Uchwała Nr XXXIV/238/02

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 sierpnia 2002r

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nowince.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( dz. U. z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( dz. U. z 2001r Nr 13, poz 123) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się statut Gminnemu ośrodkowi Kultury w Nowince w brzmieniu, stanowiącym załącznik niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3

Traci moc uchwała Nr XVIII/ 115/ 92 Rady Gminy w Nowince z dnia 20 sierpnia 1992r w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                  

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                 /-/ Jerzy Kłoczko

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr XXXIV/ 238/02 Rady Gminy Nowinka

Z dnia 29 sierpnia 2002r

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA

KULTURY w NOWINCE

I.                  Postanowienia ogólne

§1

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince zwany dalej GOK został utworzony na mocy Uchwały Nr IX/39/75 Gminnej Rady Narodowej w Nowince z dnia 22 grudnia 1975roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury i działa na podstawie:

1.     Ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r Nr 13 poz. 123).

2.     Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591)

3.     Niniejszego statutu.

 

§2

GOK jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Nowinka.

 

§3

Siedzibą GOK jest miejscowość Nowinka, a terenem działalności jest Gmina Nowinka.

§4

1.     Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem GOK sprawuje zarząd Gminy.

2.     Bezpośredni nadzór nad GOK sprawuje Wójt.

 

§5

GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą pełnym brzmieniu i adresem siedziby GOK, ma prawo używać pieczęci okrągłej zawierającej w środku wizerunek orła, a w toku napis z nazwą GOK. Posiada również prawo do używania herbu gminy Nowinka.

II.               Zadania GOK

 

§6

Do podstawowych zadań GOK należy inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej na terenie gminy poprzez:

1.     Spełnianie funkcji koordynatora całokształtu programu placówek kulturalno- wychowawczych na terenie gminy.

2.     Prowadzenie działalności rekreacyjnej- we współdziałaniu z instytucjami zajmującymi się kulturą fizyczną, sportem, turystyka.

3.     Popularyzację i promocję twórczości amatorskiej, artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki.

4.     Pomoc metodyczną dla amatorskiego ruchu artystycznego.

5.     Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego.

6.     Prowadzenie działalności metodycznej polegającej na wypracowaniu nowych form i metod pracy w kulturze przy wykorzystaniu nowoczesności środków technicznych.

7.     Gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych, działalności placówek, zespołów artystycznych, twórców ludowych.

8.     Prowadzenie własnych zespołów artystycznych.

9.     Współdziałanie z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami religijnymi, fundacjami- fundacjami zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych.

 

§7

1.     Gminny ośrodek kultury może realizować dodatkowe zadania w szczególności:

a)     Organizowanie na zlecenie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów.

b)    Wypożyczanie kaset video, rekwizytów, sprzęty technicznego oraz pomieszczeń GOK na organizowanie imprez rodzinnych, zakładów itp. Na zasadach ustalonych przez kierownika GOK.

c)     Świadczenia usług gastronomicznych i innych.

 

2.     Zadania określone w §7 GOK może realizować na podstawie statutu oraz przepisów szczególnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

III.           Gminny Ośrodek Kultury i jego organizacja.

 

§8

1.     Na czele GOK stoi kierownik, który kieruje jego działalnością, reprezentuje GOK na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

Kierownik powołuje i odwołuje Zarząd po konsultacji z Rada Gminy.

2.     Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności jednostki i przedstawia plan budżetowy.

3.     Pracowników GOK zatrudnia i zwalnia Kierownik. Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać odpowiednie do stanowisk kwalifikacje.

 

§9

Kierownik może powoływać organy doradcze (komisje) do określonych spraw. Zakres i formy działania organów doradczych określa regulamin nadawany przez Kierownika GOK.

 

§10

Organizację wewnętrzną GOK ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§11

GOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§12

GOK jest finansowany z budżetu gminy, z dochodów własnych oraz z innych źródeł.

 

§13

GOK może prowadzić działalność gospodarcza według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej ośrodka kultury jest w 100% przeznaczony na cele statutowe.

 

§14

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności GOK, zatwierdzony przez Kierownika z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy.

 

 

§15

Obsługę finansowo- księgowa Gminnego Ośrodka Kultury zapewnia Referat Finansowy Urzędu Gminy w Nowince.

 

IV.            Postanowienia końcowe.

 §16

Statut nadaje ośrodkowi kultury Rady Gminy.

 

§17

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2007-07-05

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2007-07-05

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2007-07-05