Zarządzenia 2016r.

Załączniki do treści

 • Zarządzenie 01 2016r (PDF, 1,77 MB)

  W sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na otwarty konkurs ogłoszony Zarządzeniem nr 81/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Nowinka w zakres

 • Zarządzenie 02 2016r (PDF, 359,69 KB)

  O miejscach na obszarze Gminy Nowinka, przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, w okręgu wyborcz

 • Zarządzenie 03 2016r (PDF, 449,76 KB)

  w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2015 roku

 • Zarządzenie 04 2016r (PDF, 693,82 KB)

  w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2016 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli...

 • Zarządzenie 05 2016r (PDF, 1,69 MB)

  w sprawie zmian w budzecie gminy Nowinka na 2016 rok.

 • Zarządzenie 06 2016r (PDF, 241,24 KB)

  w sprawie wykonania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2016r.

 • Zarządzenie 07 2016r (PDF, 1,34 MB)

  o ustaleniu harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do innych forma wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, pr

 • Zarządzenie 08 2016r (PDF, 4,71 MB)

  W sprawie ustalenia założeń organizacyjno-prawnych do sporządzania arkuszy organizacji pracy szkól podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowa

 • Zarządzenie 09 2016r (PDF, 807,83 KB)

  w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

 • Zarządzenie 10 2016r (PDF, 1,42 MB)

  w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

 • Zarządzenie 11 2016r (PDF, 165,65 KB)

  w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

 • Zarządzenie 12 2016r (PDF, 33,64 MB)

  w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Nowinka za 2015r.

 • Zarządzenie 13 2016r (PDF, 666,74 KB)

  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 14 2016r (PDF, 161,74 KB)

  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 15 2016r (PDF, 2,29 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 r.

 • Zarządzenie 16 2016r (PDF, 1,41 MB)

  w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Nowinka za 2015 r.

 • Zarządzenie 17 2016r (PDF, 204,14 KB)

  w sprawie zatwierdzenia rocznych – za 2015 rok sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Nowinka jest organizatorem

 • Zarządzenie 18 2016r (PDF, 1,85 MB)

  w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwienia i rozstrzygania spraw, określenia listy rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny oraz rejestrów stosowanych w Urzędzie Gminy Nowinka.

 • Zarządzenie 19 2016r (PDF, 279,32 KB)

  w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2016 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy, w zamian za odpracowanie w dniu 14 maja 2016 r. (sobota); ustalenia dnia 27 maja 2016 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za odpracowanie w dniu 18.06.2016 r. (sobota)

 • Zarządzenie 20 2016r (PDF, 258,95 KB)

  w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 21 2016r (PDF, 210,99 KB)

  W sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego

 • Zarządzenie 22 2016r (PDF, 176,16 KB)

  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Zarządzenie 23 2016r (PDF, 392,6 KB)

  w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2016 roku

 • Zarządzenie 24 2016r (PDF, 4,66 MB)

  w sprawie przedłużenia sprawozdania finansowego Gminy Nowinka za 2015 rok

 • Zarządzenie 25 2016r (PDF, 2,4 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok

 • Zarządzenie 26 2016r (PDF, 160,33 KB)

  w sprawie powołania komisji socjalnej

 • Zarządzenie 27 2016r (PDF, 193,78 KB)

  W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowince

 • Zarządzenie 28 2016r. (PDF, 1,96 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok

 • Zarządzenie 29 2016r (PDF, 239,85 KB)

  w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej w gminie Nowinka

 • Zarządzenie 30 2016r (PDF, 193,41 KB)

  w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawionych gruntów rolnych będących własnością Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 31 2016r (PDF, 498,87 KB)

  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości Bryzgiel i Monkinie

 • Zarządzenie 32 2016r. (PDF, 229,91 KB)

  – w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2014 z dnia 30 września 2014 r. zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenie 33 2016r (PDF, 555,42 KB)

  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 34 2016r. (PDF, 164,32 KB)

  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 35 2016r. (PDF, 2,91 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok

 • Zarządzenie 36 2016r. (PDF, 204,38 KB)

  w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

 • Zarządzenie 37 2016r (PDF, 392,07 KB)

  w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2016 roku

 • Zarządzenie 38 2016r (PDF, 2,41 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok

 • Zarządzenie 39 2016r (PDF, 232,24 KB)

  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"

 • Zarządzenie 40 2016r część 1 (PDF, 1,38 MB)

  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 1 półrocze 2016 roku

 • Zarządzenie 40 2016r część 2 (PDF, 1,24 MB)

  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 1 półrocze 2016 roku

 • Zarządzenie 41 2016r (PDF, 1,86 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok

 • Zarządzenie 42 2016r (PDF, 244,64 KB)

  w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia sprzętu obrony cywilnej będącego w użyczeniu znajdującego się w magazynie OC Urzędu Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 43 2016r (PDF, 877,14 KB)

  w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Nowinka z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

 • Zarządzenie 44 2016r (PDF, 309,3 KB)

  w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 • Zarządzenie 45 2016r (PDF, 333,12 KB)

  w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w gminie Nowinka

 • Zarządzenie 46 2016r (PDF, 279,86 KB)

  w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna

 • Zarządzenie 47 2016r. (PDF, 257,51 KB)

  w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj. Referat Prawno Administracyjny i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór oraz zasady jej działania

 • Zarządzenie 48 2016r. (PDF, 318,99 KB)

  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 49 2016r (PDF, 354,58 KB)

  w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowinka, położonej w miejscowości Walne

 • Zarządzenie 50 2016r (PDF, 217,24 KB)

  w sprawie profilaktycznych szczepień przeciw grypie

 • Zarządzenie 51 2016r (PDF, 287,9 KB)

  w sprawie ustalenia Regulaminy wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 52 2016r (PDF, 324,57 KB)

  w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Nowinka z 30 października 2013 r. nr 63/13 w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa Urzędu Gminy Nowinka i zatwierdzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 53 2016r (PDF, 218,5 KB)

  w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie gospodarowaniem majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Nowince”

 • Zarządzenie 54 2016r (PDF, 37,6 KB)

  w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj. Referat Prawno- Administracyjny i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór oraz zasady jej działania

 • Zarządzenie 55 2016r (PDF, 330,91 KB)

  zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowinka, położonej w miejscowości Walne

 • Zarządzenie 56 2016r (PDF, 261,52 KB)

  w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego

 • Zarządzenie 57 2016r (PDF, 3,53 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok

 • Zarządzenie 58 2016r (PDF, 166,94 KB)

  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 59 2016r (PDF, 906,43 KB)

  w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 60 2016r (PDF, 31,84 KB)

  w sprawie ustalenia dnia 31 października 2016 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy

 • Zarządzenie 61 2016r (PDF, 409,31 KB)

  w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2016 roku

 • Zarządzenie 62 2016r (PDF, 816,03 KB)

  w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Nowinka

 • Zarządzenie 63 2016r (PDF, 7,53 MB)

  w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033

 • Zarządzenie 64 2016r część 1 (PDF, 1,43 MB)

  w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok

 • Zarządzenie 64 2016r część 2 (PDF, 530,5 KB)

  w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 rok

 • Zarządzenie 65 2016r (PDF, 36,63 KB)

  w sprawie: Ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 66 2016.pdf (PDF, 3,33 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 r.

 • Zarządzenie 67 2016r.pdf (PDF, 622,04 KB)

  w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Nowinka

 • Zarządzenie 68 2016r.pdf (PDF, 497,51 KB)

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 • Zarządzenie 69 2016r.pdf (PDF, 338,31 KB)

  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 70 2016r.pdf (PDF, 1,88 MB)

  w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nowinka i jej jednostkach budżetowych

 • Zarządzenie 71 2016r.pdf (PDF, 359,62 KB)

  w sprawie pobierania opłat za ksero i fax

 • Zarządzenie 72 2016r.pdf (PDF, 3,96 MB)

  w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 73 2016r.pdf (PDF, 158,71 KB)

  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 74 2016r.pdf (PDF, 349,54 KB)

  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 75 2016.pdf (PDF, 280,04 KB)

  w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 76 2016r (PDF, 186,94 KB)

  w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 9/2014 Wójta Gminy Nowinka z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z sali gimnastycznej, sali komputerowej oraz sklepiku szkolnego przy Zespole Szkół w Nowince

 • Zarządzenie 77 2016r.pdf (PDF, 1,7 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2016 rok

 • Zarządzenie 78 2016r.pdf (PDF, 10,46 MB)

  w sprawie podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Wprowadzający: Paulina Kosiorek

Data wprowadzenia: 2016-01-12

Modyfikujący: Paulina Kosiorek

Data modyfikacji: 2017-02-03

Opublikował: Paulina Kosiorek

Data publikacji: 2016-01-12