Podatki w 2016

Podatki lokalne na 2016 rok obowiązujące w Gminie Nowinka

Podatek rolny:

Za gospodarstwo rolne zgodnie z ustawą o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

stawka podatku rolnego z gospodarstw rolnych wynosi: 53,75 zł/q x 2,5 – 134,375 zł/ha przeliczeniowy

stawka podatku rolnego  za grunty nie będące  gospodarstwem rolnym wynosi:

53,75 zł/q x 5 – 268,75 zł/ha fizyczny

Podatek leśny:

Stawka podatku leśnego wynosi: 191,77 zł/m3 x 0,22 – 42,1894 zł/ha

Podatek od nieruchomości:

L. p.

Grunty/budynki

stawka

1.

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,88 zł/m2 powierzchni

2.

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi  lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,58 zł/ha powierzchni

3.

Grunty pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,45 zł/m2 powierzchni

4.

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji

3 zł/m2 powierzchni

5.

Budynki mieszkalne

0,70 zł/m2 powierzchni użytkowej

6.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,00 zł/m2 powierzchni użytkowej

7.

Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,65 zł/m2 powierzchni użytkowej

8.

Budynki  związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez pomioty udzielające tych świadczeń

4,60 zł/m2 powierzchni użytkowej

9.

Budynki pozostałe

7,00 zł/m2 powierzchni użytkowej

10.

Budynki rekreacyjne i garaże oraz zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,66 zł/m2 powierzchni użytkowej

11.

Budowle

2 % ich  wartości

Podstawy prawne: 

Uchwała Rady Gminy Nowinka Nr VIII/55/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 3531).

Uchwała NR VIII/57/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 3532)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).

Ustawowe terminy płatności podatku:

Osoby fizyczne:                                                                         

I rata do 15 marca                                                                         

II rata do 15 maja                                                                              

III rata do 15 września                                                                    

IV rata do 15 listopada

Osoby prawne:

od nieruchomości – do 15 dnia każdego miesiąca (styczeń do 31)

rolny – I rata do 15 marca

II rata  do 15 maja

III rata do 15 września

IV rata do 15 listopada

leśny – do 15 dnia każdego miesiąca

Jeżeli decyzja nie zostanie doręczona  w terminie 14 dni przed terminem płatności
I raty  – termin płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

nr rachunku, na który należy wpłacać podatek:
GMINA NOWINKA 97 9351 0000 0010 5314 2000 0020

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Czerwińska

Data wytworzenia: 2018-09-04

Wprowadzający: Tomasz Malinowski

Data wprowadzenia: 2016-01-03

Modyfikujący: Tomasz Malinowski

Data modyfikacji: 2018-09-04

Opublikował: Tomasz Malinowski

Data publikacji: 2016-01-03