Uchwały podatkowe na 2004r.

IX/49/03

12.12.2003r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

IX/50/03

12.12.2003r.

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

IX/51/03

12.12.2003r.

 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

IX/52/03

12.12.2003r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

IX/53/03

 

12.12.2003r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

IX/54/03

12.12.2003r.

 

w sprawie ustalenia opłaty miejscowej

IX/55/03

12.12.2003r.

 

w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

IX/56/03

12.12.2003r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2004 r.

IX/57/03

12.12.2003r.

 

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

Pozostałe uchwały

IX/47/03

12.12.2003r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu likwidacji, zatwierdzenia bilansu zamknięcia i uznania Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia za zlikwidowany

IX/48/03

 

12.12.2003r.

 

w sprawie rozwiązania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowince

IX/58/03

 

12.12.2003r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych ich użytkownikom wieczystym

IX/59/03

 

12.12.2003r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowinka.

IX/60/03

12.12.2003r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2003r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części gminy

X/61/04

19.01.2004r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ateny, działki nr 18/3, 18/6, 18/7, 18/8, Patrz załącznik

X/62/04

19.01.2004r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ateny, działki nr 19/10, 19/14 Patrz załącznik

X/63/04

19.01.2004r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ateny, działki nr 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, 20/17 (wg nowego podziału od 20/20 do 20/28) Patrz załącznik

X/64/04

19.01.2004r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ateny, działki nr 21/4, 26/12, 27/15 Patrz załącznik

X/65/04

19.01.2004r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ateny, działki nr od 35/9 do 35/18 Patrz załącznik

X/66/04

19.01.2004r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ateny, działki nr 36/30, 36/31 Patrz załącznik

X/67/04

19.01.2004r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ateny, działki nr 37/18, 37/17 Patrz załącznik

X/68/04

19.01.2004r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ateny, działki nr od 38/20 do 38/25 Patrz załącznik

X/69/04

19.01.2004r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walne, działki nr 23/2, 23/3 Patrz załącznik

X/70/04

19.01.2004r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walne, działki nr 377/15 Patrz załącznik

X/71/04

19.01.2004r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walne, działki nr 379/7 Patrz załącznik

X/72/04

19.01.2004r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walne, działki nr 400/14 Patrz załącznik

Pozostałe uchwały

X/73/04

19.01.2004r.

w sprawie zmiany wysokości diet radnych i komisji problemowych

X/74/04

19.01.2004r.

w sprawie nadania imienia szkole oraz prawa posiadania sztandaru

X/75a/04

19.01.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod obwodnicę Augustowa

XI/75/04

20.02.2004r.

w sprawie budżetu gminy na 2004r.

XI/76/04

20.02.2004r.

W sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Olszance

XIII/77/04

26.04.2004r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Olszance

XIII/78/04

26.04.2004r

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

XIII/79/04

26.04.2004r

w sprawie określenia zakresu i formy informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

XIII/80/04

26.04.2004r

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy

XIII/81/04

26.04.2004r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

XIII/82/04

26.04.2004r

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

XIII/83/04

26.04.2004r

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 XIV/84/04

 04.06.2004r.

 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowinka

 XIV/85/04

  04.06.2004r.

w sprawie przystąpienia do zmiany nazw miejscowości na terenie gminy Nowinka 

 XIV/86/04

  04.06.2004r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

 XIV/87/04

  04.06.2004r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa w miejscowości Pijawne Polskie 

 XIV/88/04

  04.06.2004r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 XIV/89/04

  04.06.2004r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2004r. 

 XIV/90/04

  04.06.2004r.

w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Rolnictwa i Spraw Społecznych 

 XIV/91/04

  04.06.2004r.

w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu gminy Nowinka na 2005 rok wydatków na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk przy zespole szkół w Nowince"

 XIV/92/04

  04.06.2004r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na opłacenie faktury końcowej dotyczącej modernizacji drogi powiatowej realizowanej przy współudziale środków z programu PHARE ESC 2000.

 XIV/93/04

  04.06.2004r.

 w sprawie rozwiązania klubu radnych “Wspólnota Samorządowa”

 XV/94/04

 26.08.2004r.

w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Nowinka 

 XV/95/04

26.08.2004r 

 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

 XV/96/04

 26.08.2004r

 w sprawie wytypowania kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie

 XV/97/04

 26.08.2004r

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na opłacenie faktury końcowej dotyczącej modernizacji drogi powiatowej realizowanej przy współudziale środków z programu PHARE ESC 2000.

 XV/98/04

 26.08.2004r

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na opłacenie faktury końcowej dotyczącej modernizacji drogi powiatowej realizowanej przy współudziale środków z programu PHARE ESC 2000.

 XV/99/04

 26.08.2004r

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r. 

 XV/100/04

 26.08.2004r

w sprawie zmiany wysokości diet sołtysom 

 XV/101/04

 26.08.2004r

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 XVI/102/04

 10.11.2004

w sprawie wystąpienia o zmianę nazw urzędowych miejscowości: Stare Gatne, Nowe Gatne, Pijawne Wielkie 

 XVI/103/04

 10.11.2004

 w sprawie przystąpienia do realizacji i sfinansowania projektu "Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006"

 XVI/104/04

  10.11.2004

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r. 

 XVI/105/04

 10.11.2004 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

     PODATKI 2005:

 XVII/106/04

13.12.2004 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2005 r. 

 XVII/107/04

 13.12.2004 

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 XVII/108/04

 13.12.2004 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

 XVII/109/04

 13.12.2004 

 w sprawie ustalenia opłaty miejscowej

 XVII/110/04

 13.12.2004 

w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

     Pozostałe uchwały

 XVII/111/04

 13.12.2004 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince

 XVIII/112/04

29.12.2004 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r. 

 XVIII/113/04

 29.12.2004 

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

XVIII/114/04 

  29.12.2004  

 w sprawie zmiany w budżecie na 2004r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2006-04-26

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2006-04-26

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2006-04-26