Załączniki do treści

 • 075 - UCHWAŁA NR XI/75/12 - poprawiona-zmiany w budżecie gminy (PDF, 365,76 KB)
 • 077 - Uchwała 77/2012 - z dnia 31 maja 2012 (DOC, 29,5 KB)

  w sprawie Przystapienia Gminy Nowinka do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013r.

 • 078 - Uchwała 78/2012 - z dnia 31 maja 2012 (DOC, 34,5 KB)

  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia należności pieniężnej przypadającej Urzędowi Gminy Nowinka z tytułu zaległości w czynszu najmu mieszkania

 • 079 - Uchwała 80/2012 - z dnia 26 czerwca 2012 (DOC, 30 KB)

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowinka za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowinka za 2011 rok

 • 079 - UCHWAŁA NR XI/79/12 - ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (PDF, 19,32 KB)
 • 081 - Uchwała 81/2012 - z dnia 26 czerwca 2012 (DOC, 30,5 KB)

  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowinka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowinka za 2011 rok.

 • 082 - Uchwała 82/2012 - z dnia 26 czerwca 2012 (DOC, 56,5 KB)

  w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowinka.

 • 083 - Uchwała 83/2012 - z dnia 29 sierpnia 2012 (DOC, 30,5 KB)

  w sprawie przekazania do prowadzenia zadania publicznego Powiatowi Suwalskiemu w zakresie zapewnienia całodobowego lub dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku.

 • 084 - Uchwała 84/2012 - z dnia 29 sierpnia 2012 (DOC, 29,5 KB)

  w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

 • 085 - Uchwała 85/2012 - z dnia 29 sierpnia 2012 (DOC, 33,5 KB)

  w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Nowinka Nr V/36/11 z dnia 31 marca 2011 roku.

 • 086 - Uchwała 86/2012 - z dnia 29 sierpnia 2012 (DOC, 28,5 KB)

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt.

 • 087 - Uchwała 87/2012 - z dnia 29 sierpnia 2012 (DOC, 32 KB)

  w sprawie opinii dotyczącej uznania lasu za las ochronny.

 • 088 - Uchwała 88/2012 - z dnia 29 sierpnia 2012 (DOC, 216,5 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • 089 - Uchwała 89/2012 - z dnia 29 sierpnia 2012 (DOC, 29,5 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowinka.

 • 090 - Uchwała 90/2012 - z dnia 29 sierpnia 2012 (DOC, 29,5 KB)

  w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

 • 091 - Uchwała 91/2012 - z dnia 27 września 2012 (PDF, 58,84 KB)

  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • 092 - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (PDF, 881,5 KB)

  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWINKA

 • 092 - Uchwała Nr XIV/92/12 (PDF, 420,09 KB)

  Uchwała Nr XIV/92/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowinka

 • 092 - ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY (JPG, 4,11 MB)

  ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

 • 092 - ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (PDF, 1002,64 KB)

  ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWINKA uchwalonego uchwałą Nr VI/34/07 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 czerwca 2007 r. KIERUNKI – TEKST JEDNOLITY

 • 093 - Uchwała 93/2012 - z dnia 27 września 2012 (PDF, 74,22 KB)

  w sprawie podziału Gminy Nowinka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • 094 - Uchwała 94/2012 - z dnia 27 września 2012 (PDF, 69,95 KB)

  w sprawie podziału Gminy Nowinka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • 103 - Uchwała Nr XVII/103/12 (PDF, 88,19 KB)

  UCHWAŁA NR XVII/103/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza.

 • 104 - Uchwała Nr XVII/104/12 (PDF, 142 KB)

  UCHWAŁA NR XVII/104/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 - 2017.

 • 129 - Uchwała Nr XIX/129/13 (PDF, 442,73 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/129/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 • 130 - Uchwała Nr XIX/130/13 (RAR, 240,85 KB)

  Uchwała Nr XIX/130/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2013-2043

 • 131 - Uchwała Nr XIX/131/13 (PDF, 191,61 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/131/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013 – 2015.

 • 132 - Uchwała Nr XIX/132/13 (PDF, 68,41 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/132/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny nieruchomości.

 • 133 - Uchwała Nr XIX/133/13 (PDF, 26,38 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/133/13 RADA GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnym w Ośrodku Zdrowia w Nowince

 • 134 - Uchwała Nr XIX/134/13 (PDF, 137,51 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/134/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok

 • 135 - Uchwała Nr XIX/135/13 (PDF, 39,7 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/135/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach.

 • 136 - Uchwała Nr XIX/136/13 (PDF, 25,34 KB)

  Uchwała Nr XIX/136/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 15.02.2013 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy

 • 137 - Uchwała Nr XIX/137/13 (PDF, 16,44 KB)

  Uchwała Nr XIX/137/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie powołania skarbnika gminy

 • 138 - Uchwała Nr XIX/138/13 (PDF, 66,24 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/138/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/118/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • 143 - Uchwała Nr XXI/143/13 (PDF, 310,89 KB)

  UCHWAŁA NR XXI/143/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 • 145 - Uchwała Nr XXI/145/13 (PDF, 129,33 KB)

  UCHWAŁA NR XXI/145/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

 • 146 - Uchwała Nr XXI/146/13 (RAR, 937,2 KB)

  Uchwała Nr XXI/146/2013 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowinka na lata 2013-2018

 • 147 - Uchwała Nr XXI/147/13 (PDF, 71,85 KB)

  UCHWAŁA NR XXI/147/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok

 • 148 - Uchwała Nr XXI/148/13 (PDF, 25,57 KB)

  UCHWAŁA Nr XXI/148/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • 149 - Uchwała Nr XXI/149/13 (PDF, 24,67 KB)

  UCHWAŁA NR XXI/149/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

 • 150 - Uchwała Nr XXI/150/13 (PDF, 33,71 KB)

  UCHWAŁA NR XXI/150/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowinka na 2013r.

 • 151 - Uchwała Nr XXI/151/13 (PDF, 28,8 KB)

  UCHWAŁA NR XXI/151/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowinka na 2013r.

 • 152 - Uchwała Nr XXI/152/13 (PDF, 40,35 KB)

  UCHWAŁA NR XXI/152/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Rolnictwa i Spraw Społecznych Rady Gminy Nowinka na 2013r.

 • 153 - Uchwała Nr XXI/153/13 (PDF, 69,91 KB)

  UCHWAŁA NR XXI/153/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 • 154 - Uchwała Nr XXII/154/13 (PDF, 41,21 KB)

  Uchwała Nr XXII/154/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. w Monkiniach.

 • 171 - Uchwała Nr XXVI/171/13 (PDF, 510,17 KB)

  UCHWAŁA NR XXVI/171/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 • 172 - Uchwała Nr XXVI/172/13 (PDF, 31,21 KB)

  UCHWAŁA NR XXVI/172/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2013-2033.

 • 173 - Uchwała Nr XXVI/173/13 (PDF, 41,21 KB)

  UCHWAŁA NR XXVI/173/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/135/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia SP w Monkiniach.

 • 174 - Uchwała Nr XXVI/174/13 (PDF, 21,21 KB)

  UCHWAŁA NR XXVI/174/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 60 położonej w miejscowości Krusznik.

 • 175 - Uchwała Nr XXVI/175/13 (PDF, 21,21 KB)

  UCHWAŁA NR XXVI/175/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 131 położonej w miejscowości Ateny.

 • 176 - Uchwała Nr XXVI/176/13 (PDF, 21,21 KB)

  UCHWAŁA NR XXVI/176/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Nowinka.

 • 177 - Uchwała Nr XXVI/177/13 (PDF, 311,6 KB)

  UCHWAŁA NR XXVI/177/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie skargi z dnia 20 czerwca 2013 r.

 • 178 - Uchwała Nr XXVI/178/13 (PDF, 397,05 KB)

  UCHWAŁA NR XXVI/178/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie skargi z dnia 21 czerwca 2013 r.

 • 179 - Uchwała Nr XXVI/179/13 (PDF, 306,04 KB)

  UCHWAŁA NR XXVI/179/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy nowinka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

 • 180 - Uchwała Nr XXVI/180/13 (PDF, 41,9 KB)

  UCHWAŁA NR XXVI/180/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 • 181 - Uchwała Nr XXVII/181/13 (PDF, 298,3 KB)

  UCHWAŁA NR XXVII/181/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 • 182 - Uchwała Nr XXVII/182/13 (PDF, 629,19 KB)

  UCHWAŁA NR XXVII/182/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2013-2033

 • 183 - Uchwała Nr XXVII/183/13 (PDF, 464,71 KB)

  UCHWAŁA NR XXVII/183/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2014 rok

 • 184 - Uchwała Nr XXVII/184/13 (PDF, 600,52 KB)

  UCHWAŁA NR XXVII/184/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2014-2033

 • 185 - Uchwała Nr XXVII/185/13 (PDF, 57,74 KB)

  UCHWAŁA NR XXVII/185/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

 • 186 - Uchwała Nr XXVII/186/13 (PDF, 39,39 KB)

  UCHWAŁA NR XXVII/186/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

 • 187 - Uchwała Nr XXVII/187/13 (PDF, 31,67 KB)

  UCHWAŁA NR XXVII/187/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w miejscowości Ateny i Kopanica.

 • 188 - Uchwała Nr XXVIII/188/14 (PDF, 1,29 MB)

  Uchwała Nr XXVIII/188/14 z 28 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

 • 189 - Uchwała Nr XXVIII/189/14 (PDF, 654,99 KB)

  Uchwała Nr XXVIII/189/14 z 28 marca 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

 • 190 - Uchwała Nr XXVIII/190/14 (PDF, 204,29 KB)

  Uchwała Nr XXVIII/190/14 z 28 marca 2014 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Nowinka, a Gminą Suwałki w sprawie powierzenia Gminie Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy

 • 191 - Uchwała Nr XXVIII/191/14 (PDF, 224,3 KB)

  Uchwała Nr XXVIII/191/14 z 28 marca 2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim progr

 • 192 - Uchwała Nr XXVIII/192/14 (PDF, 264,29 KB)

  Uchwała Nr XXVIII/192/14 z 28 marca 2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie i dożywiania ze środków pomocy społecznej.

 • 193 - Uchwała Nr XXVIII/193/14 (PDF, 4,79 MB)

  Uchwała Nr XXVIII/193/14 z 28 marca 2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

 • 194 - Uchwała Nr XXVIII/194/14 (PDF, 878,09 KB)

  Uchwała Nr XXVIII/194/14 z 28 marca 2014 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowinka.

 • 195 - Uchwała Nr XXVIII/195/14 (PDF, 174,35 KB)

  Uchwała Nr XXVIII/195/14 z 28 marca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

 • 196 - Uchwała Nr XXVIII/196/14 (PDF, 1,51 MB)

  Uchwała Nr XXVIII/196/14 z 28 marca 2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy Nowinka na lata 2014-2017.

 • 197 - Uchwała Nr XXVIII/197/14 (PDF, 1,34 MB)

  Uchwała Nr XXVIII/197/14 z 28 marca 2014 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Olszance.

 • 198 - Uchwała Nr XXVIII/198/14 (PDF, 204,38 KB)

  Uchwała Nr XXVIII/198/14 z 28 marca 2014 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Nowinka.

 • 199 - Uchwała Nr XXVIII/199/14 (PDF, 2,29 MB)

  Uchwała Nr XXVIII/199/14 z 28 marca 2014 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30.12.2013r

 • UCHWAŁA NR XIX/129/13 (PDF, 442,73 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/129/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 • UCHWAŁA NR XIX/130/13 (RAR, 109,73 KB)

  Uchwała Nr XIX/130/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2013-2043

 • UCHWAŁA NR XIX/131/13 (PDF, 191,61 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/131/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013 – 2015.

 • UCHWAŁA NR XIX/132/13 (PDF, 68,41 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/132/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny nieruchomości.

 • UCHWAŁA NR XIX/133/13 (PDF, 33,02 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/133/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Ośrodku Zdrowia w Nowince

 • UCHWAŁA NR XIX/134/13 (PDF, 137,51 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/134/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok

 • UCHWAŁA NR XIX/135/13 (PDF, 39,77 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/135/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach.

 • UCHWAŁA NR XIX/136/13 (PDF, 31,4 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/136/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy

 • UCHWAŁA NR XIX/137/13 (PDF, 31,08 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/137/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie powołania skarbnika gminy

 • UCHWAŁA NR XIX/138/13 (PDF, 66,24 KB)

  UCHWAŁA NR XIX/138/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/118/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • Uchwała Nr XVII.105.12 (PDF, 350,97 KB)

  UCHWAŁA NR XVII/105/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • Uchwała Nr XVII.106.12 (PDF, 69,28 KB)

  UCHWAŁA NR XVII/106/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/239/02 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 sierpnia 2002r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół w Nowince i nadania jego Statutu.

 • Uchwała Nr XVII.107.12 (PDF, 66,44 KB)

  UCHWAŁA NR XVII/107/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 • Uchwała Nr XVII.108.12 (PDF, 77,47 KB)

  UCHWAŁA NR XVII/108/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • Uchwała Nr XVII.109.12 (PDF, 67,54 KB)

  UCHWAŁA NR XVII/109/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Nowinka.

 • Uchwała Nr XVII.110.12 (PDF, 122,14 KB)

  UCHWAŁA NR XVII/110/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie stawki opłaty miejscowej.

 • Uchwała Nr XVII.111.12 (PDF, 64,5 KB)

  UCHWAŁA NR XVII/111/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • UCHWAŁA NR XVIII/112/12 (PDF, 318,25 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/112/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • UCHWAŁA NR XVIII/114/12 (PDF, 765,31 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/114/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2013 rok. Na

 • UCHWAŁA NR XVIII/116/12 (PDF, 69,35 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/116/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowania naprawczego oraz upoważnienia Wójta Gminy Nowinka do zawarcia umowy i zaciągnięcia zobowiązań wekslowych

 • UCHWAŁA NR XVIII/117/12 (PDF, 122,11 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/117/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie stawki opłaty miejscowej

 • UCHWAŁA NR XVIII/118/12 (PDF, 76,65 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/118/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • UCHWAŁA NR XVIII/119/12 (PDF, 133,44 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/119/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

 • UCHWAŁA NR XVIII/120/12 (PDF, 119,5 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/120/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

 • UCHWAŁA NR XVIII/121/12 (PDF, 147,44 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/121/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowinka

 • UCHWAŁA NR XVIII/122/12 (PDF, 64,8 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/122/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • UCHWAŁA NR XVIII/123/12 (PDF, 111,29 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/123/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 • UCHWAŁA NR XVIII/124/12 (PDF, 63,31 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/124/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • UCHWAŁA NR XVIII/125/12 (PDF, 277,29 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/125/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 • UCHWAŁA NR XVIII/126/12 (PDF, 62,59 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/126/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

 • UCHWAŁA NR XVIII/127/12 (PDF, 149,13 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Nowinka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r.

 • UCHWAŁA NR XVIII/128/12 (PDF, 60,57 KB)

  UCHWAŁA NR XVIII/128/12 RADY GMINY NOWINKA z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wystąpienia Gminy Nowinka ze Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu „Niemen”.

 • UCHWAŁA NR XX/139/13 (RAR, 121,67 KB)

  UCHWAŁA NR XX/139/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 14 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XVI/101/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Gminy Nowinka.

 • UCHWAŁA NR XX/140/13 (PDF, 35,79 KB)

  UCHWAŁA NR XX/140/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowania naprawczego oraz upoważnienia Wójta Gminy Nowinka do zawarcia umowy i zaciągnięcia zobowiązań wekslowych

 • UCHWAŁA NR XX/141/13 (RAR, 52,01 KB)

  UCHWAŁA NR XX/141/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 • UCHWAŁA NR XX/142/13 (RAR, 84,97 KB)

  Uchwała Nr XX/142/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2013-2033

 • Uchwała Nr XXII/155/13 (PDF, 41,21 KB)

  Uchwała Nr XXII/155/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę Nr 1938/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2013 r.

 • Uchwała Nr XXII/156/13 (PDF, 185,21 KB)

  Uchwała Nr XXII/156/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...

 • Uchwała Nr XXII/157/13 (PDF, 31,21 KB)

  Uchwała Nr XXII/157/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 60 położonej w miejscowości Krusznik.

 • Uchwała Nr XXII/158/13 (PDF, 31,21 KB)

  Uchwała Nr XXII/158/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowinka.

 • Uchwała Nr XXII/159/13 (PDF, 88,91 KB)

  Uchwała Nr XXII/159/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży...

 • Uchwała Nr XXII/160/13 (PDF, 92,98 KB)

  Uchwała Nr XXII/160/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad usytuowania na terenie Gminy Nowinka miejsc sprzedaży i podawania napoków alkoholowych.

 • Uchwała Nr XXIII/161/13 (PDF, 41,21 KB)

  Uchwała Nr XXIII/161/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 • Uchwała Nr XXIII/162/13 (PDF, 31,21 KB)

  Uchwała Nr XXIII/162/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowinka za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowinka za 2012 rok.

 • Uchwała Nr XXIII/163/13 (PDF, 31,21 KB)

  Uchwała Nr XXIII/163/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowinka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowinka za 2012 rok.

 • Uchwała Nr XXIII/164/13 (PDF, 41,21 KB)

  Uchwała Nr XXIII/164/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowinka

 • Uchwała Nr XXIII/165/13 (PDF, 31,21 KB)

  Uchwała Nr XXIII/165/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty miejscowej

 • Uchwała Nr XXIII/166/13 (PDF, 31,21 KB)

  Uchwała Nr XXIII/166/13 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 maja 2013 r.

 • Uchwała Nr XXIV/167/13 (PDF, 61,9 KB)

  Uchwała Nr XXIV/167/13 z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic obwodów...

 • Uchwała Nr XXIX/200/14 (PDF, 358,67 KB)

  CHWAŁA NR XXIX/200/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 • Uchwała Nr XXIX/201/14 (PDF, 305,74 KB)

  CHWAŁA NR XXIX/201/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2014-2033

 • Uchwała Nr XXIX/202/14 (PDF, 199,98 KB)

  CHWAŁA NR XXIX/202/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowinka za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowinka za 2013 rok

 • Uchwała Nr XXIX/203/14 (PDF, 229,59 KB)

  CHWAŁA NR XXIX/203/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowinka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowinka za 2013 rok

 • Uchwała Nr XXIX/204/14 (PDF, 297,41 KB)

  CHWAŁA NR XXIX/204/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowinka do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"...

 • Uchwała Nr XXV/168/13 (PDF, 409,57 KB)

  UCHWAŁA NR XXV/168/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 • Uchwała Nr XXV/169/13 (PDF, 1008,32 KB)

  UCHWAŁA NR XXV/168/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie Skargi Wojewody Podlaskiego na Uchwałę Nr XXII/154/13 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ks . Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach.

 • Uchwała Nr XXV/170/13 (PDF, 81,9 KB)

  UCHWAŁA NR XXV/168/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 9 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej uznania lasu za las ochronny.

 • Uchwała Nr XXX/205/14 (PDF, 324,26 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/205/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 • Uchwała Nr XXX/206/14 (PDF, 265,91 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/206/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego odnoszącego się do nieruchomości gruntowych mieszkańców gminy położonych w granicach WPN

 • Uchwała Nr XXX/207/14 (PDF, 563,37 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/207/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru rozmiaru obniżek obowiązkowego pensum nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowinka...

 • Uchwała Nr XXX/208/14 (PDF, 243,22 KB)

  UCHWAŁA NR XXX/208/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykonania skateparku zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół w Nowince, którego organem prowadzącym jest Gmina Nowinka

 • Uchwała Nr XXXI/209/14 (PDF, 362,78 KB)

  UCHWAŁA NR XXXI/209/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 • Uchwała Nr XXXI/210/14 (PDF, 305,29 KB)

  UCHWAŁA NR XXXI/210/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany w WPF Gminy Nowinka na lata 2014-2033.

 • Uchwała Nr XXXI/211/14 (PDF, 272,29 KB)

  UCHWAŁA NR XXXI/211/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/153/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 • Uchwała Nr XXXI/212/14 (PDF, 339,75 KB)

  UCHWAŁA NR XXXI/212/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/94/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

 • Uchwała Nr XXXI/213/14 (PDF, 501,69 KB)

  UCHWAŁA NR XXXI/213/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”.

 • Uchwała Nr XXXI/214/14 (PDF, 522,82 KB)

  UCHWAŁA NR XXXI/214/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”.

 • Uchwała Nr XXXI/215/14 (PDF, 345,8 KB)

  UCHWAŁA NR XXXI/215/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku...

 • Uchwała Nr XXXI/216/14 (PDF, 402,75 KB)

  UCHWAŁA NR XXXI/216/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Nowinka.

 • Uchwała Nr XXXI/217/14 (PDF, 437,9 KB)

  UCHWAŁA NR XXXI/217/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nowinka Nr V/36/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • Uchwała Nr XXXI/218/14 (PDF, 300,45 KB)

  UCHWAŁA NR XXXI/218/14 RADY GMINY NOWINKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nowinka Nr XXI/146/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2018.

 • Uchwała Nr XXXI/219/13 (PDF, 1,88 MB)

  UCHWAŁA NR XXXI/219/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nowinka Nr XXVIII/193/14 z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prz

 • Uchwała Nr XXXI/220/13 (PDF, 1,45 MB)

  UCHWAŁA NR XXXI/220/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowinka na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko...

 • Uchwała Nr XXXI/221/13 (PDF, 503,22 KB)

  UCHWAŁA NR XXXI/221/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza.

 • Uchwała Nr XXXI/222/13 (PDF, 222,31 KB)

  UCHWAŁA NR XXXI/222/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Nowinka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

 • Uchwała Nr XXXI/223/13 (PDF, 178,19 KB)

  UCHWAŁA NR XXXI/223/13 RADY GMINY NOWINKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie uporządkowania stanu prawnego dojazdów do zabudowań przez grunty należące do administracji Lasów Państwowych.

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2012-06-08

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2012-06-08

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2016-04-15

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2012-06-08