Uchwała w sprawie Budżetu Gminy Nowinka na 2007r.

 

Uchwała Nr IV/17/07

Rady Gminy Nowinka

z dnia 21 marca 2007 roku

 

w sprawie: budżetu gminy Nowinka na rok 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz.708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz.1218; Nr 187, poz. 1381, Nr249, poz. 1832) .

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 7.126.304 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 5.931.889 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2.  

 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
 4.  

 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 264.063 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

 

 1.  

 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.194.415 zł z przeznaczeniem na:
 1.  

 2. planowaną spłatę rat kredytów .
 1.  

 2. Przychody budżetu w wysokości 214.817 zł, rozchody w wysokości 1.409.232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

 

 1.  

 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

 

 1.  

 2. Ustala się dochody w kwocie 56.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.938 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3.  

 4. Ustala się wydatki w kwocie 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

 1.  

 2. Dotacje podmiotowe dla:
 1.  

 2. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 166.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

 1.  

 2. Dotacje na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 7

 

 1.  

 2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 1.  

 2. przychody - 2.500 zł,
 3.  

 4. wydatki - 9.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

 1.  

 2. zaciągania zobowiązań:
  1.  

  2. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  3.  

  4. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 300.000 zł,

   

 3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 4.  

 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 6.  

 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 /-/ Jerzy Kłoczko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Paulina Kosiorek

Wprowadzający: Paulina Kosiorek

Data wprowadzenia: 2007-05-15

Data modyfikacji: 2016-06-29

Opublikował: Paulina Kosiorek

Data publikacji: 2007-05-15