ROK 2005

 XIX/115/05

 07.02.2005

 w sprawie budżetu gminy na 2005r. Patrz załącznik

 XIX/116/05

 07.02.2005

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowinka 

 XIX/117/05

 07.02.2005

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Wójta Gminy Nowinka ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowinka 

 XIX/118/05

 07.02.2005

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiar zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów

 XIX/119/05

 07.02.2005

w sprawie wskazania przedstawicieli reprezentujących organ prowadzący szkołę w komisji konkursowej dla wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszance 

 XIX/120/05

 07.02.2005

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznów zamieszkałych terenie gminy Nowinka 

 XIX/121/05

 07.02.2005

w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta 

 XIX/122/05

 07.02.2005

w sprawie przystąpienia do realizacji i sfinansowania projektu pn. “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”. 

 XIX/123/05

  07.02.2005

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na opłacenie faktury dotyczącej wodociągowania miejscowości Gatne I, Szczeberka, Szczebra w ramach projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu III Rozwój Lokalny. 

 XX/124/05

  04.04.2005

 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 XX/125/05

 04.04.2005 

w sprawie upoważnienia Wójta do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr Z/2.20/III/3.2/220/04/U/32/05 zawartej z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie Projektu Z/2.20/III/3.2/220/04 Wodociągowanie miejscowości Gatne I, Szczeberka, Szczebra. 

XX/126/05

   04.04.2005

w sprawie przystąpienia do realizacji i sfinansowania projektu pn. “Poprawa efektywności lokalnej infrastruktury oświatowej w gminie Nowinka – ZPORR Priorytet III – Rozwój Lokalny Działanie 3.5.1. Lokalna Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa. 

 XX/127/05

   04.04.2005

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005r. 

 XX/128/ 05

 04.04.2005

w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2005r.

XXI/130/05

25.04.2005

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

XXi/131/05

25.04.2005

s sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

XXII/133/05

07.02.2005

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na inwestycję modernizacja drogi gminnej Bryzgiel- Krusznik.

XXII/135/05

28.06.2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

XXII/136/05

28.06.2005

w sprawie zmian Statutu Związku Komunalnego "Biebrza".

XIII/137/05

06.09.2005

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie ieruchomości.

XXIII/138/05

06.09.2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

XXIV/141/05

13.10.2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

XXIV/140/05

13.10.2005

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na opłacenie fakyury końcowej dotyczącej modernizacji drogi gminnej realizowanej przy współdziale środków z programu PHARE 2000 oraz na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

XXIV/142/05

13.10.2005

w sprawie do przystąpienia do Internetowego Rynku Rolno-Towarowego  Spolki z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Łomży.

XXV/143/05

30.11.2005

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

XXV/144/05

30.11.2005

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 XXV/145/05

 30.11.2005

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów

 XXV/146/05

 30.11.2005

 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny, podatek rolny i podatek od nieruchomości.

 XXV/147/05

 30.11.2005

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

 XXVI/148/05

 28.12.2005

 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 XXVI/149/05

 28.12.2005

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 XXVI/150/05

 28.12.2005

 o zmianie uchwały Rady Gminy Nowinka Nr XXV/146/05 z dnia 30.11.2005 r w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.

 XXVI/151/05

 28.12.2005

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

 XXVI/152/05  28.12.2005

 w sprawie upoważnienia Wójt do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu "Szkoła Marzeń" na 2006 r w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2006-04-26

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2006-04-26

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2006-04-26