ZARZĄDZENIE NR 8/08
WÓJTA GMINY NOWINKA
Z dnia 11 lutego 2008r.

 

W sprawie zasad, trybu i wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za udział w akcjach ratowniczych.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 147, poz. 1229, Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 52, poz.452, z 2004r. Nr 96, poz. 959, z 2005r., Nr 100, poz. 835 i poz. 836, z 2006r. Nr 191, poz. 1410, z 2007r. Nr 89, poz. 590) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

1. Ekwiwalent pieniężny przysługuje członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowinka za faktyczny udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach z zakresu pożarnictwa.
2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1 nie może być ustalony w wymiarze wyższym, niż za 4 godziny za 1 udział w akcji ratowniczej i nie więcej niż 6 osobom w sekcji. Ekwiwalent za udział w szkoleniu z zakresu pożarnictwa wypłacany jest na podstawie listy obecności uczestników szkolenia i liczby godzin faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.
3. Ekwiwalent, o którym mowa w ust.1 nie przysługuje członkowi Ochotniczej Straż Pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachowuje on wynagrodzenie.
4. Ekwiwalent wypłacany jest na podstawie listy płac sporządzonej w oparciu o karty ewidencji udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych stanowiącej załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Ustala się ekwiwalent w wysokości:
1) za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych w kwocie 9,00 zł słownie: dziewięć złotych;
2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu z zakresu pożarnictwa w kwocie 5,00 zł słownie: pięć złotych;

§ 3

Ekwiwalent będzie wypłacony do wysokości środków zapewnionych w budżecie Gminy Nowinka na ten cel w danym roku budżetowym.

§ 4

Rejestrowanie i sprawdzenie pod względem merytorycznym oraz rzetelności przedstawionych faktów w kartach ewidencyjnych, wyliczanie wysokości ekwiwalentu powierzam Sekretarzowi Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Nowince.

§ 5

Postanowienia zawarte w § 2 niniejszego Zarządzenia mają zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2008r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2008-07-11

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2008-07-11

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2008-07-11