ZARZĄDZENIE NR 22/07
WÓJTA GMINY NOWINKA
Z dnia 17 lipca 2007 roku

 

W sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2007 roku.


Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm. ) oraz zarządzenia Nr 14/06 Wójta Gminy Nowinka z dnia 18 kwietnia w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za II kwartał 2007 roku;

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7.264.039 zł wykonano 4.299.661,36 zł , co stanowi 59,19 %,

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 6.069.624 zł wykonano 3.119.466,97 zł , co stanowi 51,39% ,
- w tym wydatki inwestycyjne plan w wysokości 419.992 zł , wykonanie 248.594,37 zł , co stanowi 59,19%
3. kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2007 r – nie wystąpiła
4. kwota dotacji:
- otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego – nie wystąpiła
- udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 1.152,35 zł jest to dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku,
5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:
- W I półroczu 2007 roku była udzielona gwarancja bankowa w PKO Bank Polski S.A. w Suwałkach w celu zabezpieczenia projektu Akademia Jutra na kwotę 224.000 zł realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa .
6. Dług publiczny:
Na dzień 30.06.2006 rok dług publiczny wyniósł 1.172.261 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych.
7. Pomoc publiczna :
- Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
8. Ciężar publiczny:
W I półroczu wpłaty za dowody osobiste wpłynęła kwota 8.315 zł . Przekazano za dowody osobiste do Urzędu Podlaskiego – 7.614,25 zł. Przekazano dochody własne na konto Urzędu Gminy – 445,75 zł
Z tytułu zaliczek alimentacyjnych należność wynosi 50.484 zł w tym dochody Budżetu Państwa 25.242 zł. W I półroczu komornik nie przekazał środków finansowych.


9. Nadwyżka dochodów wykonanych a wydatkami wykonanymi w wysokości 1.180.194,39 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wydatki inwestycyjne ujęte w planie finansowym oraz wydatki bieżące,

10. Zadłużenie gminy za II kwartały wynosi 1.172.261 zł w tym: z tytułu zaciągniętej pożyczki 97.386 zł , z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych 1.074.875 zł

§2.

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 22/07
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 17 lipca 2007 rokuWykaz osób prawnych i fizycznych
którym udzielono pomocy publicznej w I półroczu 2007 roku:


Lp

Nazwisko i imię

Adres
Rolny
Nieruchomość
Leśny
Razem
1.
Zyskowski Jarosław
Nowinka
72,00
10,00
0
82,00
 


Wójt

Marek Motybel


Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 22/07
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 17 lipca 2007 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnych, którym w zakresie podatków i
opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty
w I półroczu 2007 roku powyżej 500 zł

 
Lp

Nazwisko i imię

Rodzaj ulgi
Kwota ulgi
przyczyna
1.
Zieliński Waldemar
Inwestycyjna
664,00
Ulga ustawowa

 


Wójt

Marek Motybel

Metryka strony

Udostępniający: Urzad Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2008-10-30

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2008-10-30

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2008-10-30