Uchwała Nr VII/ 50/ 91

Rady Gminy w Nowince

z dnia 15 lutego 1991 roku.

 

W sprawie uchwalenia statytu sołectwa.

         Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym / Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Nowince uchwala, co następuje:

§ 1

1.     Uchwala się statut sołectwa stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2.     Wymieniony w ust. 1 statut sołectwa dotyczy wszystkich sołectw Gminy Nowinka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia i podlega obwieszczenia w miejscach publicznych.

 

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                      Rady Gminy

                                                                            /-/ Stanisław Sobolewski

 

Załącznik do uchwały

Nr VII/ 50/91

z dnia 15 lutego 1991r 

 

I.                  Postanowienia ogólne.

§ 1

Ogół mieszkańców sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi.

§ 2

Sołectwo jest organem pomocniczym Gminy Nowinka i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) Statut Gminy Nowinka oraz postanowień niniejszego statutu.

§3

Sołectwo obejmuje swoim obszarem działania wsi.

§4

Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy Rada Gminy- po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatyw.

§5

Zadaniem sołectw- a jest organizowanie życia społeczno- gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących

 

 

 

§6

Sołectwo może poprzez swoje organy wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy lub inne podmioty.

II.               Organy sołectwa

§7

1.     Organami sołectwa są:

1) zebrania wiejskie,

2) sołtys

3) rada sołecka

4)komisje stałe lub doraźne

2. Kadencja organów sołectwa wyszczególnionych w ust. 1 pkt. 2 trwa 4 lata i kończy się momentem wyboru nowych organów.

3. Działalność w organach samorządu ma charakter społeczny.

 

§8

1.     Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebrania wiejskie.

2.     Zebrania wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał opinii i wniosków głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów.

3.     Zebrania wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§9

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim maja wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

 

§10

1.     Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa.

2.     Zebranie wiejskie może być zwoływane przez Zarząd Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 1/ 10 uprawnionych do głosowania w zebraniu.

3.     Zebranie jest ważne, gdy zostali o nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób przyjęty zwyczajowo i uczestniczy w nim przynajmniej 1/5 uprawnionych do udziału w zebraniu.

 

§11

Pierwsze zebranie wiejskie celem dokonania wyboru sołectwa, rady sołeckiej i komisji stałych zwołuje Zarząd Gminy, nie później niż 6 miesięcy po wyborach do rady gminy.

§12

1.     Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór oraz odwoływanie sołtysa, rady sołeckiej, oraz komisji stałych i doraźnych.

2) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej,

3) decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych oraz mienia gminnego, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu sołectwa.

4) decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych sołectwie oraz uchwalenie w miarę potrzeb składek mieszkańców sołectwa na określony cel i w określonej wysokości.

5) wypowiadanie się w sprawach działalności gminnych jednostek organizacyjnych.

6) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej przez sołectwo.

7) opiniowanie kolejności budowy dróg gminnych obiektów użyteczności publicznej, zgłaszanie potrzeb radzie gminy oraz decydowanie o budowie tych obiektów na własny rachunek.

8) podejmowanie decyzji o utrzymaniu dróg oraz administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w sołectwie uzgodnieniu z zarządem gminy.

9) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami.

10) występowanie z inicjatywa uchwałodawcza do rady gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej.

11) kierowanie zastrzeżeń do rady gminy we wszystkich sprawach postanowień Zarządu i Wójta dotyczących sołectwa.

12) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach podejmowanych przez radę i zarząd gminy, a w szczególności:

- zmiany granic i zniesienia sołectwa,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 - przepisów gminnych dotyczących sołectwa.

 

§13

1.     Obradom zebrania przewodniczy sołtys, chyba, że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2.     Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący zgromadzenia i protokolant.

§14

1.     Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

2.     Do zadań sołtysa należy:

1)     Przygotowanie i zwoływanie zebrań wiejskich,

2)     Wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz innych czynności zleconych przez to zebranie.

3)     Gospodarowanie majątkiem sołectwa

4)     Organizowanie spotkań z radnymi i komisjami rady

5)     Zwoływanie i przygotowanie posiedzeń oraz kierowanie pracą rady sołeckiej.

6)     Reprezentowanie sołectwa na zewnątrz

7)     Wykonywanie funkcji administracyjnych

8)     Organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie

9)     Informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.

10) Składanie raz w roku sprawozdania zebraniu wiejskiemu wykonania wydatków finansowych.

 §15

Funkcja sołtysa pełniona jest honorowo. Zebranie wiejskie może uchwalić zasady wynagrodzenia z tego tytułu.

 

§16

Zebranie wiejskie wybiera 3 osobową radę sołecka wspomagająca sołtysa w wykonaniu jego obowiązków.

§17

1.     pracami rady sołeckiej kieruje sołtys, który jest przewodniczącym rady sołeckiej, chyba, że rada wybierze innego przewodniczącego spośród siebie.

2.     Rada sołecka wyraża stanowisko w formie uchwał, opinii i wniosków podejmowanych zwykłą większością głosów.

3.     Rada sołecka pełni swoją funkcję nieodpłatnie.

§18

Zebranie wiejskie w głosowaniu jawnym i zwykłą większością głosów powołuje stałe i doraźne komisje w składzie 3- 5 osób, komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz inne osoby, którym powierzono zostanie wykonywanie określonych funkcji i zadań komisji.

§19

w celu kontroli gospodarki finansowej sołectwa zebranie wiejskie powołuje komisję rewizyjną, która ponadto:

1) kontroluje działalność sołtysa i rady sołeckiej oraz gospodarkę przekazanym w dyspozycję majątkiem komunalnym.

2) w ramach stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli niezgodności ze statutem lub innymi przepisami prawa, komisje niezwłocznie informuje zebranie wiejskie oraz zarząd gminy.

 

III. Zasady wyborcze organów sołectwa.

§20

Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednio w sposób nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

§21

1.     Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje i prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego sołtysa poprzedniej kadencji.

2.     w przypadku nie zwołania zebrania w trybie określonym w ust. 1 zebranie zwołuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

 

§22

1.     Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność 1/ 5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2.     O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzane bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§23

1.     Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z trzech osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.

2.     Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

3.     Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

a)     rejestracja zgłoszeń kandydatów

b)    kandydatów przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania

c)     ustalenie i ogłoszenie jego wyników

d)    sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

4.     Protokół wraz z kartami do głosowania powinien być niezwłocznie przekazany do zarządu gminy.

§24

Sołtysem lub członkiem rady sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

§25

1.     Kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej zgłaszają osoby uprawnione do głosowania bezpośrednio w trakcie obrad zebrania wyborczego.

2.     Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie obrad zebrania na piśmie w razie jego nieobecności.

 

§26

1.     Sołtysem lub członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.

2.     Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równa liczbę głosów wybory należy powtórzyć.

3.     Odwołanie sołtysa i członków rady przed upływem kadencji następuje w tym samym trybie, co wybór.

 

§27

W sprawach nienormowanych nieunormowanych ordynacji decyzję podejmuje zebranie wiejskie.

 

IV. Gospodarka finansowa sołectwa.

 

§28

1.     Sołectwo prowadzi samodzielna gospodarkę finansowa w ramach własnych środków finansowych.

2.     Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale zebrania wiejskiego.

 

§29

1.     Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi sołtys z uchwałą zebrania wiejskiego.

2.     Sołtys raz w roku składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu z wykonania wydatków finansowych..

 

V. Postanowienia końcowe.

§30

Pierwsze wybory sołtysa i członków rady sołeckiej na podstawie niniejszego statutu zarządza wójt.

 

§31

Zmiany statutu uchwala rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§32

Interpretację statutu uchwala rada gminy z własnej inicjatywy na wniosek zebrania wiejskiego.

 §33

Statut wchodzi w życie z dniem 15.02.1991r .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2007-07-02

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2007-07-02

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2007-07-02