Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek Informacyjny

Na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U.2016.922):

Obowiązki administratora danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Suwałkach wykonuje Wójt Gminy Nowinka – Dorota Winiewicz
Siedziba: Nowinka 33 , 16-304 Nowinka, tel.  87 643-80-30

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy w Nowince odbywa się w celach realizacji zadań nałożonych przepisami  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.   z 2015 r. poz. 1515), określonych Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowinka nadanym Zarządzeniem nr 77/17 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30.11.2017 r.

Zasady realizacji obowiązku informowania o przetwarzaniu danych osobowych

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.

Art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922) nakłada na administratora danych osobowych obowiązek udzielenia, na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie do jej danych osobowych, informacji o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 - 5a, tj.:

1)    czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
2)    uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
3)    uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
4)    uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
5)    uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
5a)  uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 (tj. jakie przesłanki przesądziły o podjęciu rozstrzygnięcia wyłącznie w wyniku operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym).

W celu uzyskania w/w informacji osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora danych osobowych z wnioskiem. Administrator danych osobowych udziela informacji w terminie 30 dni. Na wniosek osoby - informacja udzielana jest na piśmie.

Administrator może odmówić udzielenia żądanych informacji, gdy spowodowałoby to:
1.    ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;
2.    zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3.    zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;
4.    istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

 

Polityka Bezpieczeństwa Urzędu Gminy w Nowince oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w UG w Nowince dostępne poniżej.

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Paulina Leszczyńska 

Nowinka 33 , 16-304 Nowinka, tel.  87 643-80-30

E-mail: paulina.leszczynska@gminanowinka.pl

Zastępca ABI Ewa Bożena Konstantynowicz

E-mail: ewa.konstantynowicz@gminanowinka.pl


Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji określa art. 36a ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922).

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2018-03-06

Wprowadzający: Tomasz Malinowski

Data modyfikacji: 2018-03-06

Opublikował: Tomasz Malinowski

Data publikacji: 2018-03-06