Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/242/02
                                                                                                                                                      Rady Gminy Nowinka
                                                                                                                                                    z dnia 29 sierpnia 2002 r.

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWINCE

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.; w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
Postanowienia ogólne
§ 1
Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1. „ Ustawie „ – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
2. „ Organie prowadzącym” szkołę – należy przez to rozumieć gminę Nowinka,
3. „ Zespół Szkół” – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Nowince

Nazwa szkoły
§ 2
1. Szkoła nosi nazwę: Zespołu Szkół w Nowince.
2. Siedzibą szkoły jest miejscowość Nowinka.
3. Na tablicy urzędowej umieszcza się nazwę: „ Zespołu Szkół w Nowince”

Informacje o szkole
§ 3
1. Organem prowadzącym jest gmina Nowinka
2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Kurator Oświaty w Białymstoku zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego.
3. Zespół Szkół jest szkołą Publiczną.
4. W skład Zespołu Szkół wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa w Nowince,
b) Gimnazjum w Nowince,
c) Oddział przedszkolny, który obejmuje dzieci sześcioletnie.
5. Czas trwania cyklu kształcenia określają plany i programy nauczania.

Cele i zadania szkoły
§ 4
Zespół Szkół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniając program wychowawczy szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom:
a) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
b) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą
samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia
świata, ludzi i siebie,
c) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
d) znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego
wszechstronnemu rozwojowi ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym,
społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym),
e) sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz
promocji i ochrony zdrowia,
f) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 5

1. Realizacja celów i zadań Zespołu Szkół następuje poprzez:
a) organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb
rozwojowych oraz możliwości finansowych organu prowadzącego,
b) współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki
zdrowotnej,
c)oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:
- pomoc w dokonaniu hierarchii wartości
- personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej
społeczności,
- wpajanie zasad kultury życia codziennego,
d) organizowanie współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną
oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc
dzieciom i rodzicom.
e) Integrację wiedzy nauczanej przez:
- kształcenie zintegrowane w klasach I – III,
- bloki przedmiotowe,
- ścieżki edukacyjne,
- zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe,

§ 6

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
a) dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszonego w pokoju
nauczycielskim,
b) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
c) przydzielenie jednego opiekuna do 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża
poza Nowinkę, na 15 uczniów – w czasie wycieczki, na 10 uczniów – w czasie
turystyki kwalifikowanej,
d) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
e) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom wymagającym opieki ze
względu na dojazd do szkoły lub czas pracy rodziców,
f) szkolenie pracowników Zespołu Szkół w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy,
g) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie
komunikacyjne, przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową,
h) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno –
wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,
i) różnorodności zajęć w każdym dniu,

§ 7

Organy szkoły
Organami Zespołu Szkół są:
a) Dyrektor Zespołu Szkół,
b) Rada Pedagogiczne
c) Rada Rodziców
d) Samorząd Uczniowski

§ 8

1. Dyrektor Zespołu Szkół w szczególności:
a) kieruje działalnością Zespołu Szkół i reprezentuje go na zewnątrz,
b) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i
pracowników nie będących nauczycielami, dba o właściwy dobór kadry,
c) sprawuje nadzór pedagogiczny
d) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących,
f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
g) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę,
h) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników,
i) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym
pracownikom,
j) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych
pracowników,
k) współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami,
l) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu
obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na
spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
2. Dyrektor Zespołu Szkół ma obowiązek:
a) zapewnić bieżącą wymianę informacji między organami Zespołu Szkół o
podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach,
b) zapewnić Radzie Pedagogicznej możliwość swobodnego działania i
podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych ustawą i
szczegółowo w statucie,
c) ustalić wraz z Radą Pedagogiczną zasady i formy współdziałania z rodzicami
w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki zdrowotnej,
d) określić zasady współdziałania organów szkoły oraz sposobów
rozwiązywania sporów między nimi: dokonać należy tego z Radą
Pedagogiczną w porozumieniu z rodzicami pamiętając o zapewnieniu
każdemu z nich możliwości swobodnego działania, podejmowania decyzji w
granicach swoich kompetencji,
e) sprawować nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą,
f) wykonywać inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
g) podać do publicznej wiadomości do dnia 31 marca szkolny zestaw
programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

§ 9

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
Zespole Szkół. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z
głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą
lub na wniosek Rady Pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i
innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkół, który
prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i
porządku zebrania.
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem
roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem
wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych
zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na
wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy
przewodniczącego, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków Rady
Pedagogicznej.
5.Przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrektor szkoły przedstawia
radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru
zawierającą:
- zakres wykonania planu,
- wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego
- podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach.

§ 10

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) uchwalenie programu wychowawczego, po zasięgnięciu opinii Rady
Rodziców,
d) określenie organizacji współdziałania z poradnią psychologiczno –
pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i
specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
e) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych,
f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
g) określenie szczegółowych zasad systemu oceniania uczniów,
h) ustalenie w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców szkolnego
zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Zespołu Szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
b) projekt plany finansowego,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

§ 11

Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

§ 12

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności (Załącznik nr 1).
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i ich pracowników.
§ 13

1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację
rodziców uczniów.
1. Zasady tworzenia Rady rodziców ustala ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkól ( Załącznik nr 2).

§ 14

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i
kształcenia dzieci.
2. Dyrektor Zespołu Szkół organizuje co najmniej dwa razy w ciągu roku
szkolnego spotkania nauczycieli z rodzicami.
3. Konsultacje dla rodziców ustalają nauczyciele.

§ 15

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.
2. Władzami samorządu są:
- na szczeblu klas: samorządy klasowe
- na szczeblu szkoły: rada uczniowska
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin
(Załącznik nr 3) uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym,
tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami
ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół.
5. Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie
Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach
dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych
praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) prawo do wyboru nauczyciela rolę opiekuna samorządu,
f) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

§ 16

Spory między organami rozstrzyga organ prowadzący.

§ 17

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno
wychowawczych , wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy
w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z
innych typów bibliotek i środków informacji.
2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor Zespołu Szkół:
a) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,
b) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,
c) zarządza skontrum zbiorów,
d) zatwierdza tygodniowy rozkład zająć,
e) hospituje i ocenia pracę biblioteki,
2. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: magazynu i wypożyczalni,
czytelni i gabinetu zbiorów specjalnych.
4. Biblioteka gromadzi następujące materiały:
a) wydawnictwa informacyjne
b) podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli
c) podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego
d) lektury podstawowe do języka polskiego o innych przedmiotów nauczania,
e) lektury uzupełniające do języka polskiego,
f) literaturę popularnonaukową i naukową,
g) wybrane pozycje literatury pięknej,
h) wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
i) odpowiednią prasę dla dzieci, młodzieży i nauczycieli,
j) podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, pedagogiki i dydaktyki
różnych przedmiotów nauczania,
k) materiały audiowizualne,
5. Rozmieszczenie zbiorów:
a) literatura piękna stoi w układzie działowym,
b) literatura popularnonaukowa i naukowa – wg Klas,
c) lektury do języka polskiego – alfabetycznie wg klas,
d) księgozbiór podręczny – w czytelni i przy ladzie bibliotecznej,
e) gazety codzienne oraz czasopisma społeczno-kulturalne przechowuje się w
bibliotece przez rok, czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w
pracowniach przedmiotowych,
6. Czas pracy biblioteki:
a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych
zgodnie z organizacją roku szkolnego,
b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania
skontrum,
c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem Zespołu
Szkół,
d) jeden dzień w tygodniu nauczyciel bibliotekarz przeznacza na prace związane
z zakupem, opracowaniem i konserwacją zbiorów oraz na samokształcenie
i doskonalenie zawodowe.
7. Finansowanie wydatków:
a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,
b) wysokość kwoty przeznaczonej na potrzeby biblioteki ustalana jest na
początku roku kalendarzowego,
c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza rada pedagogiczna
d) działalność biblioteki może być dotowana przez radę rodziców i innych
ofiarodawców,
8. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
W ramach pracy pedagogicznej bibliotekarz obowiązany jest do:
a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
c) udzielania informacji,
d) prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej,
e) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających
bibliotekarzowi w pracy,
f) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji
pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w
poszczególnych klasach,
g) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa ( konkursy,
wystawy, imprezy czytelnicze itp.)
W ramach pracy organizacyjno – technicznej :
a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,
b) ewidencji zbiorów,
c) opracowania zbiorów ( klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie
techniczne),
d) selekcji zbiorów,
e) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru
podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień biograficznych).
9. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami,
c) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką,
d) sporządza plan pracy, edukacji czytelniczej i medialnej oraz okresowe
i roczne sprawozdania z pracy
e) prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną i roczną statystykę wypożyczeń,
dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty
akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń,
f) tworzy komputerowy bank danych,
g) doskonali warsztat pracy,
10. Prawa i obowiązki czytelników:
a) czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki,
b) korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki,
c) jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni, ale w
uzasadnionych przypadkach biblioteka może przedłużyć wypożyczenie lub
zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu,
jeżeli czytelnik nie zwróci książek, po miesiącu od daty wypożyczenia zostaje
zawieszony w prawach ucznia (nie bierze udziału w imprezach szkolnych typu
dyskoteka, wycieczka, biwak, zawody i zajęcia sportowe itp.) do momentu
zwrotu książek.
d) czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji,
e) korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin,
f) w stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane
kary zgodne z ustaleniami rady pedagogicznej ( kary pieniężnej, prace na
rzecz biblioteki, zatrzymanie świadectwa, wstrzymanie wypożyczania)
g) w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik musi zwrócić taką
samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić na konto
rady rodziców trzykrotną antykwaryczną wartość zagubionej książki z
zaznaczeniem na dowodzie wpłaty (na zakup książki do biblioteki szkolnej)
h) wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do końca maja
każdego roku szkolnego, jeżeli czytelnik nie zwróci książek do
klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej, to Rada Pedagogiczna
może mu obniżyć ocenę z zachowania o jeden stopień.
i) czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia
potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki,
j) uczniowie kończący lub zmieniający szkołę zobowiązani są do dostarczenia
wychowawcy karty potwierdzającej zwrot materiałów z biblioteki szkolonej,
pracowni komputerowej, pracowni w - f. Jeżeli uczeń nie dokona tego do dnia
posiedzenia końcowej Rady Pedagogicznej, może mu obniżyć ocenę z
zachowania lub zatrzymać świadectwo do czasu uregulowania zaległości.

Sprawy organizacyjne i finansowe szkoły

§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział.
2. O doborze uczniów do oddziału powinny decydować potrzeby, możliwości
psychofizyczne dzieci oraz lata oddziaływania psychopedagogicznego.
3. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 15 do 25.
4. Obowiązkowy jest podział na grupy na zajęciach z języków obcych,
informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej – w
oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz na zajęciach edukacyjnych,
dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia
ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących powyżej 30
uczniów.
5. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30
uczniów na zajęciach o których mowa w pkt. 4 podziału na grupy można
dokonać za zgodą organu prowadzącego.
6. Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12
do 26 uczniów z tym że w gimnazjum oddzielnie dla dziewcząt i chłopców;
dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub, w wyjątkowych
przypadkach, grup międzyklasowych.
7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 19

1. Szczególną organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez
dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia
każdego roku szkolnego.
2. Arkusz organizacji zatwierdza na każdy rok organ prowadzący do dnia 30
maja danego roku.
3. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników
szkoły, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły ustala
tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację stałą,
obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem
ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 20

1. Zespół Szkół jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 21

1. Dla realizacji celów statutowych Zespołu Szkół posiada pomieszczenia do
nauki z niezbędnym wyposażeniem.

2. Ponadto zapewnia możliwości korzystania z szatni, pomieszczeń socjalnych,
oraz pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.
§ 22

1. W szkole działa świetlica, której organizację i zasady działania określa
rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego 1994r.
2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas I-III, które
muszą dłużej przebywać w szkole na dowóz uczniów i czas pracy rodziców
i z klas IV,V,VI
3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych
przez rodziców lub opiekunów.
4. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej w
grupie nie mniejszej niż 25 osób. Grupa ma swojego wychowawcę.
5. Świetlica posiada oddzielne pomieszczenie do cichej pracy i odrabiania lekcji.
6.Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas
w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych.
7. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor.
8. Dokumentacja zajęć świetlicowych:
a) roczny plan pracy,
b) dziennik zajęć,
c) karty zgłoszeń dzieci,
d) regulamin świetlicy,
e) ramowy rozkład dnia,

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 23

1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników,
o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
3. Kwalifikacje nauczycieli określają przepisy o szczegółowych kwalifikacjach
wymaganych dla nauczycieli.
4. Prawa i obowiązki osób wymienionych w ust.1 określają odrębne przepisy.

§ 24

1.Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem ucznia, troską o ich
zdrowie, z także szanowania godności osobistej.
2. Do podstawowych obowiązków nauczycieli należy:
a) odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo i higienę pracy
uczniów,
b) prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno –wychowawczo -opiekuńczego,
c) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt,
d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz
zainteresowań,
e) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe
traktowanie,
f) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń,
g) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej,
3. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki.
4. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych w klasie i w szkole,
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w
nauce i zachowaniu,
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego
kształcenia dzieci,
5. Nauczyciele mogą tworzyć wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły
problemowo-zadaniowe.
6. Pracą zespołu, o którym mowa w ust. 5 kieruje przewodniczący powołany
przez dyrektora na wniosek zespołu.
7.Cele i zadania zespołów nauczycielskich wymienionych w ust. 5:
a) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w
miarę potrzeb,
b) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów
pokrewnych, uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
c) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,
sposobów badania wyników nauczania, opracowanie planu wychowawczego
szkoły i jego ewaluacji,
d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz
doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
e) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich
wyposażenia,
f) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
programów nauczania,
8. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jest
odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.§ 25

1. Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział szczególnej opiece
wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym
dalej „ wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca
w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu
całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
b) inspirowanie działań zespołowych uczniów;
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w
zespole oraz między uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;
5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych
wychowanków,
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące
zespół uczniowski,
- ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniające z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także
wobec tych, których potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno
uczniów szczególnie uzdolnionych jak i różnymi trudnościami i
niepowodzeniami);
d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
- poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
- współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,
- włączenie rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,
e) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu
potrzeb
i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje
odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach poza
szkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy
psychologicznej i pedagogicznej;
f) organizuje spotkania z rodzicami informacje ich o postępach w nauce i
zachowaniu ucznia;
g) na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca jest
zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o grożącej
ocenie niedostatecznej z przedmiotu.
6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.
7. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze
strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony
wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i
naukowych.
8. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć
wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył
zadania wychowawcy.
9. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy:
a) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji;
b) zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki
wniosek większością ¾ głosów obecnych ( przy obecności na zebraniu
rodziców reprezentujących ¾ ilości uczniów).
10. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje
dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
11. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej po spełnieniu
wymogu ust. 9, jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź
uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.

§ 25 a

Zasady odnotowywania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów.
1. Nieobecności uczniów odnotowuje się na każdej lekcji na początku zajęć.
2. Nieobecności uczniów odnotowuje nauczyciel z danych zajęć poprzez
stawianie kreski pionowej i wpisanie obok tematu ilości obecnych i
nieobecnych uczniów.
3. W przypadku spóźnienia obok kreski pionowej wstawia się literę „S”.
4. Jeśli uczeń jest oddelegowany przez szkołę na konkurs, zawody lub inne
zajęcia, wpisuje się nieobecność usprawiedliwioną z zapisem słownym
„konkurs”, „zawody”, „zajęcia”.
5. Nieobecności uczniów na podstawie pisemnego usprawiedliwiania od
rodziców usprawiedliwia wychowawca klasy w ustalonym w planie
wychowawczym klasy terminie poprzez postawienie na kresce pionowej
kreski poziomej.
6. Jeśli uczeń ma w tygodniu dużo opuszczonych godzin pojedynczych,
wychowawca informuje o tym także rodziców i odnotowuje to w dzienniku
lekcyjnym w tabeli „ Kontakty z rodzicami”.
7. Jeśli uczeń jest nieobecny powyżej trzech dni, wychowawca kontaktuje się z
rodzicami i odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym.
8. Uczeń może być zwolniony z zajęć tylko na pisemną zgodę rodziców i w tym
momencie usprawiedliwia obecność ucznia.
9.Wychowawca zobowiązany jest na klasyfikacyjne posiedzenie Rady
Pedagogicznej przygotować sprawozdanie z frekwencji w danej klasie.

Lp. Klasa % Liczba godzin nieusprawiedliwionych

Uczniowie powyżej 50 godz. nieobecności – podać przyczyny.

§ 26

1. Pracownicy obsługi wykonują zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie
Zespołu Szkół.
2. Szczegółowe zadnia pracowników nie będących nauczycielami określi
dyrektor Zespołu w przydziałach czynności.

UCZNIOWIE

§ 27

1. Do Zespołu Szkół uczęszczają dzieci z obwodu określonego dla gimnazjum,
szkoły podstawowej w Nowince i dzieci sześcioletnie do oddziału
przedszkolnego;
a) do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które
w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im
rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku
do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły
podstawowej.
2. Prawa i obowiązki uczniów zawiera program wychowawczy szkoły oraz
program profilaktyczny, który uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu
opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
3.Na wniosek rodziców dyrektor Zespołu Szkół w obwodzie, którego dziecko
mieszka może zezwolić na spełnienie przez dziecko odpowiedniego
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki
jego spełnienia. Dziecko spełniające odpowiednio obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia
poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie
egzaminu klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez Zespół Szkół.

§ 27 a

Rekrutacja uczniów do Gimnazjum
1. Do Gimnazjum mogą być przyjęci uczniowie poza obwodu wówczas gdy
liczba uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły jest mniejsza od liczby
miejsc.
2. Uczniowie z poza obwodu przyjmowani są na podstawie określonych
kryteriów
3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują:
a) wyniki ze sprawdzianu przeprowadzonego przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną,
b) ukończenie Szkoły Podstawowej z wyróżnieniem,
c) udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na
szczeblu wojewódzkim,
d) osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym,

§ 28

1. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami
higieny umysłowej;
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz poszanowaniem jego godności;
c) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra
innych osób;
d) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w
nauce;
e) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych
Zespołu Szkól:
f) zgłaszać nauczycielowi problemy budzące szczególne zainteresowanie z
prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązaniu;
g) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania
się w organizacjach działających w szkole;
2. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką
wychowawcy organizować imprezy szkolne i klasowe.
a) Dzień Wiosny – wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i
wypełnieni karty wycieczki;
b) Święto Szkoły;
c) Dzień Dziecka i Sportu;
d) Imprezy klasowe i szkolne: Andrzejki, Walentynki itp.;
3. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie imprez szkolnych i klasowych
jest niedozwolone.
4. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność
ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z
nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.


§ 29
1. Uczeń ma obowiązek postanowień zawartych w statucie Zespołu Szkół, a
zwłaszcza:
a) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły:
b) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób:
c) przeciwstawiać się przejawom brutalności:
d) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów:
e) dbać o dobro, ład i porządek w szkole:
f) systematycznie uczestniczyć w zajęciach:
g) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji,
prowadzić zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami
nauczyciela przedmiotu;
h) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki
przeznaczenia (pracownie, szatnie, biblioteka, świetlica, zajęcia w - f,...);
i) zostawiać okrycia wierzchnie i zmieniać obuwie w szatni;
2.Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu
i zdrowiu.
3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i
innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń,
który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.
4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej
stan po skończonych zajęciach.
5. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
6. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą
prośbę rodzica.
7. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po
przyjściu do szkoły, nie później niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia
nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę
za nieusprawiedliwione.

§ 29 a

1.Udział uczniów w zajęciach edukacyjnych przygotowanie się do nich oraz
właściwe zachowanie w trakcie zajęć.
Uczeń ma obowiązek:
a) punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia
b) aktywnie uczestniczyć w lekcjach i przestrzegać ustalonych zasad
porządkowych
c) uzupełniać braki wynikające z absencji
d) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych
e) starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczyciela
f) w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu
szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca
ostatniej w planie zajęć ucznia.
g) uczniowie nie dojeżdżający po zakończeniu zajęć idą do domu
h) uczniowie dojeżdżający oczekujący na autobus spędzają czas w czytelni
szkolnej, świetlicy lub na zajęciach dodatkowych
i) w czasie przerw, o ile pozwala pogoda uczniowie mogą przebywać na placu
szkolnym według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
2. Wejście uczniów do klasy:
a) nauczyciel otwiera drzwi,
b) do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy,
c) uczniowie przygotowują się do lekcji,
d) nauczyciel sprawdza listę obecności,
e) uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, siada w
ławce, a usprawiedliwia się dopiero na koniec lekcji
3. Zachowanie uczniów w czasie lekcji
a) uczeń odpowiada z ławki chyba, że istnieje powód do wezwania go do
tablicy, mapy itp.;
b) nie je, nie żuje gumy,
c) nie trzyma się na ławce butelek, ciastek itp. Nie będących pomocami do danej
lekcji,
d) jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na
polecenie nauczyciela,
e) lekcja kończy się na polecenie nauczyciela,
f) klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to
wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni,
4. Zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz pozostałych
uczniów:
a) uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma
rąk w kieszeni,
b) w szkole nie można nosić nakryć głowy,
c) nie używa się wulgaryzmów,
d) nie bije się z kolegami i koleżankami,
e) nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów,
f) z szacunkiem odnosi się do wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły
5. Warunki z korzystania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły:
Uczeń posiadający telefon komórkowy i odtwarzacz muzyczny ma obowiązek wyłączyć go podczas zajęć lekcyjnych i w żaden sposób nie może z niego korzystać.
W przypadku niestosowania się do zapisu nauczyciel ma prawo odebrać telefon uczniowi i przekazać go do dyrektora szkoły, a do odebrania aparatu komórkowego zobowiązać rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

§ 30

1. Każdy uczeń ma strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze
reprezentacji:
c) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy
lub rada pedagogiczna:
2. Przez strój galowy należy rozumieć:
a) dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka,
b) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula,
3. Ubiór codzienny ucznia jest jednolity dla uczniów Gimnazjum granatowy
bezrękawnik z naszytą tarczą, dla uczniów Szkoły Podstawowej niebieski
bezrękawnik z naszytą tarczą:
a) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar
pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy:
b) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest zmieniać obuwie.
Obuwie z białą podeszwą nie zagrażające zdrowiu;
c) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej;
d) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływy na oceny z przedmiotu;
e) w przypadku pięciokrotnego braku w semestrze jednolitego stroju uczeń
będzie miał obniżoną ocenę z zachowania. Wychowawca odznacza brak
jednolitego stroju literką „m” w kratce nieobecności.

§ 31

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za działalność
na rzecz szkoły uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a) pochwałę wychowawcy wobec klasy;
b) pochwałę dyrektora wobec uczniów i nauczycieli;
c) list pochwalny do rodziców;
d) dyplom uznania;
e) nagrodę rzeczową;
f) świadectwo z wyróżnieniem.
2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sporcie odnotowuje
się na świadectwie szkolnym.

§ 32

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu Zespołu Szkół w
Nowince poprzez:
a) upomnieniem wychowawcy klasy,
b) upomnieniem lub naganą dyrektora Zespołu Szkół
c) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,
d) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz,
e) przeniesieniem do równorzędnej klasy,
f) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
2.Dyrektor Zespołu Szkół może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska
wychowawczego może korzystnie wpłynąć na podstawę ucznia.
O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:
a) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary
przewidziane
regulaminem, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych
efektów,
b) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający
zdrowiu
i życiu innych uczniów,
c) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia,
zastraszenie.
3. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub
przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej,
odwołać się do dyrektora Zespołu Szkół w terminie 2 dni od dnia uzyskania
kary.
4.Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym samorządu szkolnego, a
w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami
rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
b) odwołać karę,
c) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
5. Od decyzji podjętej przez dyrektora odwołanie nie przysługuje.
6. Spory pomiędzy rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor Zespołu
Szkół.
7. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu
nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
8. Propozycje zmian do praw i obowiązków mogą zgłaszać nauczyciele,
rodzice i uczniowie.
9. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.
10. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele.

§ 33

Ocenianie opanowanych przez uczniów umiejętności i wiedzy wynikającej z programu zajęć odbywa się zgodnie z opracowanym przez radę pedagogiczną Zespołu Szkół wewnętrznym systemie oceniania i na zasadach określonych dla uczniów szkół publicznych ( Załącznik nr 5).

Postanowienie końcowe

§ 34

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół
wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę zespołu.
3.Tablice i pieczęcie szkół wchodzące w skład Zespołu Szkół powinny
zawierać nazwę Zespołu Szkół i nazwę szkoły.

§ 35

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

§ 36

Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 37

1. Zmiany w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół na
podstawie swoich uprawnień.
2. Zmiany o których mowa w ust. 1 wprowadza się w formie uchwały.
3. Po pięciu nowelizacjach statutu, dyrektor Zespołu Szkół w drodze własnego
zarządzenia publikuje tekst jednolity statutu.

Zaopiniowano pozytywnie i przyjęty do realizacji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2007-11-19

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2007-11-19

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2007-11-19