UCHWAŁA NR XVII/111/04

RADY GMINY NOWINKA

 

z dnia13 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. h oraz art.40 ust.2pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 110, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001 ) uchwala, co następuje:

 

§1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/234/98 Rady Gminy Nowinka z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jerzy Kłoczko

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/111/04 Rady Gminy Nowinka z dnia 13 grudnia 2004 r.

 

 

 

 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W NOWINCE

 

ROZDZIAŁ 1.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Nowinka.

§2. Siedzibą GOPS jest Nowinka.

§3. Terenem działania GOPS jest obszar Gminy Nowinka

§4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz..558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806; z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568; z 2004 r.Nr 102,poz.1055 );
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001 /
 3. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr15,poz.148, Nr 45,poz.391, Nr 65,poz.594, Nr 96,poz.874, Nr 166,poz.1611, Nr 189,poz.1851; z 2004r. Nr 19,poz.177, Nr 93,poz.890);
 4. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64. 593)
 5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734 ; z 2002 r. Nr 216,poz.1826; z 2003 r. Nr 203, poz.1996);
 6. ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r.Nr 147,poz.1231, Nr 167,poz.1372; z 2003 r.Nr 80,poz.719,Nr 122,poz.1143; z 2004 r. Nr 29,poz.257, Nr 99,poz.1001)
 7. niniejszego statutu.

 

§5. Niniejszy Statut określa organizację GOPS, w tym:

 1. jego zadania i zakres działania;
 2. organizację i nadzór;
 3. zasady gospodarki finansowej.

 

ROZDZIAŁ 2.

 

ZAKRES DZIAŁANIA

 

§6. Do zakresu działań Ośrodka należy realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

 

§7. 1. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej, a w szczególności w zakresie:

 1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń;
 2. pracy socjalnej;
 3. prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 4. analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 6. rozwijania nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
 7. wytaczania na rzecz osób potrzebujących powództwa o roszczenia alimentacyjne;
 8. kierowania wniosków o ustalenie niezdoności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
 9. sprawienia pogrzebu osobom bezdomnym i nie mającm prawa do zasiłku pogrzebowego ZUS.

2. Ośrodek wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozpoznanych potrzeb i zlecone przez administrację rządową.

Ośrodek załatwia sprawy z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

3. Ośrodek realizuje zadania wynikajace z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

§8. 1. Ośrodek w trakcie realizacji swych statutowych zadań współdziała z działającymi na jego terenie organizacjami społecznymi majacymi w zakresie swej działalności niesienie pomocy, kościołem oraz podmiotami gospodarczymi.

 1. Ośrodek współpracuje także przy realizacji swych zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, urzędami pracy, służbą zdrowia, ubezpieczeniami społecznymi, sądami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami realizujacymi cele z zakresu pomocy społecznej.
 2. Ośrodek dla realizacji swych zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

 

§9. Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje realizację strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

ROZDZIAŁ 3.

 

ORGANIZACJA I NADZÓR

 

§10. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik.

 1. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Nowinka.
 3. Wójt jest przełożonym służbowym Kierownika Ośrodka.

 

§11. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Ośrodka;
 2. składanie organom samorządu gminy sprawozdań i wniosków z pracy Ośrodka i z zakresu potrzeb pomocy społecznej;
 3. sporządzanie programów z zakresu pomocy społecznej;
 4. kierowanie podległymi pracownikami;
 5. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej.

 

§12. Szczegółową organizację wewnętrzną i funkcjonowanie Ośrodka określa Kierownik w drodze regulaminu, zatwierdzonego przez Wójta Gminy.

 

§13. Kierownik Osrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników GOPS.

ROZDZIAŁ 4.

 

GOSPODARKA FINANSOWA.

 

§14. Ośrodek finansuje swoją działalność i zadania pomocy społecznej ze środków otrzymywanych ze Skarbu Państwa i budżetu Gminy Nowinka zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dodatkach mieszkaniowych i świadczeniach rodzinnych.

 

§15. Obsługę finansową i księgową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych prowadzi Urząd Gminy Nowinka.

 

 

§16. Kierownik GOPS corocznie, w terminach ustalonych przez Radę Gminy, przedstawia Wójtowi propozycje planu wydatków finansowych na rok następny.

 

ROZDZIAŁ 5.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2004-12-29

Data modyfikacji: 2004-12-29

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2004-12-29