OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY NOWINKA
Nowinka 33

16-304 Nowinka


ogłasza nabór na wolne  stanowisko pracy
referent prawno-administracyjny do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego – ½ etatu   

 

Jednostka

 

Urząd Gminy Nowinka
Nowinka 33

16-304 Nowinka

 

Oferowane

stanowisko

referent prawno-administracyjny

Wymiar czasu pracy

½ etatu

Data ogłoszenia

naboru

22 grudnia 2011

Termin

składania

dokumentów

10 styczeń 2012

Wymagane

wykształcenie

wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne, prawnicze lub podyplomowe studia administracyjne

Wymagania

niezbędne

Ø  obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

Ø  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

Ø  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Ø  nieposzlakowana opinia;

Ø  stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy;

Ø  dobra znajomość obsługi komputera,

Ø  wiedza w zakresie przepisów prawa stosowanych na przedmiotowym stanowisku pracy, a w szczególności: przepisów Kpa, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawy o aktach stanu cywilnego, Kodeksu wyborczego, o ochronie danych osobowych, prywatnego prawa międzynarodowego.  

Wymagania dodatkowe

Ø  poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „zastrzeżone”;

Ø  umiejętność skutecznej komunikacji z klientem oraz pracy w zespole;

Ø  odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność,

Ø  wysoka kultura osobista.

Zakres

wykonywanych

zadań na

stanowisku

 

Ø  realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych, prowadzenie i aktualizacja danych w systemie informatycznym, udzielanie informacji adresowych, sporządzanie wykazów dla potrzeb przedszkoli, szkolnictwa, lecznictwa i obronności kraju);

Ø  realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o aktach stanu cywilnego;

Ø  realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy Kodeks wyborczy (sporządzanie spisów wyborców, prowadzenie rejestru wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania).

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Ø  Rodzaj pracy: praca biurowa, stanowisko: referent prawno-administracyjny

Ø  Miejsce pracy: Urząd Gminy Nowinka

Ø  Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Ø  Termin rozpoczęcia pracy: 15styczeń 2012 r.

Wymagane

dokumenty

 

Ø  CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej potwierdzonej kopiami właściwych dokumentów  - świadectw pracy - potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata;

Ø  list motywacyjny;

Ø  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;

Ø  kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.gminanowinka.pl lub w Urzędzie Gminy Nowinka p. nr 11;

Ø  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach bądź ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;

Ø  oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  pracy na ww. stanowisku;

Ø  oświadczenie o niekaralności – o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce

składania

dokumentów

 

Sekretariat Urzędu Gminy Nowinka lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego”

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Uwagi

 

Aplikacje które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór składa się z dwóch etapów:

Ø  selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej,

Ø  selekcji merytorycznej – rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr  223, poz. 1458 ze zm.).

 

Osoby, które spełnią warunki formalne zostaną zawiadomione drogą e-mailową lub telefonicznie o dalszej procedurze kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP http://bip.ug.nowinka.wrotapodlasia.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 

Wójt Gminy

    /-/ Dorota Winiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2011-12-22

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2011-12-22

Data modyfikacji: 2011-12-22

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2011-12-22