Zarządzenie Nr 4/08
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 2 stycznia 2008 r.
W sprawie określenia zasad zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy NowinkaNa podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz.973) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok dokonuje się na pisemny wniosek pracownika zatrudnionego na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 należy dołączyć dokument stwierdzający pełny koszt wykonania okularów(faktura vat).

§ 2.

Zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok dokonuje się w wysokości wynikającej z faktycznie poniesionych kosztów, nie wyższej jednak niż 300 zł.

§ 3.

Zwrotu kosztów, o których mowa w § 2 dokonuje się nie częściej niż co 3 lata.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu sprawy higieny i bezpieczeństwa pracy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt

Marek Motybel

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-02-13

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2009-02-13

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-02-13