Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince
Nowinka 33
16-304 Nowinka
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
stanowisko: młodszy referent – pełny etat

      I. Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie co najmniej średnie,
- nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- nieposzlakowana opinia,
- wiedza w zakresie przepisów prawa stosowanych na przedmiotowym stanowisku, w szczególności przepisów kpa, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o systemie oświaty.

      II. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office i urządzeń biurowych,
2. znajomość obsługi programu Nemezis, Amazis i Tales,
3. umiejętność pracy z klientem oraz pracy w zespole,
4. komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność, dyspozycyjność,
5. praktyka w zakresie pracy w jednostkach pomocy społecznej.

      III Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1. Rodzaj pracy: praca biurowa, stanowisko: młodszy referent
2. Miejsce pracy:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowince
3. Wymiar czasu pracy: pełny etat

      IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

      V.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.Udzielanie informacji z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i stypendium socjalnego.
2. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i stypendium socjalnego.
3. Praca w programie informatycznym obsługującym świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i stypendium socjalnego.
4. Gromadzenie dokumentacji do wniosków o świadczenia rodzinne, funduszu alimentacyjnego, stypendium socjalnego oraz przygotowywanie dokumentów do archiwizacji
5. Przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendium socjalnego.
6.  Terminowe sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i stypendium socjalnego.
7. Gromadzenie, aktualizowanie oraz należyte przechowywanie danych osobowych.
8. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
9. Wykonywanie innych poleceń zleconych przez Kierownika GOPS.

      VI. Wymagane dokumenty:
• CV;
• list motywacyjny;
• kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie /dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowince i w załączniku/;
• oświadczenia:
- o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o stanie zdrowia, iż pozwala na podjęcie pracy na w/w stanowisku;
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach bądź ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince, Nowinka 33 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince, Nowinka 33, 16-304 Nowinka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Młodszy referent
Termin składania dokumentów (wpływ do GOPS): do dnia 30 stycznia 2012r. włącznie.
Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z poźn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”
Dodatkowe informacje można uzyskać: p. Ewa Korzun tel.: 87 643 80 31


                                                                                                                                                                                                 Kierownik
                                                                                                                                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince
                                                                                                                                                                                                Ewa Korzun

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2012-01-16

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2012-01-16

Data modyfikacji: 2012-01-16

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2012-01-16