Uchwały Rady Gminy 2014-2016

Załączniki do treści

 • 01 - Uchwała Nr I/01/2014 (PDF, 149,7 KB)

  Uchwała Nr I/01/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

 • 02 - Uchwała Nr I/02/2014 (PDF, 150,61 KB)

  Uchwała Nr I/02/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

 • 03 - Uchwała Nr III/03/2014 (PDF, 1,83 MB)

  Uchwała Nr III/03/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 • 04 - Uchwała Nr III/04/2014 (PDF, 255,66 KB)

  Uchwała Nr III/04/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego i zakresu działania.

 • 05 - Uchwała Nr III/05/2014 (PDF, 279,39 KB)

  Uchwała Nr III/05/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby, rodzaju i zakresu działania stałych komisji Rady Gminy oraz liczby ich członków

 • 06 - Uchwała Nr III/06/2014 (PDF, 173,72 KB)

  Uchwała Nr III/06/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Rolnictwa i Spraw Społecznych.

 • 07 - Uchwała Nr III/07/2014 (PDF, 612,56 KB)

  Uchwała Nr III/07/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji problemowych, Przewodniczącemu Rady Gminy i sołtysom oraz zasad ich wypłacania.

 • 08 - Uchwała Nr III/08/2014 (PDF, 211,05 KB)

  Uchwała Nr III/8/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

 • 09 - Uchwała Nr IV/09/2014 (PDF, 619,88 KB)

  Uchwała Nr IV/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

 • 10 - Uchwała Nr IV/10/2014 (PDF, 916,81 KB)

  Uchwała Nr IV/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowinka na lata 2014-2033.

 • 11 - Uchwała Nr IV/11/2014 (PDF, 1,79 MB)

  Uchwała Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2015 rok.

 • 12 - Uchwała Nr IV/12/2014 (PDF, 975,95 KB)

  Uchwała Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej gminy Nowinka na lata 2015- 2033.

 • 13 - Uchwała Nr IV/13/2014 (PDF, 35,08 KB)

  Uchwała Nr IV/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 • 14 - Uchwała Nr IV/14/2014 (PDF, 19,92 KB)

  Uchwała Nr IV/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nowinka do Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska LGD” .

 • 15 - Uchwała Nr IV/15/2014 (PDF, 18,58 KB)

  Uchwała Nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości zwrotu sołtysom kosztów podróży służbowych.

 • 16 - Uchwała Nr IV/16/2014 (PDF, 15,2 KB)

  Uchwała Nr IV/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia kandydata do Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.

 • 17 - Uchwała Nr V/17/2015 (PDF, 4,34 MB)

  Uchwała Nr V/17/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

 • 18 - Uchwała Nr V/18/2015 (PDF, 8,32 MB)

  Uchwała Nr V/18/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowinka na lata 2015-2033.

 • 19 - Uchwała Nr V/19/2015 (PDF, 1,52 MB)

  Uchwała Nr V/19/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowince oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • 20 - Uchwała Nr V/20/2015 (PDF, 809,99 KB)

  Uchwała Nr V/20/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 • 21 - Uchwała Nr V/21/2015 (PDF, 276,06 KB)

  Uchwała Nr V/21/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • 22 - Uchwała Nr V/22/2015 (PDF, 32,28 MB)

  Uchwała Nr V/22/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju „STRATEGIA ROZWOJU GMINY NOWINKA NA LATA 2014 – 2020”.

 • 23 - Uchwała Nr V/23/2015 (PDF, 1,19 MB)

  Uchwała Nr V/23/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowinka.

 • 24 - Uchwała Nr V/24/2015 (PDF, 1,13 MB)

  Uchwała Nr V/24/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Nowinka na 2015r.

 • 25 - Uchwała Nr V/25/2015 (PDF, 677,04 KB)

  Uchwała Nr V/25/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowinka na 2015r.

 • 26 - Uchwała Nr V/26/2015 (PDF, 3,47 MB)

  Uchwała Nr V/26/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.

 • 27 - Uchwała Nr V/27/2015 (PDF, 1,32 MB)

  Uchwała Nr V/27/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.

 • 28 - Uchwała Nr V/28/2015 (PDF, 566,94 KB)

  Uchwała Nr V/28/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowinka jest organem prowadzącym.

 • 29 - Uchwała Nr V/29/2015 (PDF, 167 KB)

  Uchwała Nr V/29/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Nowinka ze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”.

 • 30 - Uchwała Nr V/30/2015 (PDF, 666,93 KB)

  Uchwała Nr V/30/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie likwidacji Biura Obsługi Szkół.

 • 31 - Uchwała Nr V/31/2015 (PDF, 178,08 KB)

  Uchwała Nr V/31/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowinka.

 • 32 - Uchwała nr VI/32/15 (PDF, 6,7 MB)

  UCHWAŁA NR VI/32/15 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2015-2033

 • 33 - Uchwała Nr VI/33/2015 (PDF, 3,64 MB)

  Uchwała Nr VI/33/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 • 34 - Uchwała nr VI/34/2015 (PDF, 2,5 MB)

  UCHWAŁA NR VI/34/15 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu likwidacji i zatwierdzenia bilansu zamknięcia Biura Obsługi Szkół w Nowince

 • 35 - Uchwała nr VI/35/2015 (PDF, 206,94 KB)

  UCHWAŁA NR VI/35/15 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowinka za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowinka za 2014 rok

 • 36 - Uchwała nr VI/36/2015 (PDF, 236,56 KB)

  UCHWAŁA NR VI/36/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowinka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowinka za 2014 rok.

 • 37 - Uchwała Nr VI/37/2015 (PDF, 236,82 KB)

  Uchwała Nr VI/37/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • 38 - Uchwała Nr VI/38/2015 (PDF, 268,1 KB)

  UCHWAŁA NR VI/38/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 • 39 - Uchwała Nr VI/39/2015 (PDF, 326,91 KB)

  Uchwała Nr VI/39/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienie Kierownika GOPS w Nowince do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wydawania decyzji administracyjnych.

 • 40 - Uchwała Nr VI/40/2015 (PDF, 2,32 MB)

  Uchwała Nr VI/40/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowinka

 • 41 - Uchwała NR VI/41/2015 (PDF, 413,17 KB)

  UCHWAŁA NR VI/41/15 z dnia 29 czerwca 2015 r w sprawie odmowy uchylenia przepisów uchwały nr XXI/153/13 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2013r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej wysokości

 • 42 - Uchwała NR VI/42/2015 (PDF, 551,89 KB)

  Uchwała NR VI/42/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty miejscowej

 • 43 - Uchwała NR VII/43/2015 (PDF, 3,17 MB)

  UCHWAŁA NR VII/43/15 RADY GMINY NOWINKA z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 • 44 - Uchwała NR VII/44/2015 (PDF, 239,86 KB)

  UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY NOWINKA z dnia 8 września 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

 • 45 - Uchwała NR VII/45/2015 (PDF, 456,59 KB)

  UCHWAŁA NR VII/45/15 RADY GMINY NOWINKA z dnia 8 09 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi który został zaliczony uprzednio do kategorii drogi gminnej na podstawie art.10 ust.5 ustawy z dnia 21 03 1985 r. o drogach publicznych kategorii drogi gminnej

 • 46 - Uchwała NR VIII/46/2015 (PDF, 59,76 KB)

  UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY NOWINKA z dnia 29 10 2015r - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/101/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Gminy Nowinka.

 • 47 - Uchwała VIII/47/2015 (PDF, 990,62 KB)

  UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY GMINY NOWINKA z dnia 29 10 2015r - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Nowinka na lata 2015-2033.

 • 48 - Uchwała VIII/48/2015 (PDF, 1,08 MB)

  UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY GMINY NOWINKA z dnia 29 10 2015r - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 • 49 - Uchwała VIII/49/2015 (PDF, 30,39 KB)

  UCHWAŁA NR VIII/49/2015 RADY GMINY NOWINKA z dnia 29 10 2015r - Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.

 • 50 - Uchwała VIII/50/2015 (PDF, 16,56 KB)

  UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY GMINY NOWINKA z dnia 29 10 2015r - Uchwała w sprawie wyboru ławników

 • 51 - Uchwała VIII/51/2015 (PDF, 27,48 KB)

  UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY NOWINKA z dnia 29 10 2015r - Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.

 • 52 - Uchwała VIII/52/2015 (PDF, 45,38 KB)

  UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY NOWINKA z dnia 29 10 2015r - Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • 53 - Uchwała VIII/53/2015 (PDF, 244,38 KB)

  UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY NOWINKA z dnia 29 10 2015r - Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowinka.

 • 54 - Uchwała VIII/54/2015 (PDF, 842,75 KB)

  UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY GMINY NOWINKA z dnia 29 10 2015r - Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 • 55 - Uchwała VIII/55/2015 (PDF, 40,63 KB)

  UCHWAŁA NR VIII/55/2015 RADY GMINY NOWINKA z dnia 29 10 2015r - Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 • 56 - Uchwała VIII/56/2015 (PDF, 75,69 KB)

  UCHWAŁA NR VIII/56/2015 RADY GMINY NOWINKA z dnia 29 10 2015r - Uchwała w sprawie stawki opłaty miejscowej.

 • 57 - Uchwała VIII/57/2015 (PDF, 118,56 KB)

  UCHWAŁA NR VIII/57/2015 RADY GMINY NOWINKA z dnia 29 10 2015r - Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • 58 - Uchwała VIII/58/2015 (PDF, 466,15 KB)

  UCHWAŁA NR VIII/58/2015 RADY GMINY NOWINKA z dnia 29 10 2015r - Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Nowinka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020

 • 59 - Uchwała VIII/59/2015 (PDF, 30,34 KB)

  UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY GMINY NOWINKA z dnia 29 10 2015r - Uchwala w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 03.09.2015r.

 • 60 - Uchwała IX/60/2015 (PDF, 8,76 MB)

  Uchwała IX/60/15 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2015-2033

 • 61 - Uchwała IX/61/2015 (PDF, 2,86 MB)

  Uchwała IX/61/15 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

 • 62 - Uchwała IX/62/2015 (PDF, 7,41 MB)

  Uchwała IX/62/15 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2016-2033

 • 63 - Uchwała IX/63/2015 (PDF, 10,93 MB)

  Uchwała IX/63/15 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2016 rok

 • 64 - Uchwała IX/64/2015 (PDF, 323,59 KB)

  Uchwała IX/64/15 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • 65 - Uchwała IX/65/2015 (PDF, 6,43 MB)

  Uchwała IX/65/15 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • 66 - Uchwała IX/66/2015 (PDF, 418,63 KB)

  Uchwała IX/66/15 Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności

 • 67 - Uchwała IX/67/2015 (PDF, 957,85 KB)

  Uchwała IX/67/15 Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowinkę

 • 69 - Uchwała IX/69/2015 (PDF, 1,41 MB)

  Uchwała IX/69/15 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

 • 70 - Uchwała IX/70/2015 (PDF, 6,41 MB)

  Uchwała IX/70/15 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

 • 71 - Uchwała IX/71/2015 (PDF, 269,19 KB)

  Uchwała IX/71/15 Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Nowinka do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

 • 72 - Uchwała IX/72/2015 (PDF, 234,22 KB)

  Uchwała IX/72/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • 73 - Uchwała X/73/2016 (PDF, 8,28 MB)

  Uchwała Nr X/73/16 - Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2016-2033.

 • 74 - Uchwała X/74/2016 (PDF, 3,36 MB)

  Uchwała Nr X/74/16 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

 • 75 - Uchwała X/75/2016 (PDF, 450,83 KB)

  Uchwała Nr X/75/16 - Uchwała w sprawie wprowadzenia, ustalenia stawek zasad ustalenia i poboru opłaty targowej, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagradzania za inkaso.

 • 76 - Uchwała X/76/2016 (PDF, 796,76 KB)

  Uchwała Nr X/76/16 - Uchwała w sprawie wprowadzenia, ustalenia stawek, zasad ustalenia i poboru opłaty miejscowej, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

 • 77 - Uchwała X/77/2016 (PDF, 5,9 MB)

  Uchwała Nr X/77/16 - Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • 78 - Uchwała X/78/2016 (PDF, 535,56 KB)

  Uchwała Nr X/78/16 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/207/14 Rady Gminy Nowinka z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego pensum nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach p

 • 79 - Uchwała X/79/2016 (PDF, 3,61 MB)

  Uchwała Nr X/79/16 - Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016-2018.

 • 80 - Uchwała X/80/2016 (PDF, 305,79 KB)

  Uchwała Nr X/80/16 - Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nowinka Nr V/36/11 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince.

 • 81 - Uchwała X/81/2016 (PDF, 269,31 KB)

  Uchwała Nr X/81/16 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie – Kopanica – Tobołowo we wsi Monkinie.

 • 82 - Uchwała X/82/2016 (PDF, 228,27 KB)

  Uchwała Nr X/82/16 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowinka na okres 10 lat oraz w trybie bezprzetargowym.

 • 83 - Uchwała X/83/2016 (PDF, 264,15 KB)

  Uchwała Nr X/83/16 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 października 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowinka.

 • 84 - Uchwała X/84/2016 (PDF, 237,71 KB)

  Uchwała Nr X/84/16 - Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Nowinka do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza.

 • 85 - Uchwała X/85/2016 (PDF, 1,12 MB)

  Uchwała Nr X/85/16 - Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowinka.

 • 86 - Uchwała X/86/2016 (PDF, 1,07 MB)

  Uchwała Nr X/86/16 - Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wygaśnięcia mandatu radnego.

 • 87 - Uchwała X/87/2016 (PDF, 283,06 KB)

  Uchwała Nr X/87/16 - Uchwała sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nowinka jest organem prowadzącym.

 • 88 - Uchwała X/88/2016 (PDF, 338,64 KB)

  Uchwała Nr X/88/16 - Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego gimnazjum, dla którego Gmina Nowinka jest organem prowadzącym.

 • 89 - Uchwała XI/89/16 (PDF, 8,45 MB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2016-2033.

 • 90 - Uchwała XI/90/16 (PDF, 5,21 MB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

 • 91 - Uchwała XI/91/16 (PDF, 207,03 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowinka za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowinka za 2015 rok.

 • 92 - Uchwała XI/92/16 (PDF, 235,35 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowinka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowinka za 2015 rok.

 • 93 - Uchwała XI/93/16 (PDF, 1,14 MB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowinka, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 • 94 - Uchwała XI/94/16 (PDF, 601,5 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania umorzenia należności cywilnoprawnej.

 • 95 - Uchwała XI/95/16 (PDF, 248,24 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości stałych i ciekłych, obowiązujących na terenie Gminy Nowinka.

 • 96 - Uchwała XI/96/16 (PDF, 631,44 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • 97 - Uchwała XI/97/16 (PDF, 2,13 MB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 • 98 - Uchwała XI/98/16 (PDF, 261,25 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nowinka nr V/36/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince.

 • 99 - Uchwała XI/99/16 (PDF, 209,78 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie dodatku energetycznego oraz wydawania decyzji administracyjnych.

 • 99.1 - Uchwała XI/100/16 (PDF, 217,4 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Giby dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg.

 • 99.2 - Uchwała XI/101/16 (PDF, 473,45 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 • 99.3 - Uchwała XI/102/16 (PDF, 8,58 MB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego.

 • 99.4 - Uchwała XI/103/16 (PDF, 1,31 MB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wezwania do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

 • 99.5 - Uchwała XII/104/16 (PDF, 931,83 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 29 września w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2016-2033.

 • 99.6 - Uchwała XII/105/16 (PDF, 1,42 MB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 29 września w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok.

 • 99.7 - Uchwała XII/106/16 (PDF, 47,33 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 29 września w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowinka

 • 99.8 - Uchwała XII/107/16 (PDF, 196,03 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 29 września w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego w zakresie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Nowinka od 65 roku życia na lata 2016-2020.

 • 99.9 - Uchwała XII/108/16 (PDF, 62,42 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 29 września 2016 r. Uchwała w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych szkołami podstawowymi i gimnazjum stanowiącymi własność Gminy Nowinka.

 • 99.9.1. - Uchwała XII/109/16 (PDF, 51,84 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 29 września 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej

 • 99.9.2. - Uchwała XII/110/16 (PDF, 40,98 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe powierzenie Miastu Augustów zadań własnych Gminy Nowinka w zakresie oświaty i wychowania

 • 99.9.3. - Uchwała XII/111/16 (PDF, 58,9 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 29 września 2016 r. sprawie wyrażenia zgody na częściowe powierzenie Miastu Suwałki zadań własnych Gminy Nowinka w zakresie oświaty i wychowania

 • 99.9.5. - Uchwała XIII/112/16.pdf (PDF, 3,1 MB)

  Rady Gminy Nowinka w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 • 99.9.5. - Uchwała XIII/113/16.pdf (PDF, 555,42 KB)

  Rady Gminy Nowinka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • 99.9.6. - Uchwała XIII/114/16.pdf (PDF, 1,04 MB)

  Rady Gminy Nowinka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • 99.9.7. - Uchwała XIII/115/16.pdf (PDF, 613,07 KB)

  Gminy Nowinka w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 • 99.9.8. - Uchwała XIII/116/16.pdf (PDF, 402,69 KB)

  Rady Gminy Nowinka w sprawie przedłużenia obowiązujących dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • 99.9.9. - Uchwała XIII/117/16.pdf (PDF, 2,98 MB)

  Rady Gminy Nowinka w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

 • 99.9.9. Uchwała XIV/124/16.pdf (PDF, 11,8 MB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia w sprawie w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowinka na lata 2016-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowinka na lata 2016-2032.

 • 99.9.9.1. - Uchwała XIII/118/16.pdf (PDF, 1,29 MB)

  Rady Gminy Nowinka w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r

 • 99.9.9.2. - Uchwała XIV/119/16.pdf (PDF, 7,94 MB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowinka na lata 2016-2033

 • 99.9.9.3. - Uchwała XIV/120/16.pdf (PDF, 5,13 MB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

 • 99.9.9.4. - Uchwała XIV/121/16.pdf (PDF, 7,51 MB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na 2017-2033

 • 99.9.9.5. - Uchwała XIV/122/16.pdf (PDF, 9,91 MB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowinka na 2017 rok.

 • 99.9.9.6. - Uchwała XIV/123/16.pdf (PDF, 184,81 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/37/15 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

 • 99.9.9.7. Uchwała XIV/124/16 część 2.pdf (PDF, 16,82 MB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowinka na lata 2016-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowinka na lata 2016-2032.

 • 99.9.9.8. - Uchwała XIV/125/16.pdf (PDF, 648 KB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat

 • 99.9.9.9. - Uchwała XIV/126/16.pdf (PDF, 3,82 MB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 30.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/94/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne

 • 99.9.9.9.1. - Uchwała XIV/127/16.pdf (PDF, 1,17 MB)

  Rady Gminy Nowinka z dnia 30 grudnia 2016r. sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Monkiniach

 • Uchwała Nr RIO.V-00310-6/16 (PDF, 119,91 KB)

  Uchwała Nr RIO.V-00310-6/16 u z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowinka na 2017 rok

 • Uchwała Nr RIO.V-0031106/16 (PDF, 103,21 KB)

  Uchwała Nr RIO.V-0031106/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2017-2033

 • Uchwała Nr RIO.V-00312-29/2017 (PDF, 75,4 KB)

  Uchwała Nr RIO.V-00312/29/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nowinka

 • Uchwała Nr RIO.V00310-5/14 (PDF, 1023,42 KB)

  Uchwała Nr RIO.V00310-5/14 z dnia 3.12.2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowinka na 2015 rok.

 • Uchwała Nr RIO.V00311-5/14 (PDF, 1,05 MB)

  Uchwała Nr RIO.V00310-5/14 z dnia 3.12.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2015-2033.

 • Uchwała Nr RIO.V00312-14/2015 (PDF, 936,92 KB)

  Uchwała Nr RIO.V00312-14/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu Gminy Nowinka.

 • Uchwała Nr RIO.V00321-11/2015 (PDF, 982,75 KB)

  Uchwała Nr RIO.V00321-11/2015 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie wyrażenie opinii o przedłożeniu przez Wójta Gminy Nowinka sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Pydych

Data wytworzenia: 2014-12-17

Wprowadzający: Justyna Pydych

Data wprowadzenia: 2014-12-17

Modyfikujący: Justyna Pydych

Data modyfikacji: 2019-02-18

Opublikował: Justyna Pydych

Data publikacji: 2014-12-17