Ogłoszenia 2015-2017

OBWIESCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka na rzecz wnioskodawcy na działkach o numerach ewidencyjnych 78, 79, 80, 81/6, 183, 187 i 210 położonych w obrębie geodezyjnym Józefowo, gmina Nowinka dla inwestycji obejmującej: Przebudowa istniejącego mostu na rzece Królewianka na przepust o średnicy od 1500 do 2000 mm

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.

OBWIESCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą w Lublinie, Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Wojciech Kamiński na rzecz wnioskodawcy na działkach o numerach ewidencyjnych 22/2, 22/4, 22/5, 22/6 i 369 położonych w obrębie geodezyjnym Strękowizna, gmina Nowinka dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci elektroenergetycznej składającej się z linii napowietrzno – kablowej 20kV, słupowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV, linii kablowych 0,4 kV oraz złącza kablowopomiarowych 0,4 kV.

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.

OBWIESCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) zwanej dalej k.p.a., art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 r. poz. 1405),

zawiadamiam że w dniu 12.04.2017 r. Wójt Gminy Nowinka wszczął postępowanie na wniosek z dnia 28.11.2017 r. BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare 144, 19-124 Jaświły z dnia 28.11.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowince na działce o numerze ewidencyjnym 228 w miejscowości Nowinka, gmina Nowinka. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z dokumentacją w powyższej spawie można zapoznać sięw siedzibie Urzędu Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka, pokój nr 2.

OBWIESCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na wniosek
PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950
Białystok
w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Tomasz Surowiec w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działce
o numerze ewidencyjnym
167 położonej w obrębie geodezyjnym Cisówek oraz na działce
o numerze ewidencyjnym
40 położonej w obrębie geodezyjnej Podkrólówek, gmina Nowinka dla inwestycji obejmującej: Przebudowie sieci elektroenergetycznej SN i nN w tym: budowa linii kablowej średniego napięcia oraz budowa słupa energetycznego
W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.

 

OBWIESCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.10.2017 r. znak: AD II.6733.3.2017.BC na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok reprezentowaną przez p. Witolda Polkowskiego dla inwestycji pn.: budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 26/2, 32/2, 32/1, 26/4, 51/4, 13/4, 13/6, 13/7, 13/5 w miejscowości Tobołowo, gmina Nowinka.

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w terminie do dnia 08.11.2017 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.

OBWIESCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.10.2017 r. znak: AD II.6733.4.2017.BC na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok w sprawie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa linii kablowej średniego napięcia - dł. ok. 1000 m, budowa linii kablowej niskiego napięcia - dł. ok. 500 m, budowa linii napowietrznej średniego napięcia - dł. ok. 400 m, budowa linii napowietrznej niskiego napięcia - dł. ok. 550 m, budowa słupów energetycznych - 8 stan., budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN - 2 kpl., budowa złącza kablowego niskiego napięcia - 2 szt., na działkach o numerach ewidencyjnych: 162/1, 162/2, 161, 160, 159, 215, 145, 144, 142, 140, 138, 135, 133, 131, 147/1, 147/2, 125, 216, 81, 226, 105/2, 105/1, 103, 224, 233 obręb Cisówek, oraz nr 40 obręb Podkrólówek, gmina Nowinka.

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.

OBWIESCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Waldemar Waszkiewicz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działkach o numerach ewidencyjnych 83/5, 83/2, 85, 87/1, 7/2, 84, 81/1, 663/1, 663/2, 86/1, 91/1 położonych w obrębie geodezyjnym Kurianki Pierwsze, gmina Raczki;

na działkach o numerach ewidencyjnych 48, 21/1, 21/2, 9/2, 22/1, 20/1, 19/1, 18/10, 18/8, 18/6, 17/1, 16/1, 49/1, 14/1, 12/1, 11/1, 9/1, 8/1, 8/2, 8/3, 7/1, 47/5, 50/1, 43/1, 42/1, 41/1, 40/1, 39/1, 37/3, 37/5, 36/1, 35/1, 33/1, 32/1, 31/1, 51, 52 położonych w obrębie geodezyjnym Osińska Buda;

na działkach o numerach ewidencyjnych 5/1, 30/1, 2/3, 2/2, 8/1, 278/1, 6/2, 11/2, 13/1, 11/3, 13/2 położonych w obrębie geodezyjnym Pijawne Ruskie oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 514, 111/1, 110/1, 109/1 położonych w obrębie geodezyjnym Pijawne Polskie, gmina Nowinka

dla inwestycji obejmującej: Budowa elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN jako powiązania między liniami 20 kV Suwałki-Raczki i Suwałki-Nowinka.

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.

OBWIESCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Witold Polkowski w sprawie wydania decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działkach o numerach ewidencyjnych 26/2, 32/2, 32/1, 26/4, 51/4, 13/4, 13/6, 13/7, 13/5 położonych w obrębie geodezyjnym Tobołowo, gmina Nowinka
dla inwestycji obejmującej:Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Tomasz Surowiec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działkach o numerach ewidencyjnych 162/1, 162/2, 161, 160, 159, 215, 145, 144, 142, 140, 138, 135, 133, 131, 147/1, 147/2, 125, 216, 81, 226, 105/2, 105/1, 103, 224, 233 położonych w obrębie geodezyjnym Cisówek oraz działka o numerze ewidencyjnym 40 położonej w obrębie geodezyjnej Podkrólówek, gmina Nowinka dla inwestycji obejmującej:
Budowa linii kablowej średniego napięcia – dł. ok 1000 m
Budowa linii kablowej niskiego napięcia – dł. ok 500 m
Budowa linii napowietrznej średniego napięcia – dł. ok 400 m
Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia – dł. ok 550 m
Budowa słupów energetycznych – 8 szt.
Budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN – 2 kpl
Budowie złącza kablowego niskiego napięcia – 2 szt.


W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017 r. poz. 1073), art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XVI/94/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne, uchwały Nr XXXI/212/14 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 października 2014 roku, uchwały Nr XIV/126/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2016 roku

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 2 października 2017 roku do 31 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka, pokój 2 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince, Nowinka 26A w dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi do tego projektu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowinka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2017 roku (włącznie).

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r. poz. 570, ze zm.) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że w/wym. projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 w/wym. ustawy uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Nowinka w formie: pisemnej na adres Urzędu Gminy Nowinka, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: bartosz.cichy@gminanowinka.pl – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2017 roku (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowinka.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA


Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie z dnia 04.09.2017 r. znak:
AD II.6733.2.2017.BC na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340
Lublin, ul. Garbarska 21a, Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

w sprawie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowie linii
kablowej średniego napięcia dł. ok 200 m, budowie linii napowietrznej średniego napięcia dł. ok 700 m, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia dł. ok. 1000 m, budowie słupów energetycznych – ok 14 szt., budowie słupowej stacji transformatorowej Sn/Nn, budowie złącza kablowego niskiego napięcia na działkach

o numerach ewidencyjnych 40, 162/1, 162/2, 161, 160,
159, 215, 145, 144, 142, 140, 138, 135, 133, 131, 147/1, 147/2, 125, 216, 81, 226, 105/2, 105/1, 103, 224, 233 we wsi Cisówek, gmina Nowinka.


W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem
w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Tomasz Surowiec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działkach

o numerach ewidencyjnych 40, 162/1, 162/2, 161, 160, 159, 215, 145, 144, 142, 140, 138, 135, 133, 131, 147/1, 147/2, 125, 216, 81, 226, 105/2, 105/1, 103, 224, 233 położonych w obrębie geodezyjnym Cisówek, gmina Nowinka dla inwestycji obejmującej:


Budowa linii kablowej średniego napięcia – dł. ok 200 m
Budowa linii napowietrznej średniego napięcia – dł. ok 700 m
Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia – dł. ok 1000 m
Budowa słupów energetycznych – 14 szt.
Budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN – 1 kpl
Budowie złącza kablowego niskiego napięcia – 1 szt.


W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem
w terminie do dnia 23.08.2017 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33,
16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok ul. Elektryczna 13 reprezentowana przez p. Marcina Walickiego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działkach
o numerach ewidencyjnych 378/1 i 378/2 położonych w obrębie geodezyjnym Szczebra, gmina Nowinka dla inwestycji obejmującej:
Budowa słupa linii napowietrznej SN 20 z rozłącznikiem, budowa kablowej doziemnej linii
SN – długości 141 m, budowa stacji transformatorowej, budowa doziemnej kablowej linii
nN – 82 m, budowa złączy kablowo – pomiarowych, budowa przyłącza kablowego –
długości 16 m, wymiana słupa linii nN


W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem
w terminie do dnia 16.08.2017 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33,
16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Wójt Gminy Nowinka w prowadzonym postępowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa budynku warsztatowo – produkcyjnego do
remontu i produkcji łodzi na działce o numerze ewidencyjnym 24/9 w miejscowości
Nowinka, gmina Nowinka w oparciu o:


- postanowienie znak WSTI.4240.18.2017.AN Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
z dnia 21.04.2017 r.
- opinia znak: NZ.4461.8.2017 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Augustowie z dnia 30.03.2017 r.


wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia


Jednocześnie zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym
został zebrany pełen materiał dowodowy.
Z ww. postanowieniami oraz całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie,
strony postępowania mogą zapoznać się

w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka pokój 2, telefon
(087) 6438041 w godz. 7:00 – 15:00.


Uwagi i wnioski dotyczące ww. przedsięwzięcia można zgłaszać w formie pisemnej
na adres: Urząd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, ustnie oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Wójt Gminy Nowinka w prowadzonym postępowaniu administracyjnym

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie zagospodarowania terenu z gruntu rolnego na las” na działce o numerze geodezyjnym 119/2 w miejscowości Bryzgiel, gmina Nowinka

w oparciu o:
- pismo znak WSTI.4240.20.2017.AN Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12.04.2017 r.
- opinia znak: NZ.4461.10.2017 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie z dnia 06.04.2017 r.

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia

Jednocześnie zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym został zebrany pełen materiał dowodowy.
Z ww. postanowieniami oraz całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie,
strony postępowania mogą zapoznać się

w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka pokój 2, telefon
(087) 6438041 w godz. 7:00 – 15:00.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. przedsięwzięcia można zgłaszać w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, ustnie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm.)
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowinka

o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., art. 73 ust. 1 i art. 74
ust. 3 pkt. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 353 ze zm.),
zawiadamiam

że na wniosek z dnia 27.03.2017 r. Nadleśnictwa Suwałki z siedzibą ul.
Wojska Polskiego 1, 16-400 Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana
zagospodarowania terenu z gruntu rolnego na las na działce o numerze ewidencyjnym
119/2 w miejscowości Bryzgiel, gmina Nowinka.


Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z dokumentacją w powyższej spawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka,
Nowinka 33, 16-304 Nowinka, pokój nr 2.


Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. l pkt 89 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71). Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać
opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw
Terenowych w Suwałkach.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu
wymaganych opinii i ewentualnego uzgodnienia.

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

obowiązująca od 01.04.2017r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., art. 73 ust. 1 i art. 74
ust. 3 pkt. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 353 ze zm.),
zawiadamiam
że na wniosek z dnia 07.02.2017 r. P.P.H.U. „August” Zbigniew Augustynowicz,
Nowinka 55, 16-304 Nowinka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku
warsztatowo – produkcyjnego do remontu i produkcji łodzi” położonej na działce
o numerze geodezyjnym 24/9 w obrębie Nowinka, gmina Nowinka.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z dokumentacją
w powyższej spawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka,
Nowinka 33, 16-304 Nowinka, pokój nr 2.


Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. l pkt 46 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać
opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw
Terenowych w Suwałkach.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu
wymaganych opinii i ewentualnego uzgodnienia.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Wójt Gminy Nowinka w prowadzonym postępowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie lakierni proszkowej” na działce o numerze
geodezyjnym 378/2 w miejscowości Szczebra, gmina Nowinka w oparciu o:

- pismo znak WSTI.4240.145.2016.AN Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia
20.01.2017 r.
- opinia znak: NZ.4461.1.2017 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Augustowie z dnia 18.01.2017 r.

wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym
został zebrany pełen materiał dowodowy.

Z ww. postanowieniami oraz całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie,
strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka pokój 2, telefon
(087) 6438041 w godz. 7:00 – 15:00.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. przedsięwzięcia można zgłaszać w formie pisemnej
na adres: Urząd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, ustnie oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT GMINY NOWINKA

podaje do publicznej wiadomości informację, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, w terminie od 24.01.2017 r. do 13.02.2017 r. oraz na stronie internetowej www.gminanowinka.pl umieszczono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowinka przeznaczonych w drodze bezprzetargowej do oddania w najem na czas nieoznaczony. Dotyczy trzech lokali użytkowych położonych w budynku Nr 54 w Nowince (budynek Ośrodka Zdrowia), z przeznaczeniem na prowadzenie usług z zakresu ochrony zdrowia (ośrodek zdrowia, punkt apteczny, gabinet dentystyczny).

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 21 listopada 2016r do 20 grudnia 2016r.,
które dotyczyły zbadania opinii publicznej mieszkańców Gminy Nowinka

  • w sprawie likwidacji Funduszu Sołeckiego,
  • likwidacji Szkoły Podstawowej w Monkiniach im. Ks. Stanisława Chmielewskiego
  • oraz utworzenia Budżetu Obywatelskiego.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie lakierni proszkowej na działce nr geod. 378/2 położonej w miejscowości Szczebra,
gm. Nowinka oraz wystąpieniu do organów opiniujących

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA


Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Wójt Gminy Nowinka w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"Modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej BT 11676 Bryzgiel" znajdującej się na działce o numerze geodezyjnym 105/2 w obrębie ewidencyjnym Bryzgiel, gmina Nowinka w oparciu o:
- pismo znak WSTI.4240.130.2016.AN Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia
14.11.2016 r.
- pismo znak: NZ.9027.14.2016 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Białymstoku z dnia 24.11.2016 r.
wydał decyzję o umorzeniu postępowania.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym został zebrany pełen materiał dowodowy.
Z ww. postanowieniami oraz całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka pokój 2, telefon (087) 6438041 w godz. 7:00 – 13:00.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. przedsięwzięcia można zgłaszać w formie pisemnej
na adres: Urząd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, ustnie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest zbadanie opinii publicznej mieszkańców Gminy Nowinka w sprawie likwidacji Funduszu Sołeckiego, likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks.Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach oraz utworzenia Budżetu Obywatelskiego.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 listopada 2016r.

Termin zakończenia konsultacji: 20 grudnia 2016r.

Forma oraz tryb zgłaszania wniosków:

1. W formie pisemnej (wypełniona ankieta) na adres: Urząd Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka

2.Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl

Zarządzenie nr 65 z dnia 21 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka informuje o możliwości zapoznania się z projektem "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowinka na lata 2016-2032".

Uwagi i wnioski mozna składać od dnia 28.10.2016r. do dnia 18.11.2016r

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka informuje o wykonaniu aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Nowinka. Wyniki aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zasiliły Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl). Zadanie pt." Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nowinka" jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju w ramach realizacji zadań przyjętych w "Programie Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.09.2016 r. znak: AD II.6733.6.2016.BC na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok reprezentowana przez p. Wojciecha Kamińskiego dla inwestycji pt.:

Budowa sieci elektroenergetycznej składającej się z linii i przyłączy kablowych 0,4 kV oraz złączy kablowo – pomiarowych 0,4 kV,

na działkach o numerach ewidencyjnych: 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 22/15, 22/16, 22/33, 22/34, 23/7, 23/12, 23/18, 23/19, 23/20, 24/8, 24/9, 24/10, 24/14, 24/15, 27/26, 39/9, 39/14, 39/15, 67, 73/3, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1001, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/2, 117, 125, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 157, 158, 159 w obrębie geodezyjnym Ateny, oraz 235/4, 235/5, 399/6, 399/13, 399/21, 399/22, 400/14, 400/24, 443/2 w obrębie geodezyjnym Walne, gmina Nowinka


W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w terminie do dnia 22.09.2016 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działkach o numerach ewidencyjnych: 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 22/15, 22/16, 22/33, 22/34, 23/7, 23/12, 23/18, 23/19, 23/20, 24/8, 24/9, 24/10, 24/14, 24/15, 27/26, 39/9, 39/14, 39/15, 67, 73/3, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114/2, 117, 125, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 157, 158, 159 w obrębie geodezyjnym Ateny oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 235/4, 235/5, 399/6, 399/13, 399/21, 399/22, 400/14, 400/24, 443/2 w obrębie geodezyjnym Walne, gmina Nowinka dla inwestycji obejmującej:

Budowa sieci elektroenergetycznej składającej się z linii i przyłączy kablowych 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych 0,4kV

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w terminie do dnia 05.08.2016 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka podaje do publicznej wiadomości informację, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka w terminie od 25.05.2016 r. do 16.06.2016 r. oraz na stronie internetowej www.gminanowinka.pl umieszczono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowinka przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat. Dotyczy nieruchomości oznaczonych jako działki: 9/6 o pow. 0,19 ha w miejscowości Monkinie, 48/1 o pow. 0,6694 ha; 48/3 o pow. 0,8625 ha, 48/8 o pow. 2,0950 ha w miejscowości Bryzgiel.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NOWINKA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA

W DZIERŻAWĘ NA OKRES 3 LAT

Lp.

Miejscowość położenia działki

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Nr KW

Sposób zagospodarowania

Okres dzierżawy w latach

Proponowana cena za 1 ha użytków rolnych (zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Monkinie

9/6

0,1900

SU1A/00013982/7

Użytek rolny

3

250

pow. ogółem

0,1900

2

Bryzgiel

48/1

0,6694

SU1A/00019284/6

Użytek rolny

3

100

3

Bryzgiel

48/3

0,8625

SU1A/00019284/6

Użytek rolny

3

100

4

Bryzgiel

48/8

2,0950

SU1A/00019284/6

Użytek rolny

3

100

pow. ogółem

3,6269

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

 

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.)

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.05.2016 r. znak: AD II.6733.5.2016.BC na wniosek Państwa Bogusławy i Marka Salik, zam. ul. Mickiewicza 13/18, 16-300 Augustów dla inwestycji pn.: rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi oraz rozbudowie sieci kanalizacyjnej z przyłączami domowymi na działach o numerach geod. 535, 169/10, 169/14, 169/8, 169/9, 169/11, 169/13, 169/15, 169/16 w miejscowości Szczebra w gminie Nowinka.
W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w terminie do dnia 10.06.2016 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

 

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na wniosek Bogusławy i Marka Salik, zam. ul. Mickiewicza 13/18, 16-300 Augustów
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz
wnioskodawcy na działkach o numerach ewidencyjnych 535, 169/10, 169/14, 169/8, 169/9,
169/11, 169/12, 169/13, 169/15, 169/16 położonych w obrębie geodezyjnym Szczebra, gmina
Nowinka.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA


Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.
199, ze zm.) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
15.04.2016 r. znak: AD II.6733.2.2016.BC na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej
niskiego napięcia nN0,4 kV i średniego napięcia SN-20kV wraz z kontenerową stacją
transformatorową SN/nN oraz przyłączem kablowym nN-0,4kV wraz ze złączami
kablowymi na działkach o numerach ewidencyjnych 667 i 483 położonych w obrębie
geodezyjnym Szczebra, gmina Nowinka.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA


Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.
199, ze zm.) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
19.04.2016 r. znak: AD II.6733.3.2016.BC na wniosek Radosława Okrągłego
prowadzącego działalność gospodarczą jako Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa
Radmet Radosław Okrągły, 16-304 Nowinka, Szczebra 1 dla inwestycji pn.: Budowa linii
kablowej i napowietrznej niskiego napięcia nN0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej linii
napowietrznej nN-0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 667, 666/2 i 483
położonych w obrębie geodezyjnym Szczebra, gmina Nowinka.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA


Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19.04.2016 r.
znak: AD II.6733.4.2016.BC na wniosek PGE Dystrybucji S.A. z siedzibą w Lublinie 20-
340 Lublin, ul. Garbarska 21 a, dla inwestycji pn.: budowie linii napowietrznej i kablowej
średniego napięcia SN-20 kV, linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV
oraz stacji transformatorowych SN/nN 20/0,4kV w gminie Nowinka w miejscowościach:
- Cisówek na terenach oznaczonych na mapie numerami: 204,
- Józefowo na terenach oznaczonych na mapie numerami: 120, 122, 188, 127, 128,
280/3, 280/2, 280/1, 137/2, 180, 144, 151/2, 157/3, 157/1, 177, 161/8, 161/6, 246/1,
157/2, 156/1, 191, 181/2, 142, 162/3, 162/5, 166/1, 171/2, 170/1, 171/1,
- Sokolne na terenach oznaczonych na mapie numerami: 53/1, 80, 55/1, 54/1, 54/2,
83/1, 83/2, 82, 6, 55/2, 92, 58/2, 58/1, 80, 60/1, 93, 59/2, 59/1, 61/1, 61/2, 62/2, 62/1,
63/1, 90/1, 64/1, 66/1, 65/1, 65/2, 85, 68, 70, 72, 73, 75, 77, 223/1, 532.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA


Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.
199, ze zm.) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
15.04.2016 r. znak: AD II.6733.1.2016.BC na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a dla inwestycji pn.: Budowa linii kablowej
średniego napięcia SN 20 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 45, 46/1, 131/2, 130,
521 położonych w obrębie geodezyjnym Szczebra, gmina Nowinka.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA


Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na wniosek Firmy Produkcyjno-Usługowo-Handlowej, RADMET Radosław
Okrągły, zam. Szczebra 1A, 16-304 Nowinka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działkach o numerach
ewidencyjnych 483, 666/2 i 667 położonych w obrębie geodezyjnym Szczebra, gmina Nowinka

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA


Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu którego działa
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
reprezentowana przez p. Mirosława Rutkowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działkach o numerach
ewidencyjnych 483 i 667 położonych w obrębie geodezyjnym Szczebra, gmina Nowinka

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA


Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717,
z późn. zm.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340,
ul. Garbarska 21a, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, 15-950
Białystok ul. Elektryczna 13 reprezentowana przez p. Jana Iwaniuk w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na
działkach o numerach ewidencyjnych 45, 46/1, 131/2, 130, 521 położonych w obrębie
geodezyjnym Szczebra, gmina Nowinka

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na: „Przebudowie Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Szczebra,
gm. Nowinka o długości 1431,21 m (dz. nr 542, obr. Szczebra).

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU


dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu,
niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 0,3270 ha na użytek
rolny na działce o numerze geodezyjnym 406/17, położonej w obrębie Walne w
gminie Nowinka

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Szczebra, gm. Nowinka o długości 1431,21 m (dz. nr 542,
obr. Szczebra)”

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

w sprawie opinii dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczebra, gm. Nowinka o długości 1431,21 m”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej IMH – 1 ENERGY” na działce nr geod. 40/41 położonej w miejscowości Tobołowo, gm. Nowinka”

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowinka


o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczebra,
gm. Nowinka o długości 1431,21 m” oraz wystąpieniu do organów opiniujących

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Na otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 81/2015 Wójta Gminy Nowinka z
dnia 23 listopada 2015r. w sprawie realizacji zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Gminy Nowinka w zakresie kultury fizycznej na 2016r. na pełnienie
funkcji operatora boiska sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje
Boisko-Orlik 2012r.” w miejscowości Monkinie wpłynęła jedna oferta i została
oceniona pozytywnie pod względem formalnym oraz merytorycznym. Beneficjentem
konkursu zostało „STOWARZYSZENIE CUDLEŚNI” ul. 1E, Tobołowo woj. Podlaskie
reprezentowane przez Karolinę Kozłowską-Magierowską oraz Jadwigę Szmyt.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioriwego odprowadzania ścieków

Ogłoszenia 2015

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717
ze zm.) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
29.12.2015 r. znak: AD.II.6733.08.2015 na wniosek Orange S.A. Al. Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa dla inwestycji pn.: budowa stacji ORANGE „Szczebra” na działce
o numerze geodezyjnym 160/2 w obrębie geodezyjnym Szczebra, gminie Nowinka.
W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem
w terminie do dnia 13.01.2016 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33,
16-304 Nowinka.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.12.2015 r.
znak: AD.II.6733.07.2015 na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340
Lublin, ul. Garbarska 21a dla inwestycji pn.: budowa napowietrznej i kablowej linii średniego
napięcia SN-20 kV wraz ze złączami kablowymi SN-20 kV, napowietrznej i kablowej linii
niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i napowietrznopomiarowymi,
słupowej stacji transformatorowej napowietrznej SN/nN (długość sieci ok.
3 300 m, rozbiórki istniejącej linii napowietrznej SN-20 kV i nN-04 kV wraz ze słupową
stacją transformatorową 20/0,4 kV w gminie Nowinka w miejscowości: Szczebra - działki
numer: 123/11, 123/12, 123/3, 123/6, 125/1, 41, 43, 125/3, 125/4, 519, 127, 44, 128/1, 128/2,
128/3, 129, 520, 130, 45, 46/1, 93/2, 93/1, 521, 99/1, 89/1, 102, 104/1, 104/2, 530, 103/1,
136/8, 666/1, 666/2, 529, 114/1, 482, 475, 483, 137/2, 667, 139/2, 139/3, 150/1, 150/2, 554,
152/1, 152/2, 170/1, 170/3, 170/4, 171/2, 171/3, 153/1, 153/2, 170/5, 170/6, 154/1, 535,
177/1, 533, 156, 157, 158, 178, 179, 159, 180, 160/1, 160/2, 181/1, 181/2; Strękowizna –
działki numer: 456, 458, 459, 460, 435; Pijawne Polskie – działki numer: 263, 271, 516/2.
W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem
w terminie do dnia 23.12.2015 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33,
16-304 Nowinka

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 59, art. 71, art. 73 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 24.11.2015 r. zostało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek
Mirosława Hołubowicza, zam. Tobołowo 6A, 16-304 Nowinka w sprawie realizacji
przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej IMH – 1 ENERGY” na działce nr
geod. 40/41 położonej w miejscowości Tobołowo, gm. Nowinka
W związku z powyższym informuję, iż w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma można
zapoznać się z materiałami do sprawy oraz złożyć ewentualne wyjaśnienia i wnioski
dotyczące przedmiotowego postępowania w Urzędzie Gminy Nowinka (pokój nr 2).

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na wniosek ORANGE S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa w imieniu
którego występuje na podstawie pełnomocnictwa Małgorzata Kuklewska, Atem – Polska Sp.
z o.o., ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działce o numerze
ewidencyjnym 160/2 położonej w obrębie geodezyjnym Szczebra, gmina Nowinka
dla inwestycji obejmującej:
Budowa stacji bazowej ORANGE - Szczebra
W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem
w terminie do dnia 11.12.2015 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33,
16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowinka

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nowinka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Nowinka w zakresie kultury fizycznej na 2016 r. na pełnienie funkcji operatora boiska sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012r.” w miejscowości Monkinie. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-
340 Lublin w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna
13, 15-950 Białystok w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na rzecz wnioskodawcy na działkach o numerach ewidencyjnych 123/11,
123/12, 123/3, 123/6, 125/1, 41, 43, 125/3, 125/4, 519, 127, 44, 128/1, 128/2, 128/3, 129,
520, 130, 45, 46/1, 475, 93/2, 93/1, 521, 99/1, 89/1, 102, 104/1, 104/2, 530, 103/1, 136/8,
666/1, 666/2, 529, 114/1, 482, 483, 137/2, 667, 139/2, 139/3, 150/1, 150/2, 554, 152/1,
152/2, 170/1, 170/3, 170/4, 171/2, 171/3, 153/1, 153/2, 170/5, 170/6, 154/1, 535, 177/1,
533, 156, 157, 158, 178, 179, 159, 535, 180, 160/1, 160/2, 181/1, 181/2 położonej w obrębie
geodezyjnym Szczebra, działkach o numerze ewidencyjnym 456, 458, 459, 460, 435 położonej
w obrębie geodezyjnym Strękowizna, działkach o numerze ewidencyjnym 263, 271, 516/2
położonej w obrębie geodezyjnym Pijawne Polskie, gmina Nowinka
dla inwestycji obejmującej:
1. Linia napowietrzna i kablowa średniego napięcia SN-20 kV wraz ze złączami kablowymi
SN-20 kV,
2. Linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowopomiarowymi
i napowietrzno-pomiarowymi, słupowa stacja transformatorowa SN/nN
3. Długość sieci ok 3 300 m
4. Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej SN-20kV i nN-0,4 kV wraz ze słupową stacją
transformatorową 20/0,4 kV
W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem
w terminie do dnia 04.12.2015 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33,
16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.

.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, ze zm.) o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego z dnia 03.11.2015 r. znak: AD.II.6733.06.2015 na wniosek Klubu Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin w imieniu którego wystąpił na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15.01.2015 r. WTU Sp. z o.o., ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działce o numerze ewidencyjnym 259 położonej w obrębie geodezyjnym Krusznik, gmina Nowinka na inwestycję obejmującą: Budowę prostych budowli piętrzących wodę w formie zastawek na istniejących rowach w celu nawodnienia i stałego podnoszenia poziomu wód gruntowych na terenie torfowisk (zmiana warunków wodnych i wodno-glebowych) w ramach projektu „Ochrony torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej Life 11 NAP/PL/423”

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w terminie do dnia 18.11.2015 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na wniosek Klubu Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin w imieniu
którego wystąpił na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15.01.2015 r. WTU Sp. z o.o.,
ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działce o numerze ewidencyjnym 259
położonej w obrębie geodezyjnym Krusznik, gmina Nowinka
dla inwestycji obejmującej:
Budowa prostych budowli piętrzących wodę w formie zastawek na istniejących rowach w
celu nawodnienia i stałego podnoszenia poziomu wód gruntowych na terenie torfowisk
(zmiana warunków wodnych i wodno-glebowych) w ramach projektu „Ochrony torfowisk
alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej Life 11 NAP/PL/423”
W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem
w terminie do dnia 21.10.2015 r. w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33,
16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka


W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin reprezentowana na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.07.2015 r. przez Panią Elżbietę Marię Rybak z siedzibą ul. Klonowa 43/47, 16-400 Suwałki w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działkach o numerach ewidencyjnych 237, 123/11, 123/8, 122/4 położonej w obrębie geodezyjnym Bryzgiel, gmina Nowinka

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka


W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gmina Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka na rzecz wnioskodawcy na działce o numerze ewidencyjnym 180 położonej w obrębie geodezyjnym Nowinka, gmina Nowinka

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gmina Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka na rzecz wnioskodawcy na działce o numerze ewidencyjnym 542 położonej w obrębie geodezyjnym Szczebra, gmina Nowinka

Obwieszczenie 1/2015 dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Warszawie


z 07.09.2015 o sporządzeniu projektu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Nowinka
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek warsztatowo-produkcyjny do remontu i produkcji łodzi” na działce o numerze geodezyjnym 24/9 w miejscowości Nowinka

OGŁOSZENIE
O przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NOWINKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2016 - 2020.”

Program współpracy Gminy Nowinka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020

Wyniki konsultacji społecznych

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w sprawie modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki - granica państwa

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

w sprawie wydania informacji o środowisku i jego ochronie
na wniosek Klubu Przyrodników z siedzibą
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie hali produkcyjnej do
produkcji okuć pokładowych do łodzi z częścią biurową”

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki

o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu

PROGRAMU ROZWOJU

„STRATEGIA ROZWOJU GMINY NOWINKA NA LATA 2014 – 2020”

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2019-01-29

Wprowadzający: Łukasz Jankowski

Modyfikujący: Łukasz Jankowski

Data modyfikacji: 2019-05-16

Opublikował: Łukasz Jankowski

Data publikacji: 2019-01-29