ZARZĄDZENIE NR 5/08
WÓJTA GMINY NOWINKA
Z dnia 31 stycznia 2008 roku

 

W sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2007 roku.


Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm. ) oraz zarządzenia Nr 14/06 Wójta Gminy Nowinka z dnia 18 kwietnia w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za IV kwartały 2007 roku;
1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7 519 386 zł wykonano
7 146 293,79 zł , co stanowi 95%, w tym:
- Dochody bieżące - plan – 6 299 274 zł , wykonano 6 049 786,31 zł co stanowi 96 %
- Dochody majątkowe –plan – 1 220 112 zł, wykonano 1 096 507,48 zł co stanowi 90 %

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 6 324 971 zł wykonano
5 915 072,36 zł , co stanowi 93% , w tym ogółem:
- wydatki bieżące plan w wysokości 5 819 056 wykonano 5 414 368,36 co stanowi 93%
- wydatki inwestycyjne plan w wysokości 505 915,00 zł , wykonanie
500 703,74 zł , co stanowi 98%;
- wydatki jednostki Urzędu Gminy plan wynosi 2 612 410 zł , wykonano
2 529 309,17 zł co stanowi 98 % w tym wydatki inwestycyjne:
- plan wydatków jednostki Urzędu Gminy wynosił 494 915,00 zł wykonano 489 723,74 zł co stanowi 98%,
- wydatki jednostki budżetowej GOPS – plan wynosi 1 381 965 zł , wykonano 1 198 592,94 zł co stanowi 86%;
- wydatki jednostek oświatowych ogółem – plan wynosi 2 330 596 zł, wykonano 2 187 180,25 zł , co stanowi 94 % w tym wydatki inwestycyjne plan wynosi 11 000 zł wykonano 10 980,00 zł co stanowi 100%
3. kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2007 r – nie wystąpiła
4. kwota dotacji:
- otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego – nie wystąpiła
- udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 3 380,05 zł w tym:
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w wysokości
1 380,05 zł
- dotacja dla Urzędu Miasta w Augustowie w wysokości 2 000,00 zł
5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:
- W I roku 2007 roku była udzielona gwarancja bankowa w PKO Bank Polski S.A. w Suwałkach w celu zabezpieczenia projektu Akademia Jutra na kwotę 224 000 zł realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa .
6. Dług publiczny:
Na dzień 31.12.2007 rok dług publiczny wyniósł 951 151 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych.
7. Pomoc publiczna :
- Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
8. Ciężar publiczny:
Za IV kwartały wpłaty za dowody osobiste wpłynęła kwota 31 955,00 zł . Przekazano za dowody osobiste do Urzędu Podlaskiego – 30 357,25 zł. Przekazano dochody własne na konto Urzędu Gminy – 1 597,75 zł
Z tytułu zaliczek alimentacyjnych należność wynosi 60 738,64 zł w tym dochody Budżetu Państwa 30 369,32 zł. W roku 2007 wpłynęły środki finansowe od dłużników w wysokości 854,36 zł z czego dla Urzędu Podlaskiego przekazano 427,18 zł i na konto Urzędu Gminy kwotę 427,18 zł.
9. Nadwyżka dochodów wykonanych a wydatkami wykonanymi w wysokości
1 231 221,43 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wydatki inwestycyjne ujęte w planie finansowym oraz wydatki bieżące,
10. Zadłużenie gminy na 31.12.2007 rok wynosi 951 151 zł w tym: z tytułu zaciągniętej pożyczki 64 924 zł , z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych 886 227 zł

§2.

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 5/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 31 stycznia 2008 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnych, którym w zakresie podatków i
opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty
za IV kwartały 2007 roku powyżej 500 zł

Lp Nazwisko i imię Rodzaj ulgi Kwota ulgi przyczyna
1. Zieliński Waldemar Inwestycyjna 1 522,89 Ulga ustawowa
2. Kłoczko Jerzy Inwestycyjna 782,89 Ulga ustawowa
3. Wykowski Leszek Inwestycyjna 1 331,85 Ulga ustawowa
4. Szypulewski Piotr Inwestycyjna 726,61 Ulga ustawowa
5. Pomian Jarosław Inwestycyjna 981,95 Ulga ustawowa
6. Wyszko Tadeusz Inwestycyjna 1 000,02 Ulga ustawowa
7. Kuleszewicz Stanisław Inwestycyjna 670,43 Ulga ustawowa
8. Antonowicz Piotr Umorzenie 1 618,00 Ważny interes podatnika
9. Ślużyński Szymon Inwestycyjna 758,75 Ulga ustawowa
10. Suchocki Piotr Inwestycyjna 592,57 Ulga ustawowa
11. Mancewicz marek Inwestycyjna 516,23 Ulga ustawowa
12. Więcko Henryk Inwestycyjna 582,37 Ulga ustawowa
13. Giczewski Zenon Inwestycyjna 745,15 Ulga ustawowa
14. Wojciechowski Jarosław Inwestycyjna 559,54 Ulga ustawowa
15. Wykowski Leszek Z tytułu kupna 1 108,94 Ulga ustawowa
16. Trocki Cezary Umorzenie 511,00 Ważny interes podatnika

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 5/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 31 stycznia 2008 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej
w 2007 roku

Lp Nazwisko i imię Rodzaj ulgi Kwota ulgi przyczyna
1. Krysiuk Stanisław Umorzenie 1 587,00 Ważny interes podatnika

Na podstawie art., pkt 2 lit. „f” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z póżn. zm.)

Wójt

Marek Motybel

Metryka strony

Udostępniający: urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2008-07-11

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2008-07-11

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2008-07-11