UCHWAŁA NR XI/75/04

RADY GMINY NOWINKA

z dnia 20 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220. Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 109, 110, 112 ust. 2, 115, 116, 117, 122, 124 i 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594,Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) – Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1

 1. Ustala się dochody budzetu gminy w wysokości 5.096.678 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.199.558 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.102.880 zł stanowi nadwyzka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 251.784 zł i wolne środki w wysokości 1.117.520 zł, z wolnych środków przeznacza się kwotę 266.424 zł na spłatę kredytów i pożyczki.
 5. Ustala się plan przychodów o rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§2

 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 5.
 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 rok oraz środków na ich realizację – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 3. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku nr 6, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 200.000 zł.

§3

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.600 zł oraz wydatki Funduszu w wysokości 2.600 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 7.

§4

Ustala się dotację dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 138.000 zł według załącznika Nr 8.

§5

Dochody w kwocie 60.000 zł pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§6

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 9.

§7

 1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
 2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§8

 1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowa do kwoty 200.000 zł

§9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

§11

Uchwała podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jerzy Kłoczko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI/75/04

Rady Gminy Nowinka

z dnia 20 lutego 2004 r.

PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWINA

NA 2004 ROK

W złotych

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie- nazwa działu, rozdziału i

paragrafu

 

Planu na

2004 rok

 

1

2

3

4

6

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

170.000

 

01095

Pozostała działalność

170.000

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

170.000

100

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

5.000

 

10095

Pozostała działalność

5.000

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

5.000

 

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

746.055

60014

Drogi publiczne powiatowe

746.055

62902

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów(związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

433.555

6620

Dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

312.500

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

273.300

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

273.300

0470

0750

 

 

 

0770

Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

6.000

 

30.000

 

 

 

 

237.300

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

42.150

75011

Administracja publiczna

37.150

0690

Wpływy z różnych dochodów

150

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

37.000

75023

Urząd Gminy

5.000

0690

Wpływy z różnych dochodów

5.000

751

 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

456

75101

 

 

 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

456

2010

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

456

 

 

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH

 

1.445.890

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

1.800

0350

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

1.800

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

917.890

0310

0320

0330

0340

0360

0370

0430

0440

0450

0500

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od posiadania psów

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłaty miejscowej

Wpływy z opłaty administ. Za czynności urzędowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych

504.200

140.350

163.700

48.100

7.000

500

40

10.000

10.000

34.000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

75.000

0410

0480

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

15.000

60.000

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

451.200

001

002

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

448.200

3.000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

2.167.207

75801

2920

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencje ogólne z budżetu państwa

1.615.163

75807

2920

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

535.705

75805

2920

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa

x

75814

Różne rozliczenia finansowe

16.339

092

Pozostałe odsetki

16.339

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

7.620

80101

0830

Szkoły podstawowe-wpływy z usług

1.020

80110

0830

Gimnazja- wpływy z usług

5.000

80113

0830

Dowożenie uczniów do szkół- wpływy z usług

1.600

852

POMOC SPOŁECZNA

189.000

85213

2010

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

 

 

4.000

85214

2010

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

116.000

85216

201

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

18.000

85219

2010

Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

51.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

50.000

90095

Pozostała działalność

50.000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

50.000

O G Ó Ł E M

5.096.678

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI/75/04

Rady Gminy Nowinka

z dnia 20 lutego 2004 r.

 

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

W złotych

 

Dział

 

Rozdz.

 

§

Wyszczególnienie- nazwa działu, rozdziału i paragrafu

 

Planu na

2004 rok

1

2

3

4

6

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

220.500

01010

01030

6050

2850

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Izby Rolnicze- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

218.000

 

2.500

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.331.979

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

2.301.979

6050-2

6050

Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzące z Unii Europejskiej

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.803.879

 

498.100

 

60016

Drogi publiczne gminne

30.000

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

30.000

 

630

63003

2630

TURYSTYKA- zadania z zakresu upowszechniania turystyki – dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

3.000

710

71004

6050

Działalność usługowa- Plany zagospodarowania przestrzennego- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.333

750

Administracja publiczna

819.996

75011

Urzędy Wojewódzkie

37.000

 

4010

4040

4110

4120

4300

4410

4440

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na fundusz pracy

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24.646

2.295

5.389

718

3.000

272

680

 

75022

Rady Gmin

32.000

3030

4210

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakupy materiałów i wyposażenia

30.000

2.000

75023

Urzędy gmin

736.996

 

3030

4010

4040

4110

4120

4210

4260

4270

4300

4410

4430

4440

6050

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na fundusz pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

425.300

33.292

73.635

12.000

45.000

10.000

2.100

84.300

15.000

4.700

10.485

11.184

75095

Pozostała działalność

14.000

4430

Różne opłaty i składki

14.000

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

456

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

456

4110

4120

4300

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na fundusz pracy

Zakup usług pozostałych

60

9

387

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLUCZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

27.990

75412

Ochotnicze straże pożarne

25.990

3030

4110

4120

4210

4300

4430

6050

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na fundusz pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.000

900

90

5.000

5.000

2.000

10.000

75414

Obrona cywilna

2.000

 

4300

4410

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

1.000

1.000

756

75647

Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

13.000

4100

4210

4300

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

11.000

1.000

1.000

757

75702

8010

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

 

50.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.088.007

80101

Szkoły podstawowe

1.244.890

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4240

4260

4280

4300

4410

4430

4440

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na fundusz pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

60.500

767.400

59.300

161.300

22.500

79.800

4.900

15.300

1.800

18.800

1.300

4.100

47.890

 

80104

Przedszkola przy szkołach podstawowych

96.260

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4240

4280

4300

4410

4440

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na fundusz pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.500

62.400

5.900

13.900

2.000

600

1.300

200

300

200

3.960

 

80110

Gimnazja

490.170

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4240

4260

4280

4300

4410

4430

4440

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na fundusz pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

20.850

300.100

20.800

61.600

8.800

40.000

2.000

8.100

600

4.200

500

4.000

18.620

 

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

154.837

4010

4040

4110

4120

4210

4280

4300

4430

4440

4500

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na fundusz pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

18.500

2.100

3.550

505

24.000

400

100.532

2.000

1.400

1.850

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

80.150

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4410

4440

4580

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na fundusz pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe odsetki

58.200

4.600

11.500

1.650

1.300

1.200

300

1.400

80146

4300

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-zakup usług pozostałych

9.700

80195

4440

Pozostała działalność – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12.000

851

OCHRONA ZDROWIA

88.816

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

88.816

4110

4120

4210

4240

4300

4410

6050

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na fundusz pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

400

200

20.000

2.000

25.900

1.500

38.816

852

POMOC SPOŁECZNA

265.237

85213

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

4.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

121.000

3110

3110-1

4110

Świadczenie społeczne( zadania zlecone)

Świadczenia społeczne (zadania własne)

Składki na ubezpieczenie społeczne

111.000

5.000

5.000

85215

3110

Dodatki mieszkaniowe - Świadczenia społeczne

18.000

85216

3110

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- świadczenia społeczne

18.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

79.237

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4410

4440

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na fundusz pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

58.000

4.366

10.203

1.532

683

600

1.353

2.500

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

21.000

4110

4300

Składki na ubezpieczenie społeczne

Zakup usług pozostałych

1.050

19.950

85295

3110

Pozostała działalność- świadczenia społeczne

4.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

102.244

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

12.000

4210

4260

4300

4430

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

2.000

1.000

6.000

3.000

 

90003

4300

Oczyszczanie miast i wsi – zakup usług pozostałych

3.800

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

45.000

 

4260

4300

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

40.000

5.000

 

90095

Pozostała działalność

41.444

 

4210

4260

4300

4430

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

30.944

5.100

5.100

300

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

138.000

 

92109

2550

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

65.000

92116

2550

Biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

73.000

O G Ó Ł E M

6.199.558

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XI/75/04

Rady Gminy Nowinka

z dnia 20 lutego 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH NA 2004 ROK

W złotych

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie- nazwa działu,rozdziału

 

Plan dochodów

Na 2004 r

Plan

Wydatków

Na 2004 r

W tym:

Wynagrodzenie

Pochod.

Od wynagr.

Wydat

rzeczowe

Wydatki

Inwestyc-jne

750

751

 

 

 

852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75011

75101

 

 

 

85213

 

 

 

85214

 

85216

 

85219

 

Urzędy Wojewódzkie

Urzędy naczelnych organów

władz, kontroli i sądownictwa

Składki na ubezp.zdrowotne

opłacane za osoby pobiera-

jące niektóre świadczenia

z pomocy społecznej

Zasiłki i pomoc w naturze

Oraz składki na ubez.społ.

Zasiłki rodzinne, pielęgna-

cyjne i wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

37.000

 

456

 

 

 

 

 

4.000

 

 

 

116.000

 

 

18.000

 

 

51.000

 

 

37.000

 

456

 

 

 

 

 

4.000

 

 

 

116.000

 

 

18.000

 

 

51.000

 

 

26.941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.200

6.107

 

69

 

 

 

 

 

x

 

 

 

5.000

 

 

x

 

 

7.000

 

 

3.952

 

387

 

 

 

 

 

4.000

 

 

 

111.000

 

 

18.000

 

 

3.800

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

O G Ó Ł E M

226.456

226.456

67.141

18.176

141.139

750 75011 Urzędy Wojewódzkie- dochody 3.000

budżetu państwa za wydane

dowody osobiste oraz za udo-

stępnienie danych z gminnych

zbiorów meldunkowych

 

 

 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XI/75/04

Rady Gminy Nowinka

 •  

 • z dnia 20 lutego 2004 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 ROK

W złotych

 

Lp.

 

W y s z c z e g ó l n i e n i e

 

Kwota

I

P r z y c h o d y o g ó ł e m

W tym:

1.nadwyżka z lat ubiegłych

2.wolne środki

3.kredyty długoterminowe

4.pożyczki

5.spata pożyczek udzielonych

6.przychody z prywatyzacji majątku gminy

7.sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

 

251.784

1.117.520

X

X

X

X

X

X

II

R o z c h o d y - o g ó ł e m

266.424

W tym:

1.spłaty kredytów długoterminowych

2.spłaty pożyczek długoterminowych

3.pożyczki udzielone

4.wykup papierów wartościowych

 

201.500

64.924

x

x

 

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

 • kredytem (pożyczka) długoterminowa........................................ zł
 • nadwyżką budżetową z lat ubiegłych......... 251.784 zł
 • wolne środki............................................. 1.117.520 zł
 • przychody ze sprzedaży papierów wartościowych................... zł
 • przychody z prywatyzacji majątku........................................... zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XI/75/04

Rady Gminy Nowinka

z dnia 20 lutego 2004 r.

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY

INWESTYCYJNE

W złotych

Program inwestcyj.

Zadania inwestycyjnego

 

Okres

Realizacji

Łączne

Nakłady

Finansowe

Dotychczas

Poniesione

Do 31.12.02

Wysokość

Wydatków

W roku budż.

2003

Plan wydatków

Na 2004 rok

Wydatki w latach

2005

2006

 

Całkowity koszt inwestycji

I. Zadania

Kontynuowane

1.Opracowanie dokumentacji na wodociąg Szczebra – Szczeberka – Gatne

 

2.Budowa wodociągu

Szczebra – Szczeberka – Gatne I

 

3x).Budowa drogi powiatowej N r40825

Monkinie –Danowskie-Tobołowo

W tym:

Koszty pośrednie

 • ze środków Unii Europejskiej
 • ze środków własnych
 • dotacje

koszty pośrednie

(menadzer,inspektor nadzoru, opracowanie dokumentacji i inne

II Zadania noworozpoczete

4.Modernizacja ujęcia wody w Nowince

5. Dokumentacja tech.modernizacji strażnicy OSP w Bryzglu

6.Plany zagospodarowania przestrzennego gminy

7.Zmiana pokrycia dachu wraz z obróbkami

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

2004

2005

2006

 

 

 

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

2004

 

 

 

2004

 

 

2004

 

 

 

 

13.950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239.152

 

 

 

 

 

 

112.500

 

126.652

 

 

 

 

14.790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

568.847

 

 

363893

 

200.000

 

 

 

4.954

 

 

 

x

 

 

 

 

 

200.000

 

 

 

 

 

2.301.979

 

 

1.803.879

 

61.780

 

412.500

23.820

 

 

 

 

 

 

 

18.000

 

 

10.000

 

 

 

50.333

 

 

50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600.000

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

28.740

 

 

 

 

 

800.000

 

 

 

 

 

3.109.978

 

 

 

FINANSOWANIE INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCE Z PROGRAMÓW POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

 

W złotych

Nazwa zadania

Razem przyznane

środki

W tym:

Otrzyman.

Środki w 2003 r

Wydatki

W 2003 roku

Planowane do otrzymania

środki w

2004 r

Pozost. Środków

Z roku 2003

Planowane

Do wydatk.

W 2004 r

 

Budowa drogi powiatowej

Nr 40825 Monkinie – Danowskie - Tobołowo

 

2.167.769

 

1.734.214

 

363.893

 

433.555

 

1.370.324

 

1.803.879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XI/75/04

Rady Gminy Nowinka

z dnia 20 lutego 2004 r.

 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKI NA ICH
REALIZACJĘ W 2004 ROKU

W złotych

 

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok

Rozp.

Zakoń.

Wartość

Kosztorysowa

zadania

Dotychczas

Poniesione

Wydatki

Środki

Wynikające

Z planów

Na 2004 r

W tym:

Środki

Własne

budżetowe

Środki ze

Wspólnoty

Europej.

Inne

dotacje

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

6.

 

 

Budowa drogi powiatowej

40825 Monkinie- Danowskie-Tobołow

w tym:

a)koszty bezpośrednie

-ze środków Unii Europe.

-ze środków własnych

-dotacje

b)koszty pośrednie

Modernizacja ujęcia wody w Nowince

Projekt techniczny modernizacji strażnicy OSP w Bryzglu

Budowa wodociągu grupowego Gatne I- Szczberka – Szczebra

Zmiana pokrycia dachu wraz z obróbkami

Plany zagospodarowania przestrzennego gminy

 

 

2003

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

2004

 

 

 

 

2004

 

 

 

2004

 

2004

 

 

3.109.974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800.000

 

 

 

50.000

 

50.333

 

 

807.995

 

 

 

 

363.893

200.000

112.500

 

131.602

 

x

 

 

x

 

 

 

 

X

 

 

 

x

 

 

 

2.301.979

 

 

 

 

1.803.879

61.780

412.500

 

23.820

 

18.000

 

 

10.000

 

 

 

 

200.000

 

 

 

50.000

 

50.333

 

 

85.600

 

 

 

 

-

61.780

-

 

23.820

 

18.000

 

 

10.000

 

 

 

 

200.000

 

 

 

50.000

 

50.333

 

 

 

1.803.879

 

 

 

 

1.803.879

-

-

 

-

 

x

 

 

x

 

 

412.500

 

 

 

 

-

-

412.500

 

-

 

x

 

 

x

OGÓŁEM

2.630.312

413,933

1.803.879

412.500

 

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XI/75/04

Rady Gminy Nowinka

z dnia 20 lutego 2004 r.

 

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GFOŚiGW NA 2004 rok

 

W złotych

 

1

 

 

 

Stan środków obrotowych na początek roku

 

1.936

2

900

90011

P r z y c h o d y o g ó ł e m w 2004 roku

2.600

069

046

 • Wpływy z różnych opłat
 • Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

1.800

800

 

3

900

90011

W y d a t k i o g ó ł e m w 2004 roku

2.600

 

4210

- utrzymanie czystości i zadrzewienia

2.600

 

4

Stan środków na koniec roku 2004 (1+2-3)

1.936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XI/75/04

Rady Gminy Nowinka

z dnia 20 lutego 2004 r.

 

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

NA 2004 ROK

 

W złotych

 

 

l.p.

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa instytucji

 

Kwota dotacji

 

1

921

92109

Gminny Ośrodek kultury

65.000

 

2

921

92116

Gminna Biblioteka w Nowince

73.000

 

Razem

138.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XI/75/04

Rady Gminy Nowinka

z dnia 20 lutego 2004 r.

 

PROGNOZA KWOTY DŁUGU DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

W złotych

 

LP.

W y s z c z e g ó l n i e n i e

kwota

W a r t o ś ć d ł u g u o g ó ł e m

 

I

Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 roku

1.Zaciągnięte kredyty (zgodnie z umową z dnia 10.06.2002 i 02.07.2002 r z BOŚ i PKO z dnia 16.06.2003 r)

792.900

 

2.Zaciągnięte pożyczki(zgodnie z umową z dnia 17.10.96 r

324.620

3.Zobowiazania wymagalne

22.355

a) jednostek budżetowych

b)wynikające z ustaw i orzeczeń sądu

c)wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

d)wynikające z innych tytułów

22.355

R A Z E M I

1.139.875

 

II

Planowany stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r

1.Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pożyczki) w 2004 r

1a.Przewidywane odsetki od kwoty kredytu(pożyczki) planowanego do zaciągnięcia w 2004 r

2.Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 roku

a)jednostek budżetowych

b)wynikające z ustaw i orzeczeń sądu

c)wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

d)wynikające z innych tytułów

R A Z E M II

O G Ó Ł E M I + II

1.139.875

 

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 roku

1.Kwoty spłaconych rat kredytów (pożyczek) w 2004 roku

266.424

 

2.Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2004 roku

22.355

3.Kwoty spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów9pożyczek)

R A Z E M III

288.779

 

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r

R A Z E M I + II -III

851.096

 

V

Planowane dochody na 2004 r

5.096.678

 

% ( IV : V)

16,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XI/75/04

Rady Gminy Nowinka

z dnia 20 luter0 2004 r.

PROGNOZOWANA SYTUACJA GMINY W LATACH 2004- 2009

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku

 1. Zaciągnięta pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na okres 10 lat w wysokości 649.240 zł. Zostało spłacone 324.620 zł pozostało do spłaty 324.620 zł na lata:

 

Rok

Rata pożyczki

Odsetki

Razem

 

2004

2005

2006

2007

2008

64.924

64.924

64.924

64.924

64.924

20.000

26.000

17.000

12.000

10.000

 

84.924

90.924

81.924

96.924

74.924

324.620

85.000

409.620

Od dnia zaciągnięcia pożyczki tj. od 17.10.1996 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku zostało spłaconych 296.110 zł odsetek.

II .Zaciągnięty kredyt inwestycyjny z BOŚ w Suwałkach w dniu 10 czerwca 2002 roku na kwotę 200.000 zł na okres 4 lat. Pozostało do spłaty 150.000 zł na dzień 31.12.2003 r.

Rok

Rata kredytu

Odsetki

Razem

 

2004

2005

2006

50.000

50.000

50.000

9.600

10.000

5.000

59.600

60.000

55.000

 

150.000

24.600

174.600

Od dnia zaciągnięcia kredytu tj. od 10.06.2002 do dnia 31 grudnia 2003 r zostało spłacone 24.304,79 zł odsetek.

 1. Zaciągnięty kredyt inwestycyjny z BOŚ w Suwałkach w dniu 2 lipca 2002 roku na kwotę 100.000 zł na okres 2 lat. Pozostało do spłaty 42.900 zł na dzień 31.12.2003 r.
 2. Rok

  Rata kredytu

  Odsetki

  Razem

  2004

  42.900

  3.000

  45.900

  Od dnia zaciągnięcia kredytu tj. od 2.07.2002 r zostało spłaconych odsetek na kwotę 8.519,15 zł.

 3. Zaciągnięty kredyt z PKO w Suwałkach na kwotę 600.000 zł w dniu 17.06.2003 z przeznaczeniem na:
 • Budowa drogi powiatowej Nr 40825 Monkinie – Danowskie _ Tobołowo - 200.000 zł
 • Budowa hali sportowej przy zespole szkół w Nowince - 400.000 zł

Spłata kredytu – 6 lat od dnia 1.01 2004 roku do 16.06.2009 roku . Zostało spłaconych odsetek na kwotę 9.385,76 zł.

Rok

Rata kredytu

Odsetki

Razem

2004

2005

2006

2007

2008

2009

 

108.600

109.200

109.200

109.200

109.200

54.600

27.400

26.400

24.000

18.000

12.000

3.000

136.000

135.600

133.200

127.200

121.200

57.600

600.000

110.800

710.800

 1. Prognoza budżetu gminy i spłata zobowiązań

Wyszczególnienie

Rok

2004

Rok

2005

Rok

2006

Rok

2007

Rok

2008

Rok

2009

 

A: D O C H O D Y

B: W Y D A T K I

W tym:

 • wydatki bieżące
 • wydatki inwestycyjne

5.096.678

6.199.558

 

3.569.246

2.630.312

4.169.924

3.945.800

 

3.745.800

200.000

4.300.000

4.075.876

 

3.830.539

255.337

4.325.575

4.151.451

 

3.896.114

255.337

4.569.474

4.395.350

 

4.140.013

255.337

4.535.076

4.480.476

 

4.225.139

255.337

 

C: WYNIK FINANSOWY

(A - B )

-1.102.880

224.124

224.124

174.124

174.124

54.600

D:KREDYTY I POŻYCZKI

 1. spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek

w tym:

 • spłata rat kredytu
 • spłata odsetek

316.424

 

316.424

 

 

266.424

50.000

286.524

 

286.524

 

 

224.124

62.400

270.124

 

270.124

 

 

224.124

46.000

204.124

 

204.124

 

 

174.124

30.000

198.124

 

198.124

 

 

174.124

24.000

57.600

 

57.600

 

 

54.600

3.000

 

E:KWOTA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ

-

-

-

-

-

-

F:RAZEM D + E

316.427

286.524

270.124

204.124

198.124

57.600

 

G: ( F : A ) %

6,2

6,9

6,3

4,7

4,3

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2004-03-16

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2004-03-16

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2004-03-16