Z ARZĄDZENIE NR 33/07
 

WÓJTA GMINY NOWINKA

 

                                                                                        Z dnia 10 października 2007 roku

 
 

W sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartały 2007 roku.

 

       Na podstawie art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm. ) oraz zarządzenia Nr 14/06 Wójta Gminy Nowinka z dnia 18 kwietnia w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zarządzam co następuje:

 
 

§ 1.

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za III kwartały 2007 roku;

 

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7 441 827 zł wykonano

     5 687 426,91 zł , co stanowi 76 %, w tym:

-         Dochody bieżące       -   plan – 6 108 951 zł , wykonano 4 588 744,43 zł co stanowi 75 %

-         Dochody majątkowe –plan – 1 332 876 zł, wykonano 1 098 682,48 zł co stanowi 82%

 

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 6 247 412 zł wykonano

     4 315 281,10 zł , co stanowi 69% , w tym:

-         wydatki inwestycyjne plan w wysokości 469 665,00 zł , wykonanie

     362 052,52 zł , co stanowi 77%;

-         wydatki jednostki budżetowej GOPS – plan wynosi 1 379 432 zł , wykonano 879 813,44 zł co stanowi 64%;

-         wydatki jednostek oświatowych ogółem – plan wynosi 2 329 252 zł, wykonano 1 630 086,04 zł , co stanowi 70 %

kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 30.09.2007 r – nie wystąpiła

kwota dotacji:

-         otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego – nie wystąpiła

-         udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 3 152,35 zł w tym:

-         dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w wysokości

     1 152,35 zł

       - dotacja dla Urzędu Miasta w Augustowie w wysokości 2 000,00 zł

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

-         W I półroczu 2007 roku była udzielona gwarancja bankowa w PKO Bank Polski S.A. w Suwałkach w celu zabezpieczenia projektu Akademia Jutra na kwotę 224 000 zł realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa .

Dług publiczny:

Na dzień 30.09.2007 rok dług publiczny wyniósł 1 037 145 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych.

Pomoc publiczna :

-         Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Ciężar publiczny:

Za III kwartały wpłaty za dowody osobiste wpłynęła kwota 18 425 zł . Przekazano za dowody osobiste do Urzędu Podlaskiego – 17 503,75 zł. Przekazano dochody własne na konto Urzędu Gminy – 921,25 zł

Z tytułu zaliczek alimentacyjnych należność wynosi 56 103,64 zł w tym dochody Budżetu Państwa 28 051,82 zł. Za III kwartały wpłynęły środki finansowe od dłużników w wysokości 312,86 zł z czego dla Urzędu Podlaskiego przekazano 156,43 zł i na konto Urzędu Gminy kwotę 156,43 zł.

Nadwyżka dochodów wykonanych a wydatkami wykonanymi w wysokości

1 372 145,81 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz       wydatki inwestycyjne ujęte w planie finansowym oraz wydatki bieżące,

Zadłużenie gminy za III kwartały wynosi 1 037 145 zł w tym: z tytułu zaciągniętej pożyczki 64 924 zł , z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych 972 221 zł

§2.

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
 

                                                                                       Wójt

 

 

 

                                                                             Marek Motybel

 
 
 
 
Załącznik Nr 1
 

                                                                                                                                                                                                       Do Zarządzenia Nr 33/07

 

                                                  Wójta Gminy Nowinka

 

                                           z dnia 10 października 2007 roku

 

 

 
 
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnych, którym w zakresie podatków i

opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty

 za III kwartały 2007 roku powyżej 500 zł
 
 
 
 
Lp

Nazwisko i imię

Rodzaj ulgi
Kwota ulgi
przyczyna
1.
Zieliński Waldemar
Inwestycyjna
1.142,16
Ulga ustawowa
2.
Kłoczko Jerzy
Inwestycyjna
587,17
Ulga ustawowa
3.
Wykowski Leszek
Inwestycyjna
998,88
Ulga ustawowa
4.
Szypulewski Piotr
Inwestycyjna
544,96
Ulga ustawowa
5.
Pomian Jarosław
Inwestycyjna
654,63
Ulga ustawowa
6.
Wyszko Tadeusz
Inwestycyjna
666,68
Ulga ustawowa
7.
Kuleszewicz Stanisław
Inwestycyjna
502,82
Ulga ustawowa
8.
Antonowicz Piotr
Inwestycyjna
804,00
Ważny interes podatnika
9.
Ślużyński Szymon
Inwestycyjna
569,06
Ulga ustawowa
 
 
 
 
 
 
 

Wójt

 

 

 

Marek Motybel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2008-10-30

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2008-10-30

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2008-10-30