ZARZĄDZENIE NR 12/08
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 14 maja 2008 rokuw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. Z 2006 r Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381,Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 11 Uchwały Nr X/66/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 5 lutego 2008 roku – Wójt Gminy uchwala co następuje:

§.1.

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 50 895 zł; –zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§.2.

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 70 079 zł; zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 19 184 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7 113 702 zł. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 9 493 029 zł.

§.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wójt

Marek Motybel


Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 12/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 14 maja 2008 roku

W sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków.

W złotych
Dział Rozdz. § Zwiększenie wydatków Aktualne kwoty wydatków po zmianach Zmniejszenie wydatków Aktualne kwoty wydatków po zmianach
Dział Rozdz. § Dział Rozdz. §
010 01095 4110 33 3 433 33 33
010 01095 4120 6 3 439 39 6
010 01095 4170 237 3 676 276 237
010 01095 4430 13 778 17 454 14 054 13 778
600 60016 6050 7 704 1 017 704 212 704 151 284
600 60016 6050 7 704 1 010 000 205 000 143 580
750 75023 4410 303 1 238 775 1 088 966 19 697
750 75023 4420 303 1 239 078 1 089 269 303
754 75412 4210 4 801 28 101 26 701 10 773
801 80101 4010 14 500 2 725 069 1 410 612 920 812
801 80101 4110 4 600 2 729 669 1 415 212 165 000
801 80101 4120 640 2 730 309 1 415 852 23 240
852 85202 4300 5000 1 288 781 30 000 30 000
852 85212 4010 4 300 1 293 081 924 300 19 200
852 85212 4110 276 1 293 357 924 576 3 076
852 85212 4120 100 1 293 457 924 676 500
852 85212 4210 1 000 1 292 457 923 676 300
852 85212 4300 1 620 1 290 837 922 056 1 380
852 85212 4350 500 1 290 337 921 556 -
852 85212 4370 680 1 289 657 920 876 -
852 85212 4700 500 1 289 157 920 376 -
852 85212 4740 276 1 288 881 920 100 224
852 85212 4750 100 1 288 781 920 000 400
852 85219 4040 1 1 288 782 128 338 6 457
852 85219 4210 1 1 288 781 128 337 1 088
852 85219 4410 480 1 288 301 127 857 4 520
852 85219 4740 500 1 287 801 127 357 500
852 85219 4750 520 1 287 281 126 837 480
852 85295 3110 18 800 1 306 081 40 800 40 800
70 079 19 184

Objaśnienie;


Plan wydatków został zwiększony zgodnie z otrzymanymi dotacjami w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej opisanej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
Ponadto zostały zastosowane przesunięcia w ramach działy i tak:
• W rozdziale Urzędy gmin zostało zastosowane przesunięcie z paragrafu podróże służbowe krajowe na podróże służbowe zagraniczne na kwotę 303 zł;
• W dziale Transport i Łączność w rozdziale grogi publiczne gminne zostało zastosowane przesunięcie w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zostaje zmniejszone zadanie pn. położenie dywaniku asfaltowego na zadanie zakup kostki brukowej na kwotę 7 704 zł;
• W rozdziale 85212 zostaje zastosowane przesunięcie w ramach rozdziału gdzie zostają zmniejszone paragrafy dotyczące wydatków rzeczowych a zwiększone paragrafy dotyczące wynagrodzenia i pochodnych na kwotę 4 676 zł
• W rozdziale 85219 i 85202 zostają zmniejszone paragrafy wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia społeczno użytecznych na kwotę
6 500 zł;
• W rozdziale 85295 plan został zwiększony o kwot 12 300 zł o otrzymaną dotację i o przesunięte środki na kwotę 6 500 zł.


Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 9 493 029 zł.

Wójt

Marek Motybel


Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 12/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 14 maja 2008 roku

W sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów.

W złotych
Dział Rozdz. § Zwiększenie dochodów Aktualne kwoty wydatków po zmianach
Dział Rozdz. §
010 01095 2010 14 054 14 054 14 054 14 054
754 75412 2030 4 801 4 801 4 801 4 801
801 80101 2030 19 740 77 770 21 840 19 740
852 85295 2030 12 300 1 173 800 24 300 24 300
50 895


Objaśnienie:

Są to otrzymane dotacje na realizację zadań własnych i zleconych z przeznaczeniem na:
• Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
• Na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP w Nowince;
• Nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej;
• Dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7 113 702 zł

Wójt

Marek Motybel

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2008-07-31

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2008-07-31

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2008-07-31