Rok 2006

XXVII/153/06

02.02.2006

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

XXVII/154/06

02.02.2006

w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

XXVII/156/06

02.02.2006

w sprawie przystąpienia do zmiany nazw miejscowości na terenie gminy Nowinka.

XXVII/157/06

02.02.2006

w sprawie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami.

XXVII/158/06

02.02.2006

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

XXVIII/159/06

20.03.2006

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowinka.

XXVIII/160/06

20.03.2006

w sprawie budżetu gminy na 2006r.

XXVIII/161/06

20.03.2006

w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2011.

XXVIII/162/06

20.03.2006

w sprawie wystąpienia o zmianę nazw urzędowych miejscowości: Stare Gatne i Nowe Gatne.

XXIX/163/06

28.04.2006

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

XXIX/ 164/06

28.04.2006

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystosci i porządku w Gminie Nowinka.

XXIX/165/06

28.04.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

XXIX/166/06

28.04.2006

w sprawie odmowy zatwierdzania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

XXX/167/06

13.06.2006

w sprawie nadania imienia szkole oraz prawa posiadania sztandaru.

XXX/168/06

13.06.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

XXX/169/06

13.06.2006

W sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowinka za I półrocze roku budżetowego.

XXXI/170/06

07.08.2006

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

XXXI/171/06

07.08.2006

W sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr Z/2.20/III/3.1/218/05/U/21/06 o dofinansowanie Projektu Z/2.20/III/3.1/218/05 Modernizacja drogi gminnej Bryzgiel-Krusznik w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa)

XXXI/172/06

07.08.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

XXXII/173/06

22.09.2006

w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

XXXII/174/06

22.09.2006

strategia rozwoju oświaty gminy Nowinka na lata 2006- 2011.

XXXII/175/06

22.09.2006

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

XXXII/176/06 22.09.2006

w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi bużetowi gminy

I/1/06

24.11.2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowinka

I/ 2/06

24.11.2006

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowinka

I/3/06

24.11.2006

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

I/4/06

24.11.2006

w sprawie ustalenia liczby i rodzaju stałych komisji Rady Gminy

I/5/06

24.11.2006

w sprawie powołania członków stałych Komisji rady Gminy

I/ 6/06

24.11.2006

 

w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji problemowych, Przewodniczącemu Rady Gminy, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i Sołtysom oraz zasad ich wypłacania

II/7/06

06.12.2006

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

II/8/06

06.12.2006

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

II/9/06

06.12.2006

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

II/10/ 06

06.12.2006

 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

II/11/06

06.12.2006

 

w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.

II/12/06

06.12.2006

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

II/13/06

06.12.2006

w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji problemowych, Przewodniczącemu Rady Gminy, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i Sołtysom oraz zasad ich wypłacania.

III/ 14/ 06

28.12.2006

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/31/03 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2003r. w sprawie przystąpienia gminy Nowinka do Związku Komunalnego “Biebrza”.

III/15/06

28.12.2006

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

 

2007r

IV/ 16/07

21.03.2007

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

IV/17/07

21.03.2007

w sprawie:budżetu Gminy Nowinka na rok2007

IV/ 18/07

21.03.2007

w sprawie opinii do projektu listy obszarów Natura 2000

IV/19/07

21.03.2007

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2007r.

IV/20/07

21.03.2007

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

IV/21/07

21.03.2007

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w zł w tabeli wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

IV/22/07

21.03.2007

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2007r.

IV/23/07

21.03.2007

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza.

IV/24/07

21.03.2007

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

IV/25/07

21.03.2007

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

IV/26/07

21.03.2007

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

IV/27/07

21.03.2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

IV/ 28/07

21.03.2007

w sprawie wykonania obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

IV/ 29/07

21.03.2007

w sprawie wykonania obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

IV/ 30/07

21.03.2007

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na realizację projektu “Akademia jutra”.

V/ 31/07

7.05.2007r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

V/ 32/07

7.05.2007r

w sprawie przystąpienia do zmiany nazw miejscowości na terenie gminy Nowinka.

V/33/07

7.05.2007r

 

w sprawie wskazania przedstawicieli reprezentujących organ prowadzący szkołę w komisji konkursowej dla wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej w Monkiniach

V/34/ 07

28.06.2007r

 

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY NOWINKA.

VI/35/07

28.06.2007r

 

W sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych i szczegółowych zasad gospodarki finansowej dochodami własnymi przy jednostce budżetowej Urzędu Gminy Nowinka

VI/36/07

28.06.2007r

 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na realizację projektu „Akademia jutra”.

VI/37/07

28.06.2007r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

VI/38/07

28.06.2007r

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

VI/39/07

28.06.2007r

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

VI/40/07

28.06.2007r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

VII/41/07 24.09.2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
VII/42/07 24.09.2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy

 

VII/43/07
24.09.2007r. w sprawie wystąpienia o zmianę nazw urzędowych miejscowości : Stare Gatne i Nowe Gatne
VII/44/07 24.09.2007r. w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy.

 

VII/45/07

 

24.09.2007r.

w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2012”

VII/46/07 24.09.2007r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
VII/47/07 24.09.2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/176/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.
VIII/48/07 30.10.2007r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2008 – 2011
VIII/49/07 30.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Nowinka.
VIII/50/07 30.10.2007r. w sprawie wykonania obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
VIII/51/07 30.10.2007r. w sprawie wykonania obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
VIII/ 52/07 30.10.2007r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
VIII/53/07 29.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
IX/ 54/07 29.11.2007r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
IX/ 55/ 07 29.11.2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celó w wymiaru podatku rolnego.
IX/56/07 29.11.2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
IX/57/07 29.11.2007r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
IX/58/07 29.11.2007r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej.
IX/59/07 29.11.2007r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
IX/60/07 29.11.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  2008 rok  
X/61/08 05.02.2008r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008r.
X/62/08 05.02.2008r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
X/63/08 05.02.2008r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2008r.
X/64/08 05.02.2008r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
X/65/08 05.02.2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na rok 2008
X/66/08 05.02.2008r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na rok 2008.- patrz poniżej
 XI/67/08  31.03.2008r  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
XI/68/08 31.03.2008r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
XI/69/08 31.03.2008r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
XI/70/08 31.03.2008r w sprawie przystąpienia Gminy Nowinka do „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”
XI/71/08 31.03.2008r w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu opłat za ich korzystanie.
XI/72/08 31.03.2008r W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 XI/73/08  31.03.2008r  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 XII/74/08  23.06.2008r

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 XII/75/08  23.06.2008r  w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 – 2012
 XII/76/08  23.06.2008r  W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 XIII/77/08  26.06.2008r  W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 XIV/78/08  11.08.2008r  W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 XV/79/08  22.09.2008r  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej ich użytkownikowi wieczystemu
 XIV/80/08  22.09.2008r  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej
 XIV/81/08  22.09.2008r  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na sprzedaż nieruchomości
XV/82/08 22.09.2008r w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowinka”
XV/83/08 22.09.2008r w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowinka na lata 2008 – 2011 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowinka na lata 2008 – 2011
XV/84/08  22.09.2008r W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu przy realizacji inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i drogi powiatowej nr 1146B granica powiatu-Poddubówek do drogi nr 1184B” 
XV/85/08 22.09.2008r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XV/86/08 22.09.2008r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince
XVI/ 87/08 12.11.2008r w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek niezabudowanych położonych we wsi Nowinka 
 XVI/88/08 12.11.2008r  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członkó w ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za udział w akcjach ratowniczych. 
 XVI/89/08  12.11.2008r  w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmu nieruchomości Gminy Nowinka.
 XVI/90/08 12.11.2008r  w sprawie powierzenia Wójtowi ustalania cen i opłat za usługi komunalne
 XVI/ 91/08  12.11.2008r  w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
 XVI/92/08  12.11.2008r  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince
XVI/93/08 12.11.2008r W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Cezarego Trockiego z dnia 30 września 2008r.
XVI/94/08 12.11.2008r W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne.
XVI/95/08 12.11.2008r w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 XVI/96/08  12.11.2008r  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 XVI/97/08  12.11.2008r  W sprawie ustalenia miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową
 XVI/98/08  12.11.2008r  w sprawie opłaty miejscowej
XVI/99/08 12.11.2008r sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 XVII/100/08  04.12.2008r  w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 XVII/101/08  04.12.2008r  w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 XVII/102/08  04.12.2008r  w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince
 XVII/103/08  04.12.2008r  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009r
 XVII/104/08  04.12.2008r  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
 XVII/105/08  04.12.2008r  w sprawie wytypowania kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie
 XVII/106/08 04.12.2008r   W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na realizację projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy, dziewcząt – uczennic pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez powiat Żarski, będących mieszkankami gminy Nowinka
 XVII/107/08  04.12.2008r  W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 XVIII/108/08  22.12.2008r  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na rok 2009.- patrz poniżej
 XVIII/109/08  22.12.2008r  W sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmu nieruchomości Gminy Nowinka.
 XVIII/110/08  22.12.2008r  W sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowinka
 XVIII/111/08  22.12.2008r  W sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych i szczegółowych zasad gospodarki finansowej dochodami własnymi przy jednostce budżetowej Urzędu Gminy Nowinka
XVIII/112/08  22.12.2008r  W sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2008
 XVIII/113/08  22.12.20008r  W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2006-04-26

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2009-02-26

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2006-04-26