Załącznik do ustawy
                                                                                                         Nr 3/2007/2008 
                                                                                                                 Szkoły Podstawowej im. gen. pilota
                                                                                                          Witolda Urbanowicza w Olszance
                                                                             z dnia 4 pażdziernika 2007r.

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. GEN. PILOTA
WITOLDA
URBANOWICZA

W OLSZANCE

Tekst ujednolicony od 4 października 2007r
Statut Szkoły Podstawowej
im. gen. Witolda Urbanowicza
w Olszance

został opracowany w oparciu o przepisy:
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
/ tekst jednolity( Dz. U. z 2004r. Nr256, poz.2572z poźn .zm.)
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
/ tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zm.)
- ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego / Dz. U. Nr 12, poz. 96, z późniejszymi zmianami /,
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U. Nr 35 poz. 222 /
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /Dz. U. Z 2004 r. Nr 199,poz. 2046/
- ustawy z dnia 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw/Dz. U. Nr 80 z dnia 9 maja 2007r. poz.542/
- inne przepisy prawa oświatowegoPOSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im gen. Witolda Urbanowicza
w Olszance zwana w dalszej części statutu „Szkołą”
2. Siedzibą Szkoły jest wieś Olszanka
3. Szkoła posiada imię gen. pilota Witolda Urbanowicza nadane 20.06.2006r. przez Radę Gminy Nowinka.
4. Szkoła posiada sztandar szkolny nadany przez Radę Gminy Nowinka
w dniu 20.06.2006r.
5. Ustalona nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu na stemplach i pieczęciach.
6. Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy Nowinka.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.
8. Cykl kształcenia w Szkole trwa od „0” do „III klasy” ( 4 lata).

CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 2
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, a w szczególności:
1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej;
2. przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia;
3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb.
2. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik do statutu.
3. Szkoła posiada Program Wychowawczy stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

4. Szkoła realizuje Szkolny Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb
rozwojowych uczniów, stanowiący załącznik do niniejszego statutu.
5. Szkoła realizuje swoje zadania dydaktyczne poprzez:
1) umożliwienie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej, w szczególności nauki języka ojczystego oraz własnej historii i kultury, jeśli z takim wnioskiem wystąpią rodzice ucznia,
2) organizację:
 zajęć dydaktyczno– wyrównawczych,
3) umożliwienie uczniom udziału w konkursach
6. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów
i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
1) opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych sprawują nauczyciele,
2) opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę zapewnia organizator poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości opiekunów,
3) w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący według grafiku dyżurów i zgodnie z regulaminem nauczyciela dyżurującego.
7. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. Sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:
1) uczniami klas I-III
2) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu
i wzrok
3) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki takie jak:
a) organizowanie doraźnej pomocy materialnej w miarę posiadanych środków finansowych,
b) występowanie do organizacji społecznych, kościelnych i sponsorów o finansowanie i pomoc tym uczniom.


4) organizowanie zbiórek odzieży na rzecz potrzebujących uczniów,
5) wypożyczanie podręczników w ramach posiadanych środków.
8. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.
9. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
1) nauczyciele są obowiązani do:
a) organizowania spotkań klasowych w celu:
 zapoznania rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w danej klasie i szkole,
 zapoznania rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
 uzyskania przez rodziców rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
 uzyskania przez rodziców informacji i porad w sprawach wychowania
i dalszego kształcenia swych dzieci oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
 indywidualnych kontaktów z rodzicami w celu przekazania informacji na temat ucznia,
2) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, są obowiązani do:
 dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 uczęszczania na spotkania klasowe z wychowawcą w celu uzyskania informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce - w miarę potrzeb indywidualnych kontaktów z wychowawcą w celu uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci.

ORGANY SZKOŁY
§ 3
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
§ 4
Dyrektor
1. Szkołą kieruje Dyrektor , któremu stanowisko powierzane jest zgodnie
z art. 36 i 36a ustawy.
2. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
2) reprezentowanie szkoły na zewnątrz ,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz tworzenie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i kierowanie jej pracą,
6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
7) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
8) wykonywanie innych prac wynikających z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,


3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
innych pracowników szkoły.
4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, a w sprawach tego wymagających – zasięga opinii tych organów.
5. Dyrektor zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielom zatrudnionym w Szkole i ubiegającym się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
6. Dyrektor koordynuje rozwój zawodowy nauczycieli oraz dokonuje jego ewaluacji.
7. Dyrektor powołuje komisje kwalifikacyjne i czuwa nad prawidłowością przebiegu postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

§ 5
Rada Pedagogiczna
1. W szkole działa Rada Pedagogiczna (Regulamin Rady Pedagogicznej – załącznik), która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
4.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, na koniec rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebranie Rady Pedagogicznej może być organizowane z inicjatywy:
1) przewodniczącego,
2) organu prowadzącego lub bezpośrednio nadzorującego szkołę,
3) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Roczny harmonogram posiedzeń Rady ustala Dyrektor przed rozpoczęciem roku szkolnego.8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo dokonuje jego zmiany.
10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
12. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 6
Samorząd Uczniowski
1.W szkole działa Samorząd Uczniowski, który opracowuje i uchwala regulamin własnej działalności.
2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
 prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wynikiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, a w porozumieniu z dyrektorem.

§ 7
Rada Rodziców
1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów szkoły
2. Rada Rodziców opracowuje i uchwala regulamin własnej działalności zgodny ze statutem szkoły.
3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności:
 w perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
 pomocy w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
 w realizacji zadań opiekuńczych szkoły.
5. Rada Rodziców może uczestniczyć w planowaniu wydatków szkoły i podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły oraz gromadzić własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców.
6. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
- program wychowawczy szkoły, o którym mowa w&2 ust.3
-program profilaktyki, o którym mowa w &2 ust.4
7. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły.
8. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składany przez Dyrektora
szkoły.


§ 8
Zasady współdziałania organów Szkoły
1. Organy szkoły współdziałają ze sobą poprzez:
1) wymianę informacji między sobą o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach,
2) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły z udziałem każdej ze stron konfliktu; umożliwianie stronom konfliktu odwołanie się od decyzji do jednostki nadzorującej szkołę.

ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 9
1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych ramowym planem nauczania w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego.
2. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny jako jej integralna część.
§ 10
1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z wychowania fizycznego, z języków obcych Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
2. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
§ 11
1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach 0 – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.
2. Dyrektor w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych organizacją pracy
Szkoły lub przyczynami losowymi, ma prawo do zawieszania bądź skracania zajęć dydaktycznych w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 12
1. Dla uczniów szkoły z klas 0 - III, którzy ze względu na dojazdy zostają w szkole, szkoła zapewnia opiekę nauczyciela.

§ 13
1. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz praktykanci przebywający w szkole na praktykach studenckich. Uczniowie korzystają na podstawie zapisu w dzienniku klasowym.
3. Biblioteka umożliwia:
a. gromadzenie i opracowanie zbiorów,
b. korzystanie z księgozbioru podręcznego,
c. wypożyczanie zbiorów na zewnątrz biblioteki,
d. prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów w oddziałach.
4. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają korzystanie ze zbiorów podczas zajęć szkolnych i po ich zakończeniu.
5. Organizacja biblioteki.
1) Nadzór:
Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:
- zapewnia właściwe pomieszczenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,
- zarządza skontrum zbiorów biblioteki, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

2) Zbiory:
Biblioteka gromadzi następujące materiały:
- wydawnictwa informacyjne,
- podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,
- podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego,
- lektury podstawowe
- lektury uzupełniające
- literaturę popularnonaukową i naukową,
- wybrane pozycje literatury pięknej,
- wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
- odpowiednią prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczyciel
- materiały audiowizualne
3) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia.
6. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza.
1) Praca pedagogiczna:
W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
- udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
- indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
- udzielania informacji ,
- prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczo - informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
- prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
- informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie informacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
- prowadzenia różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.).
2) Praca organizacyjno – techniczna:
W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
- gromadzenia zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
- ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
- selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
- organizacji udostępniania zbiorów,
- organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych itp.).
3) Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
- odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
- współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiot
- sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy,
- prowadzi semestralną i roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, ewidencję wypożyczeń,
- doskonali warsztat pracy&14
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Zajęcia dydaktyczno –wychowawcze realizowane przez 5 dni w tygodniu.
3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może ustalić dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy jako dzień wolny od zajęć, pod warunkiem odpracowania zajęć dydaktyczno –wychowawczych przypadających na ten dzień w wybraną sobotę.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dniem wolnym od zajęć dydaktyczno –wychowawczych może być, po uprzednim uzyskaniu zgody kuratora oświaty i odpracowaniu zajęć w innym terminie, dzień nie wymieniony w pkt.3.
5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, (załącznik) o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 31 maja danego roku.
6. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 15
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 16
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, także za bezpieczeństwo uczniów.
3. Zadania nauczyciela:
- realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły,
- wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej; wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły,
- wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
- udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
- bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów; nauczyciel kieruje się kryteriami zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania; ma obowiązek na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym,
- informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także radę pedagogiczna o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów (w szczególności ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców, w formie pisemnej, o przewidywanym dla ucznia okresowych (rocznych) ocenach na 2 tygodnie przed radą klasyfikacyjną),
- bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,
- prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań.
4. Nauczyciel odpowiada za:
- poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,
- stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,
- tragiczne skutki wynikłe z niepełnienia nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych. (załącznik – Regulamin nauczyciela dyżurnego)

§ 17
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

§ 18
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest (w miarę możliwości), aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Zadania nauczyciela wychowawcy:
1) programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:
- tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,
- rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły,
- przy pomocy atrakcyjnych form pracy, na których skupia aktywność zespołu – przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności,
2) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie (grupie), koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami,
3) ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy (grupy),
4) współdziała z komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,
5) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen i świadectwa szkolne).
4. Uprawnienia – odpowiedzialność wychowawcy:
1) współdecyduje z samorządem klasy (grupy), z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres,
2) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od dyrekcji szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,
3) ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
4) ma prawo ustanowić (przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków,
5) ma prawo wnioskować o pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i dyrekcji szkoły,
6) wychowawca, szczególnie początkujący, ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej dyrekcji szkoły, a także doświadczonych nauczycieli.
5. Wychowawca odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego :
1) za osiągnięcie celów wychowawczych w swojej klasie (grupie),
2) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej,
3) za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy (grupy).
6. Nauczyciel wychowawca jest obowiązany do organizowania spotkań klasowych z rodzicami swoich wychowanków przynajmniej dwukrotnie w ciągu okresu.

UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 19
1. Do szkoły uczęszczają przede wszystkim uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły.
2. Do szkoły mogą być przyjmowani uczniowie spoza obwodu szkoły; decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
3. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.
4. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również uczęszczanie dzieci do szkół specjalnych.
5. Uczeń szkoły podstawowej ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie naraża tym dobra innych osób,
5) rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów,
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jasnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
7) pomocy w przypadku trudności w nauce,
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu szkolnego podczas zajęć pozalekcyjnych,
10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach w szkole,
11) korzystania z pomocy stypendialnej (w ramach posiadanych przez szkołę środków).6. Uczeń szkoły ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a mianowicie:
- systematycznego przygotowywania się do lekcji i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
- usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie pisemnej przez rodziców i dostarczenia w terminie nie dłuższym niż jeden tydzień,
- przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
- dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
- noszenia ustalonego jednolitego stroju szkolnego, który powinien być czysty i schludny,
- ustalony strój szkolny składa się z niebieskiej kamizelki
- noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych i w dni ustalone przez wychowawcę,
- w określonych okolicznościach może być zwolniony z noszenia jednolitego stroju decyzją Dyrektora lub wychowawcy,
- używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych jest zabronione, muszą być one wyłączone. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za uszkodzenie bądź zaginięcie tego typu sprzętu.
7. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów szkoły podstawowej:
1) Za osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie i zaangażowanie w życiu szkoły uczeń zostaje nagrodzony:
- nagrodą rzeczową,
- listem pochwalnym do rodziców,
- pochwałą wychowawcy,
- pochwałą na apelu szkolnym,
- dyplomem uznania,
- w innej formie.
2) Za niewłaściwy stosunek do nauki, nauczycieli i pracowników szkoły oraz demoralizującą postawę wobec kolegów uczeń może:
- otrzymać naganę wobec społeczności uczniowskiej,
- być przeniesiony do klasy równoległej,
- być przeniesiony karnie do innej szkoły (w ramach obowiązującego prawa).
3) Uczeń ma prawo odwołać się od udzielonej kary do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej składając je w formie pisemnej do sekretariatu szkoły.
4) Dyrekcja szkoły ma obowiązek informowania rodziców o przyznanej nagrodzie lub udzielonej karze.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 22
Szkoła posiada sztandar szkoły zgodnie z aktem nadania zawartym w § 1.
Szkoła posiada Ceremoniał, tekst Ślubowania Uczniów Klasy Pierwszej.
§ 23
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.


STATUT W NINIEJSZEJ POSTACI ZOSTAŁ PRZYJĘTY UCHWAŁĄ

RADY PEDAGOGICZNEJ Z DNIA 4 pażdziernika 2007r.
SZTANDAR, CEREMONIAŁ1. Szkoła posiada Sztandar, Godło oraz wewnątrzszkolny Ceremoniał.

Sztandar

a) wyprowadzany jest przez Grupę Sztandarową podczas uroczystości szkolnych i państwowych,

b) Sztandar przechowywany jest w Izbie Pamięci Narodowej i Tradycji Szkoły

2) Dzień Szkoły

dzień 20 czerwiec, dzień nadania Szkole Sztandaru i imienia; dzień galowy, bez zajęć

dydaktycznych / uroczysty apel, imprezy artystyczne i towarzyskie /

3) Tekst roty ślubowania uczniów klas I:

"Ja, uczeń Szkoły Podstawowej im. gen. pilota Witolda Urbanowicza w Olszance ślubuję:

- sumiennie i systematycznie uczyć się,

- wzorowo zachowywać,

- być dobrym, uczciwym i koleżeńskim,

ślubuję:

- pomagać innym w potrzebie,

- okazywać szacunek starszym,

- dbać o dobre imię Szkoły."

b) członków Samorządu Uczniowskiego:

"Ja członek Samorządu Uczniowskiego, wybrany przez społeczność uczniowską naszej Szkoły,

ślubuję:

- godnie reprezentować interesy koleżanek i kolegów wewnątrz i na zewnątrz szkoły,

- dbać o prawidłową realizację Statutu Szkoły

- być bezstronnym i sprawiedliwym w rozstrzyganiu spraw uczniowskich,

- być łącznikiem między społecznością uczniowską, a Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców


4) Dni Galowe, w których Szkoła dekoruje budynek flagami państwowymi;

- święta państwowe i narodowe

- Dzień Szkoły

- Dzień Edukacji Narodowej

- Dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

5) Izba Pamięci i Tradycji Szkoły

klasy I, po raz pierwszy wprowadzane są do "Izby Pamięci" po złożeniu ślubowania uczniowskiego;

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2007-11-19

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2007-11-19

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2007-11-19