ZARZĄDZENIE Nr 7/08
Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 11 luty 2008 r.

 
W sprawie :podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2008 rok
 

       Na podstawie art.186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm. oraz Uchwały Nr X/66/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok, Wójt Gminy Nowinka - zarządza się co następuje:

 
 § 1.

Ustala się plan wydatków budżetowych dla jednostek w kwocie 9168 620 zł w tym:

-         Wydatki bieżące w kwocie        5 610 158 zł;

-         Wydatki majątkowe w kwocie 3 558 462 zł

oraz plan dochodów w kwocie 6 789 293 zł w tym:

-         Dochody bieżące w kwocie 6 025 293 zł;

-         Dochody majątkowe w kwocie 764 000 zł.

 
§ 2.

Ustala się plan dochodów i wydatków na poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie
Dochody
Wydatki

GOPS w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 1

- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużników

1 124 000
3 000
1 260 878
x

Urząd Gminy Nowinka – zgodnie z załącznikiem Nr 2

3 848 630
5 666 392
* Subwencja oświatowa
1 795 563
2 241 350

-          Szkoła podstawowa w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 3

-          Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-          Pozostała działalność

-          Oddziały przedszkolne

X
529 800
3 400
13 664
47 300
Razem
 
594 164

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zgodnie z załącznikiem Nr 4

X
100 510

-          Szkoła podstawowa w Monkiniach – zgodnie z załącznikiem Nr 5

-          Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-          Pozostała działalność

-          Oddziały przedszkolne

2 100
525 900
3 250
4 500
31 000
Razem
 
564 650
-          Szkoła podstawowa w Olszance – zgodnie z załącznikiem nr 6

-          Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-          Pozostała działalność

-          Oddziały przedszkolne

X
248 600
1 560
6 402
42 000
Razem
 
298 562
-          Gimnazjum w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 7

-          Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-          Pozostała działalność

16 000
669 700
4 140
9 624
Razem
 
683 464
- Plan finansowy dotyczący Izb Rolniczych – zgodnie z załącznikiem Nr 8
X
3 400
- Plan finansowy zadaż zleconych – zgodnie z załacznikiem Nr 9
1 164 000
1 318 840
- Plan Finansowy zadań zleconych – Krajowe Biuro Wyborcze
548
548
- Plan finansowy GKRPA
56 000
56 383
 
 
 

 

 
§ 3.

Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w Nowince w podziale na:

dotacja dla GOK w wysokości 105 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 12

dotacja dla biblioteki w wysokości – 87.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13

 

 

 
§ 4.

Plan poszczególnych jednostek należy dostosować do uchwały budżetowej na 2008 rok

 

 
§ 5.

W przypadku potrzeby dokonania zmian w zaplanowanych wydatkach Kierownik jednostki winien na 15 dni przed upływem kwartału powiadomić Wójta Gminy w celu podjęcia uchwały zmniejszającej lub zwiększającej plan finansowy.

 
§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się kierownikom jednostek.

 
§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 
§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

 

                                                                                                          Wójt

 

 

 

                                                                                                   Marek Motybel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-02-13

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2009-02-13

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-02-13