ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT NA WOLNE STANOWISKO SKARBNIKA

WÓJT GMINY NOWINKA
Nowinka 33

16-304 Nowinka


zaprasza do składania ofert na wolne stanowisko Skarbnika   

 

Jednostka

 

Urząd Gminy Nowinka
Nowinka 33

16-304 Nowinka

 

Oferowane

stanowisko

Skarbnik

Wymiar czasu pracy

1 etat

Data ogłoszenia

naboru

05 listopada 2012r.

Termin

składania

dokumentów

20 listopada 2012r.

Wymagania

niezbędne

 • obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, samorządu terytorialnego, podatków i ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej oraz zasad inwentaryzacji;
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnianie jednego z poniższych warunków:

a)  ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b)  ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c)  wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)  posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność skutecznej pracy w zespole;
 • odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,

 

Zakres

wykonywanych

zadań na

stanowisku

 

 • przygotowywanie projektu budżetu i jego wykonywanie;
 • prowadzenie rachunkowości jednostki;
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywania wstępnej kontroli:

a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b)  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 • Rodzaj pracy: praca biurowa z obsługą komputera, stanowisko: skarbnik
 • Miejsce pracy: Urząd Gminy Nowinka
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat
 • Termin rozpoczęcia pracy: 1 grudnia 2012

Wymagane

dokumenty

 

 • CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej potwierdzonej kopiami właściwych dokumentów  - świadectw pracy - potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.gminanowinka.pl lub w Urzędzie Gminy Nowinka
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach bądź ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  pracy na ww. stanowisku;
 • oświadczenie o niekaralności – o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 

Miejsce

składania

dokumentów

 

Sekretariat Urzędu Gminy Nowinka lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy skarbnik

Uwagi

 

Nabór składa się z dwóch etapów:

 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • selekcji merytorycznej – rozmowa kwalifikacyjna wybranych osób.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr  223, poz. 1458 ze zm.).”

Osoby które spełnią warunki formalne zostaną zawiadomione drogą e-mailową lub telefonicznie o dalszej procedurze kwalifikacyjnej.

Ze względu na zasady powoływania skarbnika określone w art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) – osoba wyłoniona w konkursie zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania przez Radę Gminy Nowinka.

 

           Wójt Gminy

    /-/ Dorota Winiewicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2012-11-05

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2012-11-05

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2012-11-05

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2012-11-05