ZARZĄDZENIE Nr 17/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 14 lipca 2008 r.W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 rokuNa podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 14/06 Wójta gminy Nowinka z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu o wykonaniu budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego - zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za I półrocze 2008 roku;

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7 331 630 zł wykonano 3 656 160,17 zł, co stanowi 49,86% w tym:
• Dochody bieżące – plan wynosi 6 520 168 zł, wykonano 3 401 474,75.zł, co stanowi 52,16%
• Dochody majątkowe – plan wynosi 811 462 zł, wykonano 254 685,42zł. co stanowi 31,38%
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 9 710 957 zł wykonano 3 146 319,35
zł, co stanowi 32,39 %, w tym:
• Wydatki bieżące plan w wysokości 6 115 453 zł, wykonano 3 012 226,95zł, co stanowi 49,25%;
• Wydatki inwestycyjne plan wynosi w wysokości 3 595 504 zł, wykonanie wyniosło
134 092,40 zł, co stanowi 3,72%;
• Wydatki jednostki Urzędu Gminy plan wynosi 5 957 674 zł, wykonano 1 323 605,28 zł, co stanowi 22,21% , w tym wydatki inwestycyjne:
- plan wydatków inwestycyjnych jednostki Urzędu Gminy wynosi 3 595 504 zł, wykonano 134 092,40 zł, co stanowi 3,72%, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
• Wydatki jednostki budżetowej GOPS – plan wynosi 1 309 581zł, wykonano
618 691,86zł, co stanowi 47,24%, zgodnie z załącznikiem nr 3;
• Wydatki jednostek oświatowych ogółem plan wynosi 2 443 702,00 zł, wykonano
1 204 022,21zł, co stanowi 49,27 %- zgodnie z załącznikiem Nr 4.


2. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2008 roku nie wystąpiła.
3. Kwota zobowiązań spornych niewymagalnych na dzień 30.06.08r. wynosi 9 461,10 zł.
4. Kwota dotacji:
• Otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;
• Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;
5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:
- w pierwszym półroczu 2008 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje bankowe.
6. Dług publiczny:
- na dzień 30.06.2008 roku dług publiczny wyniósł 763 379 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych.
7. Pomoc publiczna:
- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;
8. ciężar publiczny:
- za I półrocze 2008 roku wpłaty za dowody osobiste wpłynęła kwota 5 340 zł. Przekazano za dowody osobiste do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 5 073 zł. Na konto Urzędu Gminy jako dochody własne kwotę 267 zł.
- Z tytułu zaliczki alimentacyjnej należność na dzień 30.06 2008 roku wyniosła
71 574,64 zł w tym: dochody Budżetu Państwa 35 787,32 z. W I półroczu 2008 roku wpłynęły środki finansowe od dłużników w wysokości 2 825,50 zł , z czego dla Urzędu Podlaskiego przekazano 1 412,75 zł i na konto Urzędu Gminy kwotę
1 412,75 zł.
9. Nadwyżka dochodów wykonanych a wydatkami wykonanymi w wysokości 509 840,82 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz na wydatki inwestycyjne ujęte w planie finansowym oraz wydatki bieżące.
10. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2008 rok wynosi 763 379 z w tym: z tytułu zaciągniętej pożyczki 32 462 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych 730 917 zł.

§ 2.

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Motybel
Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 17/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 14 lipca 2008 r.


Sprawozdanie z działalności finansowej za I półrocze 2008 r.
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince na 2008 rok wg stanu na 30.06.2008 rok wynosi:
1. Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 1 173 800,00 zł
- Wykonanie planu dochodów na 30.06.2008 rok wyniosło 563 225,75 zł,
- % wykonania planu dochodów za I półrocze 2008 roku wyniosło 47,98%
2. Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 1 309 581,00 zł
- wykonanie planu wydatków na 30.06.2008 wyniosło 618 691,86 zł
- % wykonania planu wydatków za I półrocze 2008 roku wyniosło 47,24 %
- w tym : środki własne budżetowe po stronie wydatków zaplanowane do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 135 781 zł, na dzień 30.06 2008 zostało wykonano ze środków własnych 42 274,79 zł tj. 31,13 %.

Na dzień 30.06.2008 r zobowiązania wymagalne nie wystąpiły .

W I półroczu 2008 wpłynął zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników na kwotę
2 825,50 zł z czego 1 412,75 zł zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i 1 412,75 zł na konto Urzędu Gminy.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i była ukierunkowana do najpilniejszych potrzeb w celu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt dwóch osób w DPS Kalina w Suwałkach plan wynosi 30 000 zł zostało wydatkowane 15 217,89 zł tj. 50,72 %.
- W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 920 000 zł wydatkowano w I półroczu 2008 roku 443 422,08 zł tj. 48,19% w tym na:
• wypłata świadczeń rodzinnych za I półrocze wyniosła 427 580,10 zł , zostały wypłacone dla 286 rodzin w ilości 5 117 zasiłków.
W tym wypłata zaliczek alimentacyjnych w I półroczu roku 2008 wyniosła
10 320,00 zł , zostały wypłacone 42 zaliczek alimentacyjnych dla 6 rodzin ,
• Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 12 827,52 zł,
• Wydatki rzeczowe wyniosły 3 014,46 zł ,
- W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej plan wynosi 3 000 zł zostało opłaconych składek na kwotę 854,28 zł tj. 28,47%. Zostały opłacone składki za 4 osób pobierających zasiłek z pomocy społecznej,
- W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 177 000 zł , otrzymaliśmy dotacji
66 900,00 zł, zostało wydatkowane 68 442,95 zł w tym z dotacji z paragrafu 2010 kwotę
18 342,40 zł, z paragrafu 2030 kwotę 45 150,55 zł oraz z budżetu gminy jako środki własne kwotę 4 950,00 zł , ogółem zostało wykonane 38,65% wydatków do planu.
- W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 1 173,87 zł. do planu w wysokości 2 000 zł.
- W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 126 837 zł w tym dotacja w kwocie 56 500 zł i środki własne w kwocie 70 337 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 64 130,20 zł w tym z dotacji 33 013,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 31 117,20 zł . Plan wydatków za I półrocze 2008 został wykonany w 50,56 %.W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:
• na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 49 851,60 zł,
• pochodne od wynagrodzenia wyniosło 8 358,53 zł ,
• wydatki rzeczowe wyniosły 5 920,07 zł
- w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych za I półrocze zostało wydatkowane
2 089,08 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe 1 800,00 zł i pochodne od wynagrodzenia 289,08 zł. Zostało wykonane 32,41% planu wydatków.
- W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 44 300,00 zł zostało wydatkowane 23 361,51 zł na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:
• dożywianie dzieci w szkołach gdzie zostało wydatkowane 21 006,39 zł w tym z dotacji 14 300,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 4 027,79 zł,
• wynagrodzenie społeczno-użyteczne płacone ze środków własnych wyniosło 2 678,60 zł.
• Dla Banku Żywności została przekazana kwota 2 355,12 zł z tytułu podpisanej umowy na dostawę żywności jest to 2% od dostawy.

Wójt

Marek Motybel


Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 17/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 14 lipca 2008 r.


Sprawozdanie z działalności finansowej jednostki Urzędu Gminy
w Nowince za I półrocze 2008 r.


Budżet Gminy na 2008 rok został uchwalony w dniu 5 lutego 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr X/66/08 na kwotę:
1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 6 789 293 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 9 168 620 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 379 327 zł z przeznaczeniem na:
1. planowaną spłatę rat kredytów

W pierwszym półroczu 2008 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta
zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:
1. Uchwała Nr XI/72/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2008 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 246 714 zł.
2. Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy z dnia 15.04.08 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymaną dotację na kwotę 26 800 zł oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu i rozdziału.
3. Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Nowinka z dnia 14 maja 2008 roku. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 50 895 zł oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu i rozdziału.
4. Uchwała Nr XII/76/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 23.06.08 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 217 928 zł z tytułu dotacji i dochodów własnych oraz zostały zastosowane przesunięcia w ramach działów.
5. Uchwała Nr XIII/77?08 r. Rady Gminy Nowinka z dnia 26 czerwca 2008 roku zostały zastosowane zmiany po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1184B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i drogi powiatowej Nr 1146 B. Zmiany te opiewają na kwotę 823 664 zł.

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 7 331 630,00 zł
W tym: dochody bieżące w kwocie 6 520 168,00 zł
dochody majątkowe w kwocie 811 462,00 zł
Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 9 710 957,00 zł
W tym: wydatki bieżące w kwocie 6 115 453,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 3 595 504,00 złRealizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2008 r. jednostki Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

I. D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 7331 630,00 zł;
Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 3 656 160,17 zł
% wykonania dochodów za I półrocze 2008 r. wyniosło 49,86%.


Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp. Wyszczególnienie dochodów Plan po zmianach na 2008 rok Wykonanie
Na 30.06.2008 r. %
Wykonania
1. - dochody bieżące 2 250 981 1 098 853,37 48,81
2. - dochody majątkowe 811 462 254 685,42 31,38
3. W tym: dotacje otrzymane od innych j.s.t. 400 000 - -
4. -dotacje na zadania zlecone i własne 1 315 063 682 373,38 51,88
5. -Subwencje 2 954 124 1 620 248,00 54,84
Ogółem dochody 7 331 630 3 656 160,17 49,86

1. Dochody majątkowe są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne które to wynikają z paragrafów dochodowych.
W I półroczu dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 254 685,42 zł z tytułu sprzedaży, nie wpłynęła dotacja, dotacja ta będzie wykonana w IV kwartale 2008 r. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

2. Dochody bieżące są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy . Plan dochodów własnych wynosi 2 250 981 zł zostało wykonane 1 098 853,37 zł tj 48,81%.

3. Dochody majątkowe plan wynosi 811 462 zł , wykonano 254 685,42 zł tj. 31,38%

4. Dotacje na zadania zlecone i własne plan wynosi 1 315 063 zł wpłynęło dotacji na kwotę
682 373,38 zł tj. 51,88%,
5. Subwencje plan wynosi 2 954 124 zł wykonano 1 620 248,00 zł tj. 54,84%

Wykonanie dochodów własnych przebiega prawidłowo . W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu, które nie jest od nas zależne, w niektórych pozycjach odchylenie to będzie wyrównane w późniejszym okresie 2008 roku i tak:
Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały w działach:
- Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej – spowodowane jest ze zbyt niskim wydobyciem kruszywa na terenie gminy,
- Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym wpływy z opłaty targowej, która u nas nie występuje oraz z opłaty miejscowej , gdzie opłaty zaczną wpływać od miesiąca lipca.

Wszystkie dotacje i dochody bieżące wpływają systematycznie i nie ma odchyleń od planów.

Na koniec I półrocza wystąpiły należności wymagalne w wysokości 63 828,70 zł, w tym :
• z tytułu czynszów mieszkaniowych 12 393,53 zł,
• 17 060,60zł z tytułu dochodów podatkowych,
• oraz 34 374,57 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2008 roku wynoszą 1 371,46 zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 509 840,82 zł została przeznaczona na spłatę rat kredytów

II . W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych jednostki Urzędu Gminy po zmianach wynosi 5 957 674,00 zł;
Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło 1 323 605,28 zł;
% wykonania wydatków wyniosło 22,21%.

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp. Wyszczególnienie dochodów Plan po zmianach na 2008 rok Wykonanie
Na 30.06.2008 r. %
Wykonania
1. - wydatki bieżące 2 362 170 1 189 512,88 50,36
2. - wydatki majątkowe 3 595 504 134 092,40 3,72

Wydatki ogółem 5 957 674 1 323 605,28 22,21


W niektórych działach występuje odchylenie od planu gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania jednostki budżetowej Urzędu Gminy .

Na koniec I półrocza 2008 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne (roszczenia sporne) w wysokości 9 461,10 zł z tytułu budowy przepompowni we wsi Olszanka. Jest to zabezpieczenie z tytułu niedotrzymania terminu wg umowy. Zobowiązanie to będzie widniało do chwili wyjaśnienia sprawy.
Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2008 roku nie wystąpiły.

• Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2008 wynosi 3 595 504 zł , wykonanie wyniosło
134 092,40 zł tj. 3,72%. W I półroczu były realizowane zadania inwestycyjne:
1. Zostało wykonane zadanie na drogę rolniczą Nr 286, 294/1 i 295 we wsi Pijawne Ruskie na kwotę 13 580,00 zł tj. 2%. Zadanie to jest ukończone.
2. Plany zagospodarowania przestrzennego plan na 2008 rok wynosi 20.000 zł zostało wykonane 11 614,40 zł tj. 58%.
3. Została zakupiona kostka brukowa na parking we wsi Monkinie na kwotę 57 703,01 zł przy drodze gminnej, zadanie to zostało ukończone.
4. Został zakupiony sprzęt do świetlic terapeutycznych na kwotę 15 000 zł – plan został wykonany w 100%
5. Został zakupiony sprzęt stomatologiczny do ośrodka zdrowia na kwotę 19 555 zł , plan został wykonany w 100%.
6. Został wybudowany przystanek autobusowy we wsi Walne na kwotę 13 711,99 zł, plan został wykonany w 100%.
7. Zostało rozpoczęte zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1184B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146 B granica powiatu – Poddbówek do drogi powiatowej Nr 1184 B zostały poniesione wydatki w wysokości 2 928,00 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 2 362 170 zł zostało wykonane 1 189 512,88 zł tj.50,35%.Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:
• dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 17 454 zł , w I półroczu wydatki wyniosły
15 687,52 zł w dziale tym wykonanie przedstawia się następująco:
- w rozdziale dotyczącym składek na rzecz izb rolniczych plan wynosi 3 400 zł wykonano 1 870,80 zł tj. 55%;
- w rozdziale Pozostała działalność plan wynosi 14 054 zł zostało wykonane 14 053,72 zł jest to 100% planu.
• W dziale transport i łączność plan wynosi 1 847 084 zł zostało wykonane 133 715,66 zł tj. 7,23 % założonego planu ;
• W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan został założony w wysokości 10 000 zł w I półroczu wydatki nie wystąpiły;
• W dziale działalność usługowa plan wynosi 27 440 zł wykonanie za I półrocze wyniosło
16 447,40 zł w tj. 59,9%;
• W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 395 103 zł zostało wykonanych wydatków na kwotę 657 015,28 tj. 47,09%

• W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki nie wystąpiły;.
• W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostało wydatkowane
12 289,95zł, tj. 42,37%, są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince i Bryzglu, zakup paliwa dla posterunku Policji w Nowince oraz wydatki na obronę cywilną;
• W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostało wydatkowane 8 517,78, zł tj. 49,23%
• W dziale Obsługa długu publicznego w I półroczu zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 29 181,90 zł tj. 41,68%;
• W dziale różne rozliczenia jest zaplanowana rezerwa w wysokości 2000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która to w I półroczu nie była uruchomiana
• W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 317 607 zł wydatkowano 162 240,24 zł tj. 51,08%.
• W dziale Ochrona zdrowia plan został wykonany w wysokości 38 155,18 zł , do założonego na rok 2008 rok w wysokości 56 382 zł;
• W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 27 341 zł zostało wydatkowane 27 340,80 zł tj. 100%
• W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został założony w wysokości
1 937 512 zł, zostało wydatkowane w I półroczu 110 977,44 zł tj. 5,72%
• W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan został założony w wysokości 202 000 zł , zostało wykonane 111 220,93 zł tj. 55%. W dziale tym wydatki zostały zwiększone z tytułu adaptacji pomieszczenia komputerowego do programu „Wioska internetowa”
• W dziale kultura fizyczna i sport plan został wykonany w wysokości 578,20 zł do planu w wysokości 960 zł.

Biorąc pod uwagę założony plan to wykonanie wydatków ogółem wyniosło 22,21% jest to spowodowane brakiem wydatków inwestycyjnych. Wydatki bieżące zostały wykonane w 50% czyli realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Wójt

Marek Motybel


Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr17/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 14 lipca 2008 r.

Budżet szkół gminy Nowinka wg stanu na dzień 30.06.2008 roku wynosi 2 422 772 zł.
W I półroczu 2008 roku wydatkowano 1 183 091,55 zł; co stanowi 48,83% ogółu budżetu. Zobowiązania na dzień 30.06.2008 roku wyniosły 55 453,02 zł ( są to składki ZUS, NFZ, FP, podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc


1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan szkoły na 2008r. wynosi 582 152,00; w I półroczu 2008r. Wykorzystano 274 742,77zł. tj. 47,19% ogółu planu.
Wykorzystane środki przeznaczono na płace i pochodne od wynagrodzeń 241 239,54zł.; wydatki rzeczowe (zakup opału, energia elektryczna, usługi) - 16 703,23 zł; stypendia dla uczniów –
1 200,00 zł; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 600,00 zł. Zobowiązania na 30.06.2008 r – 13 463,46 zł.

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Budżet szkoły na 2008r. – 575 000,00 zł; wykorzystano do 30.06.2008r. 281 067,28 zł. tj. 48,88% ogółu budżetu.
Płace, pochodne od wynagrodzeń – 229 360,57 zł; stypendia dla uczniów –750,00; wydatki rzeczowe (zakup opału, energii elektrycznej, usługi) – 36 181,71zł.fundusz świadczeń socjalnych – 14 775,00 zł. Zobowiązania na koniec miesiąca czerwca 2008 roku wyniosły 12 171,83 zł.

3.Szkoła Podstawowa w Olszance
Plan na 2008r. wynosi 273 800,00zł. W I półroczu 2008r. wydatkowano 135 315,36zł. środków, co stanowi 49,42 % ogółu budżetu.
Płace i pochodne – 113 403,96 zł.; wydatki rzeczowe (opał, usługi) – 15 086,40zł; fundusz świadczeń socjalnych – 6 825,00 zł. Zobowiązania na 30.06.2008 roku wyniosły 6 459,30 zł.

4.Gimnazjum w Nowince
Plan na 2008r. –721 400,00zł.Wydatkowano w I półroczu 2008r. – 363 530,12 tj.50,39% ogółu budżetu.
Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano – 301 197,07zł.; zakup materiałów
i usług – 38 933,05 zł.; stypendia dla uczniów – 3 000,00zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2008 roku wynoszą 16 962,19 zł.

Oprócz w/w jednostek środki oświatowe przeznacza się na następujące działalności:

• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wykorzystanie środków finansowych w oddziałach w I półroczu 2008r. A są to głównie płace i pochodne przedstawia się następująco:

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan - 33 400,00zł.; wykorzystane środki - 15 242,23 zł. tj. 45,64% . zobowiązania na 30.06.2008 roku wyniosły 923,46 zł.

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Plan – 51 800,00zł. ; wykorzystano 24 700,19zł. tj.47,68% z przeznaczeniem
na wynagrodzenia z pochodnymi. Zobowiązania na dzień 30.06.2008 roku wyniosły 1 358,69 zł.

3.Szkola Podstawowa w Olszance
Plan – 56 550,00zł.; wykorzystane środki /płace i pochodne/ - 25 101,77. tj.44,39%. Zobowiązania na dzień 30.06.2008 roku wyniosły 1 456,86 zł.

• zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Plan na 2008r. – 103 060,00zł.; wykorzystano wg stanu na dzień 30.06.2008r. –
51 853,33zł. tj. 50,31%.Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, fund. świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów . Zobowiązania na 30.06.2008 roku wyniosły 2 657,23 zł.

• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dane dotyczące planu i wykorzystania środków w 2008r. przedstawia się następująco:

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan - 3.250,00zł. wykorzystano - 0,00 zł

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Plan - 3.400,00 zł. wykorzystano - 95,50 zł

3. Szkoła Podstawowa w Olszance
Plan - 1.560,00zł. wykorzystano - 1 001,50 zł

4. Gimnazjum w Nowince
Plan - 4 140,00 zł. wykorzystano - 496,50zł.

• Pozostała działalność
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli na 2008r.; wykonanie za I półrocze 2008r.
1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
Plan - 4.500,00zł. wykonanie - 3 375,00zł

2.Szkoła Podstawowa w Nowince
Plan - 5 760,00zł. wykonanie - 4 320,00zł.

3.Szkoła Podstawowa w Olszance
Plan - 3.000,00zł. wykonanie - 2 250,00 zł

Ponadto w I półroczu 2008 roku tj. do dnia 28.02.2008r. funkcjonowały trzy projekty „Akademia Jutra” w Szkole Podstawowej w Nowince, Olszance i Gimnazjum w Nowince w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Plan środków na 2008r. wynosi 20 930,00zł. Środki te wykorzystane zostały w 100%. Przeznaczone zostały na organizację wycieczek turystyczno-krajobrazowych, opłacenie zajęć w ramach warsztatów twórczych, zakup materiałów dla uczniów do wykorzystania podczas zajęć, pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia.

Wójt

Marek Motybel


Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 17/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 14 lipca 2008 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie
podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
za I półrocze 2008 roku powyżej 500 zł.Lp Nazwisko i imię Rodzaj ulgi Kwota ulgi przyczyna
1. Zieliński Waldemar Inwestycyjna z tytułu kupna 1 082,54 Ulga ustawowa
2. Wykowski Leszek Inwestycyjna z tytułu kupna 1 028,02 Ulga ustawowa
3. Szyperek Piotr Umorzenie 958,00 Ważny interes podatnika
4. Kłoczko Jerzy Inwestycyjna z tytułu kupna 954,99 Ulga ustawowa
5. Szypulewski Piotr Inwestycyjna 511,42 Ulga ustawowa
6. Suchocki Piotr Inwestycyjna 635,41 Ulga ustawowa
7. Pomian Jarosław Inwestycyjna 921,50 Ulga ustawowa
8. Urbanowicz Beata Inwestycyjna 753,10 Ulga ustawowa
9. Wyszko Tadeusz Inwestrycyjna 1 033,93 Ulga ustawowa
10. Wyszko Krzysztof Inwestycyjna 629,75 Ulga ustawowa
11. Giczewski Zenon Inwestycyjna 699,29 Ulga ustawowa
12. Kuleszewicz Stanisław Inwestycyjna z tytułu kupna 516,85 Ulga ustawowa
13. Ślużyński Szymon Inwestycyjna z tytułu kupna 686,98 Ulga ustawowa


Wójt

Marek Motybel

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2008-07-31

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2008-07-31

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2008-07-31