ZARZĄDZENIE NR 12/07

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 

 

Na podstawie art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz § 13 Uchwały Nr XXVIII/160/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 20 marca 2006 roku – Wójt Gminy uchwala co następuje:

 

 

§.1.1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 60.419 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 68.418 zł; zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7.186.723 zł. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 5.992.308 zł.

 

 

§.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

 

Wójt

 

/-/ Marek Motybel

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 12/07

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 12 kwietnia 2007 roku.

 

 

W sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów

w złotych

 

 

Dz.

 

Rozdz.

 

§

Zwiększenie dochodów

Aktualne kwoty dochodów po zmianach

Dział

Rozdz.

§

754

75412

2030

5.454

5.454

5.454

5.454

854

85415

2030

38.579

38.579

38.579

38.579

801

80101

2030

9.030

232.950

12.430

9.030

751

75109

2010

5.767

6.215

5.767

5.767

852

85219

2030

1.589

1.230.589

55.589

55.589

60.419

 

 

 

Objaśnienie:

 

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na :

 •  

 • 5.454 zł - jest to dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach KSRG na 2007r.
 •  

 • 38.579 zł – jest to dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 •  

 • 9.030 zł – jest to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych.
 •  

 • 5.767 zł – jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 •  

 • 1.589 zł – jest to dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 roku.

 

 

 

Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 7.186.723 zł.

 

 

Wójt

 

/-/ Marek Motybel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 12/07

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

W sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków.

 

W złotych

Dział

Rozdz.

§

Zwiększenie wydatków

Aktualne kwoty wydatków po zmianach

Zmniejszenie wydatków

Aktualne kwoty wydatków po zmianach

Dział

Rozdz.

§

Dział

Rozdz.

§

754

75412

4210

5.454

31.526

30.026

10.454

854

85415

3240

38.579

38.579

38.579

38.579

851

85154

3030

       

8.000

67.038

66.938

-

4170

8.000

75.038

74.938

8.000

801

80101

4010

7.000

2.560.334

1.243.150

757.100

4110

1.600

2.561.934

1.244.750

154.100

4120

430

2.562.364

1.245.180

21.530

751

75109

3030

2.970

3.418

2.970

2.970

4170

527

3.945

3.497

527

4110

91

4.036

3.588

91

4120

13

4.049

3.601

13

4210

984

5.033

4.585

984

4300

882

5.915

5.467

882

4410

300

6.215

5.767

300

852

85219

4010

1.589

1.373.757

119.865

82.551

68.419

8.000

Objaśnienie;

 •  

 • w dziale Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zostaje zwiększony paragraf dotyczący zakupów materiałów i wyposażenia w związku z otrzymaną dotacją.
 •  

 • w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów w związku z otrzymana dotacją zostaje wprowadzony paragraf dotyczący stypendia dla uczniów.
 •  

 • w dziale Ochrona Zdrowia zostało zastosowane przesunięcie z paragrafu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na paragraf dotyczący Wynagrodzenia osobowego w związku z wypłatą wynagrodzenia dla osób biorących udział w pracach w komisjach.
 •  

 • w dziale Oświata i wychowanie zostaje wprowadzona dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych.
 •  

 • w dziale naczelnych organów władzy państwowej zostaje wprowadzona dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 •  

 • W dziale Pomoc Społeczna została wprowadzona dotacja na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 5.992.308 zł.

 

 

 

Wójt

/-/ Marek Moybel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2007-04-25

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2007-04-25

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2007-04-25