URZĄD GMINY NOWINKA

       16-304 NOWINKA

         woj. podlaskie

Nowinka, dnia 15.01.2013 r.

AD.II.6720.1.2013

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61, § 4 KPA, oraz art. 59, art. 71, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam, iż w dniu 15.01.2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Marka Łazarskiego, zam. Nowinka 16 A, 16-304 Nowinka w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowie budynku stacji kontroli pojazdów wraz z infrastrukturą techniczną tj. przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne” na działkach o numerach ewidencyjnych 166, 167/1 położonych w miejscowości Nowinka.

W związku z powyższym informuję, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma można zapoznać się z materiałami do sprawy oraz złożyć ewentualne wyjaśnienia i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania w Urzędzie Gminy Nowinka (pokój nr 2).

Otrzymują:

wg rozdzielnika

 

Z up. WÓJTA

-„-

Bartosz Cichy

młodszy referent

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2013-01-16

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2013-01-16

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2013-01-16

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2013-01-16