 • Miejsce pracy: Urząd Gminy Nowinka
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat
 • Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od marca

Wymagania

niezbędne

 • obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej;
 •  nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy prawo ochrony środowiska.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad funkcjonowania i finansowania jednostek samorządu terytorialnego
 • prawo jazdy kat. B
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, WORD, Excel)
 • kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych.
 •  odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność.
 • umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa.
 • umiejętność skutecznej pracy w zespole
 •  komunikatywność i dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres
 • dobra znajomość obsługi następujących programów: Excel, Word,

Zakres

wykonywanych

zadań na

stanowisku

 

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy;
 • administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z siecią dróg gminnych i infrastruktury drogowej;
 • wykonywanie zadań określonych i aktualizowanych dla zajmowanego stanowiska w obowiązujących powszechnie aktach normatywnych oraz zarządzeniach wewnętrznych
 • naliczanie stawek czynszów i opat za lokale i nieruchomości budynkowe
 • nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości oraz prowadzenie rejestru nieruchomości
 • prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochrona dróg, mostów i przepustów
 • naliczanie opłat i kar z tytułu zajęcia pasa drogowego
 • organizacja i nadzór akcji zimowego utrzymania dróg.
 • prowadzenie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, spraw związanych z użytkowaniem obiektów zabytkowych,
 • organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;
 • prowadzenie ewidencji kwater agroturystycznych i pól biwakowych.

Wymagane

dokumenty

 

 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej potwierdzonej kopiami właściwych dokumentów  - świadectw pracy - potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.gminanowinka.pl lub w Urzędzie Gminy Nowinka
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach bądź ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  pracy na ww. stanowisku;
 • oświadczenie o niekaralności – o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

Miejsce

składania

dokumentów

 

Sekretariat Urzędu Gminy Nowinka lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko pracy  do spraw gospodarki komunalnej, dróg, ochrony środowiska i turystyki”

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr  223, poz. 1458 ze zm.).”

Wójt Gminy

/-/

Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2014-02-28

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2014-02-28

Data modyfikacji: 2014-02-28

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2014-02-28