Uchwała Nr XXXIV/ 237/02

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 sierpnia 2002r.

 

w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997roku o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998r. Nr 106, poz. 668 i z 2001r.

 Nr 129, poz. 1440) Rada Gminy postanawia, co następuje:

 

 

§1

Nadaje się statut bibliotece Publicznej Gminy Nowinka w brzmieniu, stanowiącym załącznik niniejszej do uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

 

§3

Traci moc uchwała Nr XVIII/ 116/ 92 rady Gminy w Nowince z dnia 20 sierpnia 1992r w sprawie ustalenia statutu Gminnej Biblioteki publicznej w Nowince.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           /-/Jerzy Kłoczko

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały

Nr XXXIV/ 237/02 Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 sierpnia 2002r

 

Statut

Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka

I.                  Postanowienia ogólne:

§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka zwana dalej „ Biblioteką” została utworzona na mocy pisma Wojewody Białostockiego z dnia 4 grudnia 1948r

Nr 598/d- 9148 do Przewodniczących Wydziałów powiatowych i Prezydenta miasta Białegostoku działa na podstawie:

1.     Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz 539 z późń zm. )

2.     Ustawy z dnia 25 października 1991r organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r Nr 13, poz. 123)

3.      Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001r Nr 142, poz 1591)

4.     Niniejszego statutu.

§2

1.     Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Nowinka.

2.     Siedzibą Biblioteki jest Nowinka, a obszarem jej działania Gmina Nowinka.

§3

1.     Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Zarząd Gminy Nowinka.

2.     Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Nowinka.

3.     Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

§4

1.     Biblioteka uzyskuje osobowość prawna z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

2.     Biblioteka używa do stemplowania książek pieczęci okrągłej z napisem w otoku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka i pieczeci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

§5

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

 

II.               Cele i zadania Biblioteki

§6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnieniu wiedzy i rozwojowi kultury.

§7

Do szczegółowego zakresu działań biblioteki należy:

1.     Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2.     Udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, międzybibliotecznych uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

3.     Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej udostępnienie informacji własnych i zewnętrznych.

4.     Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.

5.     Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

6.     Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§8

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

III.           Organizacja i zarządzanie Biblioteką

 

§9

1.     Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2.     Kierownika powołuje i odwołuje Zarząd Gminy w Nowince.

§10

Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Biblioteki i przedstawia plan budżetowy.

§11

1.     W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz obsługi.

2.     W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnione specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia kierownik Biblioteki.

§12

1.     Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni poosiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji ( dz. U. Nr 41, poz 419).

2.     Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

§13

1.     Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie czytelni oddziały dla dzieci, filie biblioteczne i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępnienia zbiorów bibliotecznych.

2.     Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Kierownika.

§14

Szczegółowa organizację wewnętrzna biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§15

PRZY Bibliotece jej filiach mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

IV.            Gospodarka finansowa Biblioteki.

§16

Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy, z dochodów własnych oraz innych źródeł.

§17

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

 

§18

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki jest 100% przeznaczone na cele statutowe.

 

§19

Obsługę finansowo- księgowa Biblioteki i jej filii zapewnia referat finansowy Urzędu Gminy w Nowince.

§20

Biblioteka może pobierać opłaty za:

1.     Usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczania międzybiblioteczne.

2.     Wypożyczania materiałów audiowizualnych.

3.     Niezwrócone w terminie materiały biblioteczne.

4.     Uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.

5.     W formie kaucji- za wypożyczone materiały biblioteczne.

6.     Wydawnictwa własne.

§21

Podstawa gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy.

 

V.               Postanowienia końcowe.

 

 

§22

Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2007-07-05

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2007-07-05

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2007-07-05