Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince

Nowinka 33

16-304 Nowinka

tel./fax 87 643 80 31

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Stanowisko: Pracownik socjalny – pełny etat

Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

- obywatelstwo polskie bądź obywatelstwo państw Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

- posiada prawo jazdy kat. „B”;

- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

Ponadto Kandydat/ka powinna/en posiadać (zgodnie z art. 116 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej):

- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

- ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie

przy czym w wykazie przedmiotów wymienionych w suplemencie dyplomu znajdą się przedmioty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158) – przepis ten dotyczy osób, które rozpoczęły realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1.10.2008r.

Wymagania pożądane:

1. Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
2. Preferowane wykształcenie wyższe.
3. Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność, empatia.
4. Umiejętność pracy z trudnym i roszczeniowym klientem.
5. Umiejętność analizy dokumentów i aktów prawnych oraz sporządzania projektów dokumentów.
6. Inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
7. Znajomość pracy biurowej.
8. Obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejscem wykonywania pracy będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince oraz obszar działania GOPS w Nowince.

Pracownik socjalny wykonuje część swoich czynności zawodowych w biurze, część zaś w terenie, m. in. w środowisku, zamieszkania, klienta i jego rodziny.

Praca będzie wykonywana w wymiarze 1 etatu (przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnym 5-dniowym tygodniu pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym  przeprowadzanie wywiadów    środowiskowych;

2. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;

3. współudział  w opracowaniu  i wdrażaniu  programów  za zakresu pomocy  społecznej  realizowanych przez GOPS i wynikających z gminnej strategii  rozwiązywania  problemów społecznych;

4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

6. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

7. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

8. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

9. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

10. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

11. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wymagane dokumenty:

1. CV

2. List motywacyjny

3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, staż, doświadczenie zawodowe.

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny w GOPS w Nowince;

5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych;

6. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

7. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

8. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;

9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach bądź ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

* wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926)”

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince, Nowinka 33 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince, Nowinka 33, 16-304 Nowinka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika socjalnego

Termin składania dokumentów (wpływ do GOPS): do dnia 25 września 2014r. włącznie.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys lub CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze. zm.)”

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince

Ewa Miezio

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2014-09-12

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2014-09-12

Data modyfikacji: 2014-09-12

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2014-09-12