Ogłoszenia z 2018 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1073) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
04.09.2018 r. znak: AD II.6733.2.2018.BC na wniosek P
4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677
Warszawa na inwestycj
ę pn.: budowa stacji bazowej sieci komórkowej P-4 pn. AUG4420A wraz
z niezb
ędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym na działce o numerze
geodezyjnym: 13/4 obr
ęb Kopanica, w gminie Nowinka, powiat Augustów.
W zwi
ązku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem
w pokoju nr 2 w Urz
ędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1073) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
29.08.2018 r. znak: AD II.6733.3.2018.BC na wniosek Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304
Nowinka na inwestycj
ę pn.: rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi
i kablem zasilaj
ącym na działkach o numerach geodezyjnych: 52 i 53 obręb Kopanica, w gminie
Nowinka, powiat Augustów.
W zwi
ązku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem
w pokoju nr 2 w Urz
ędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na wniosek
P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w imieniu którego występuje
pełnomocnik
Pani Monika Madejak w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działce o numerze ewidencyjnym
13/4
położonej w obrębie geodezyjnym Kopanica, gmina Nowinka
dla inwestycji obejmującej:
Budowę stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 pn. AUG4420A wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną
W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w pokoju
nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub telefoniczne pod
numerem tel. (0-87) 643 80 41.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na wniosek
Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działkach o
numerach ewidencyjnych
52 i 53 położonych w obrębie geodezyjnym Kopanica, gmina
Nowinka
dla inwestycji obejmującej:
Rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi i kablem zasilającym
W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w pokoju
nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub telefoniczne pod
numerem tel. (0-87) 643 80 41.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1073) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
07.05.2018 r. znak: AD II.6733.1.2018.BC na wniosek P
4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677
Warszawa na inwestycj
ę pn.: budowa stacji bazowej sieci komórkowej P-4 pn. AUG4475A wraz
z niezb
ędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym na działce o numerze
geodezyjnym: 12/2 obr
ęb Olszanka Folwark, w gminie Nowinka, powiat Augustów.
W zwi
ązku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem
w pokoju nr 2 w Urz
ędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek P-4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Jolanta Lewandowska w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz wnioskodawcy na działce o numerze ewidencyjnym 12/2 położonej w obrębie geodezyjnym Olszanka Folwark, gmina Nowinka dla inwestycji obejmującej: Budowę stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 pn. AUG4475A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka lub telefoniczne pod numerem tel. (0-87) 643 80 41. Wójt Gminy Nowink

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW w Gminie Nowinka

zatwierdzona przez:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Decyzją Nr BI.RET.070.700.2018.IT z dnia 14 maja 2018 r.

Taryfa wchodzi w życie z dn. 12.06.2018 r. na okres 3 lat.

Treść taryfy jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowinka
i na stronie internetowej Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. (www.wodociagipodlaskie.pl).

Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Na podstawie art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017r., poz. 1295 z późn. zm.) zawiadamiam, że

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodów nr 32 i 33 Nadleśnictwa Głęboki Bród przechowywana jest pod adresem Gulbin 8A, 16-506 Giby.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych , iż zgodnie z art. 42b ust. 1d ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017r., poz. 1295 z późn. zm.) książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

OBWIESCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Wójt Gminy Nowinka w prowadzonym post
ępowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsi
ęwzięcia polegającego na: "Modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii
komórkowej BT 11676 Bryzgiel"
znajdującej się na działce o numerze geodezyjnym 105/2
w obr
ębie ewidencyjnym Bryzgiel, gmina Nowinka w oparciu o:
- pismo znak WSTI.4220.32.2018.JW z dnia 28.03.2018 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
- pismo znak: NZ.9027.11.2018 z dnia 30.03.2018 r. Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Bia
łymstoku
- pismo znak: BI.ZZO.1.436.112.2018.AN z dnia 09.04.2018 r. Pa
ństwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie wydał decyzję o umorzeniu postępowania.
Jednocze
śnie zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym
zosta
ł zebrany pełen materiał dowodowy.
Z ww. postanowieniami oraz ca
łością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka pokój 2, telefon (087) 6438041 w godz. 7.00 13.00.
Uwagi i wnioski dotycz
ące ww. przedsięwzięcia można zgłaszać w formie pisemnej
na adres: Urz
ąd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, ustnie oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczno
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450, ze zm.) w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uwa
ża się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego og
łoszenia.

OBWIESCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Wójt Gminy Nowinka w prowadzonym post
ępowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsi
ęwzięcia polegającego na: Budowa budynku warsztatowo produkcyjnego do
remontu i produkcji
łodzi na działce o numerze ewidencyjnym 24/9 w miejscowości
Nowinka, gmina Nowinka w oparciu o:
- postanowienie znak WSTI.4240.18.2017.AN Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
z dnia 21.04.2017 r.
- opinia znak: NZ.4461.8.2017 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Augustowie z dnia 30.03.2017 r.
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzia
ływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia
Jednocześnie zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym
zosta
ł zebrany pełen materiał dowodowy.
Z ww. postanowieniami oraz ca
łością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie,
strony post
ępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka pokój 2, telefon
(087) 6438041 w godz. 7.
00 15.00
.
Uwagi i wnioski dotycz
ące ww. przedsięwzięcia można zgłaszać w formie pisemnej
na adres: Urz
ąd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, ustnie oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczno
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450, z pó
ź
n. zm.) w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uwa
ża się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego og
łoszenia.

OBWIESCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowo
ści Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne wraz z
Prognoz
ą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017 r. poz. 1073, ze zm.), art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XVI/94/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne i uchwały Nr XXXI/212/14 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 października 2014 roku, oraz uchwały Nr XIV/126/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2016 roku

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 kwietnia 2018 roku do 4 maja 2018 roku (włącznie) w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka, pokój 2 w godzinach pracy Urzędu (700 ÷1500).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Nowince
w dniu 16 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1100.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ka
żdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi do tego projektu.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowinka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018 roku (włącznie).
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U z 2017 r. poz. 570, ze zm.) lub za pomoc
ą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Równocze
śnie na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że w/wym. projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.
Zgodnie z art. 40 w/wym. ustawy uwagi i wnioski w post
ępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Nowinka w formie: pisemnej na adres Urzędu Gminy Nowinka, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, www.cu.wrotapodlasia.pl z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo
ści, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
25 maja 2018 roku (włącznie).
Organem w
łaściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowinka.

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) zwanej dalej k.p.a., art. 73 ust. 1 i art. 74 ust.
3 pkt. l ustawy z dnia 3 pa
ździernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale spo
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddzia
ływania na środowisko (Dz.U. 2017 r. poz. 1405),
zawiadamiam
że w dniu 16.02.2018 r. Wójt Gminy Nowinka wszczął postępowanie na wniosek
z dnia 14.02.2018 r.
Polkomtel Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa z
dnia 16.02.2018 r. w imieniu którego wyst
ępuje pełnomocnik Pan Zbigniew Samojlik w
sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod
nazw
ą: Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej BT 11676 Bryzgiel na działce o
numerze ewidencyjnym
105/2 w miejscowości Bryzgiel, gmina Nowinka.
Informuj
ę więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udzia
łu w każdym jego stadium.

Z dokumentacją
w powyższej spawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka,
Nowinka 33, 16-304 Nowinka, pokój nr 2.

OBWIESCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Wójt Gminy Nowinka w prowadzonym post
ępowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsi
ęwzięcia polegającego na: Budowie punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w Nowince
na działce o numerze ewidencyjnym 228 w miejscowości
Nowinka, gmina Nowinka w oparciu o:
- pismo znak WSTI.4240.92.2017.AN Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia
07.12.2017 r.
- opinia nr 50/O/NZ/2017 znak: NZ.4461.44.2017 Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Augustowie z dnia 18.12.2017 r.
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzia
ływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia
Jednocześnie zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym
zosta
ł zebrany pełen materiał dowodowy.
Z ww. postanowieniami oraz ca
łością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie,
strony post
ępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka pokój 2, telefon
(087) 6438041 w godz. 7.
00 15.00
.
Uwagi i wnioski dotycz
ące ww. przedsięwzięcia można zgłaszać w formie pisemnej
na adres: Urz
ąd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, ustnie oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczno
ści opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450, z pó
źn. zm.) w terminie 7 dni od daty otrzymania
niniejszego zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) zwanej dalej k.p.a., art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 r. poz. 1405),

zawiadamiam
że w dniu 16.01.2018 r. Wójt Gminy Nowinka wszczął postępowanie na wniosek z dnia 18.12.2017 r. Pana Adama Jurkiewicza NordLab, ul. Rybacka 18, 16-300 Augustów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zakład Badawczo Rozwojowy NordLab na działce o numerze ewidencyjnym 667 w miejscowości Szczebra, gmina Nowinka.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Nowinka.
Organem właściwym do wydania opinii oraz uzgodnień jest:
• ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie
• ze względu na ochronę środowiska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
Przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na jego rodzaj i skalę oddziaływania kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam, iż strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz mają możliwość składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka, pokój nr 2 tel. (87) 643 80 42 w godz. 7:00-15:00.

OBWIESCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.01.2018 r. znak: AD II.6733.7.2017.BC na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Białystok reprezentowaną przez p. Wojciecha Kamińskiego na inwestycję pn.: budowa sieci elektroenergetycznej składającej się z: linii napowietrzno - kablowej 20 kV, słupowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV, linii kablowych 0,4 kV, złączy kablowo - pomiarowych 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 22/2, 22/4, 22/5, 22/6 i 369 położonych w obrębie geodezyjnym Strękowizna, gmina Nowinka, powiat Augustów.

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.

OBWIESCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.01.2018 r. znak: AD II.6733.8.2017.BC na wniosek Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka na inwestycję pn.: przebudowie istniejącego mostu na rzece Królewianka na przepust o przekroju kołowym i średnicy od 1500 do 2000 mm lub przepustu o przekroju owalnym i polu powierzchni przepływu od 1,70 m2 do 3,2 m2 , na działkach o numerach geodezyjnych: 78, 79, 80, 81/6, 183, 187, 210 obręb Józefowo, w gminie Nowinka, powiat Augustów.

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.

OBWIESCZENIE WÓJTA GMINY NOWINKA

Wójt Gminy Nowinka zawiadamia, stosownie do art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.01.2018 r. znak: AD II.6733.6.2017.BC na wniosek PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok reprezentowaną przez p. Tomasza Surowiec na inwestycję pn.: Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia – dł. ok 400 m, budowie słupa energetycznego – 1 stan. na działce o numerze ewidencyjnym 167 w obrębie Cisówek oraz na działce o numerze ewidencyjny 40 w obrębie Podkrólówek, gmina Nowinka.

W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2019-01-29

Wprowadzający: Justyna Pydych

Modyfikujący: Justyna Pydych

Data modyfikacji: 2019-01-29

Opublikował: Justyna Pydych

Data publikacji: 2019-01-29